Remiss om trängselskatt

Uppdatering 2013-11-11: Jag missförstod Kristdemokraternas yrkande så jag har uppdaterat texten något. Dessutom förtydligade jag några delar. Ändringar markerade med kursivt fet är tillägg och ändringar markerade med strykning är just strykningar.

På måndagens kommunstyrelse (KS) var det ett antal remisser som skulle behandlas. Nu är det givetvis så att Sundbyberg enbart är en remissinstans bland flera, och bara för att vi påpekar någonting i ett remiss-svar så innebär det inte att vi får igenom det. Men, jag tycker likväl att vi som politiker har ett ansvar för att lyfta fram hur olika förslag påverkar medborgarna i vår kommun.

En av dessa remisser handlade om förändringar av trängselskatten i Stockholm, där den bärande idén i förslaget är att Essingeleden ska beläggas med trängselskatt långt innan förbifarten är klar. Jag är i grunden positiv till trängselskatt på Essingeleden, men då måste det finnas rimliga alternativ för trafik som passerar Stockholm från norr till söder eller vice versa. Det är inte rimligt att vi som bor i Sundbyberg ska behöva betala trängselskatt för att åka till Södertälje, Mjölby, Malmö eller var vi nu är på väg.

När förbifarten väl är klar är det en bra ändring, eftersom det då finns alternativ till Essingeleden, men innan dess är alternativen antingen kraftiga omvägar (med ökad tidsåtgång och miljöbelastning) eller tåg. Tyvärr är tåg inte alltid ett fungerande alternativ, vilket alla som jobbat i Södertälje är smärtsamt medvetna om. Därför ville jag och Folkpartiet ha in en skrivning om detta. Vårt förslag var följande formulering:

“De föreslagna förändringarna av trängselskatten skapar en situation där boende i Sundbyberg tvingas betala trängselskatt för att resa till kommuner söder om Sundbyberg; oavsett om dessa kommuner är Södertälje, Linköping eller Malmö. Innan genomfarten är tillgänglig finns inga alternativ för våra invånare — såvida man inte inkluderar alternativ med kraftigt förlängda restider och därmed med ökade koldioxidutsläpp. Från Sundbybergs perspektiv är det därför helt orimligt att införa trängselskatt på Essingeleden innan förbifarten är klar och i bruk.”

Den formuleringen fick vi inte igenom. Det enda parti som stödde vårt ställningstagande (även om de formulerade det i en egen skrivelse) var Kristdemokraterna. Övriga partier röstade på styrets (dvs utan KD, alltså S+MP+C) förslag, som innebär att Sundbyberg tycker att det är ok att boende i Sundbyberg ska straffbeskattas om de vill resa söderut i Sverige.

Dessutom fanns en annan aspekt som vi ville lyfta, även om den inte stod med explicit i remissen. En poäng med att ändra trängselskatten är för att få in mer pengar, och dessa pengar ska sedan kunna användas till infrastruktursatsningar i länet. Det i sig är positivt; Stockholm både växer och har en kollektivtrafik (och infrastruktur) som är gravt eftersatt, så det behövs verkligen satsningar.

Problemet är — och då kommer vi till den del som inte uttrycks explicit i remissen — att staten vill betrakta dessa pengar som en del av statens delfinansiering för infrastruktur. Detta är problematiskt av flera skäl, där de två viktigaste är:

 1. Stockholmsregionen får ofta lägre delfinansiering av infrastrukturprojekt än andra delar av landet. Lösningen på detta är inte att minska statens finansieringsgrad, utan den borde snarare öka.
 2. Om trängselskatten ska ingå som en del av statens finansiering så betalar vi som bor i Stockholms län dubbelt; först genom trängselskatten och sedan genom kommunal eller landstingskommunal finansiering (dvs över skattsedeln)

Därför ville vi ha in en skrivning om detta. Det är nu, innan beslut fattats som vi bör framföra att trängselskatten ska hanteras av regionen och inte av staten. Vi ville därför komplettera med följande stycke:

“Det är dock viktigt att dessa intäkter inte ingår i statens delfinansiering vid investering i ny kollektivtrafik, utan att de beräkningsmässigt ingår i regionens delfinansiering. Annars betalar boende i Stockholms län dubbelt upp; först genom trängselskatter och sedan genom landstingskommunala och kommunala skatter. Stockholms län har under många år blivit kraftigt missgynnade när det kommit till statliga investeringar i infrastruktur och en modell där trängselskatten ingår i statens delfinansiering skulle ytterligare förstärka den snedvridning som finns mellan Stockholms län och övriga delar av landet.”

Denna skrivning höll KD med om, men de valde att inte ställa sig bakom vårt förslag utan hade istället ett eget, men vi fick inte med något annat parti på detta. Det är tråkigt att styret minus KD (dvs S, MP, KD, C) inte ville betona att Sundbybergare inte ska betala dubbelt. Jag tycker personligen att den åsikt som Folkpartiet framförde inte var särskilt kontroversiell, och jag hade trott att hela styret (och inte “bara” KD) skulle ansluta till vår linje. Men, tydligen inte.

Slutligen hade vi ytterliga två stycken som vi ville ha in i svaret:

“För att kollektivtrafiken ska kunna vara ett attraktivt alternativ till bilen behöver den förbättras i samklang med att förändringar av trängselskatten genomförs, det vill säga förändringen av trängselskatten bör tydligare kopplas till en förbättrad infrastruktur i regionen. Det gör att vi återigen måste poängtera hur viktigt det är att de ökade intäkterna från trängselskatten faktiskt går till Stockholmsregionen genom att låta dessa utgöra en del av den delfinansiering som landstinget och SL står för. Stockholmsregionen står inför stora — och unika — utmaningar och en finansieringsmodell där trängselskatten ingår i statens delfinansiering innebär att regionen inte kommer kunna möta de utmaningar som vi står inför. Det innebär en minskad tillväxt för regionen, och i förlängningen minskar det även tillväxten i landet då Stockholms län är en viktig motor i Sveriges ekonomi.

Även med de aspekter som vi tagit upp hittills i vårt yttrande är detta fortfarande inte tillräckligt. Stockholms län bör leda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle där kommunikationerna inte blir beroende av fossila bränslen. Sundbybergs stad anser därför att satsningar måste göras på förbättrade cykelstråk i hela regionen, och på en samordning av cykelstråken mellan de kommuner som ingår i Stockholms län.”

Det första stycket av dessa två är egentligen enbart en förstärkning av vårt tidigare stycke om att trängselskatten ska betraktas som Stockholmarnas pengar och inte som statens pengar. Vi tyckte dock att detta var så viktigt att vi ville utveckla och förstärka.

Det andra stycket handlar om minskad miljöbelastning och att göra cykeln till ett mer attraktivt val. Just den delen var vi överens med styret om, men de hade en — i vårt tycke — mycket svagare skrivning här.

Kommunstyrelse 2012-04-10

Det var kommunstyrelse igår och i kommunal politik upplever jag det som att kommunstyrelsebeslut sällan får den uppmärksamhet som de borde få. Rent formellt fattas de flesta viktiga beslut i kommunfullmäktige, men det är i kommunstyrelse som besluten grundläggs och de beslut som fattas i kommunstyrelsen går sällan att påverka när de väl kommer till kommunfullmäktige.

Därför borde vi oftare diskutera politiska frågor innan de kommer till kommunstyrelsen; eftersom det är här som det ibland kan finnas en möjlighet att påverka. Det är också därför som jag till och från skriver om vad som händer i kommunstyrelsen. Dess möten är inte öppna (vilket däremot kommunfullmäktige är) men däremot är besluten offentliga, precis som i vilken annan nämnd som helst.

Jag väljer här att lyfta några specifika frågor som jag tycker är extra intressanta av olika skäl, framförallt då ekonomin, en integritetsfråga (kameraövervakning), några motioner och några medborgarförslag.

Ekonomin

Om vi börjar med ekonomin så bestod den egentligen av två punkter; årsredovisning 2011 och månadsrapport för februari 2012. Båda dessa kan egentligen sammanfattas med två ord; bra och dåligt. Det som är bra är att kommunen visar ett stabilt resultat med tydliga överskott. Det behövs inga akuta nedskärningar och vi har ett överskott i finanserna.

Men, det dåliga är att dessa överskott skapas genom exploateringsintäkter. Sundbyberg förbättrar sina resultat genom att sälja byggrätter och i Sveriges — till ytan — minsta kommun så säljs det som vi har minst av, dvs yta. Det ger en injektion i ekonomin nu, men som alla ändliga resurser så tar även exploateringsintäkter slut förr eller senare.

Att vi då har en ekonomi som hålls uppe av exploateringsintäkter gör att kommunen får det svårare att klara ekonomin när dessa väl tar slut. Att få en exploateringsintäkt innebär att en framtida möjlig intäkt tas ut nu, och om man inte lägger undan dessa intäkter för att ha till sämre dagar så riskerar man hamna i ett sämre läge i framtiden.

Detta i sin tur beror på att politiken har en mandatperiodsbaserad ekonomi. De som styr nu behöver bara ta ansvar för ekonomin den här mandatperioden. Hur det ser ut nästa mandatperiod är en fråga för de som styr nästa mandatperiod. Man talar om börsföretag ibland om kvartalsrapportbaserad ekonomi, där man enbart ser på den ekonomiska utvecklingen fram till nästa kvartalsrapport — eftersom det är detta som många aktieägare är intresserade av — men är den mandatperiodsbaserade ekonomi som finns i politiken verkligen så mycket bättre?

På kort sikt är jag inte oroad för Sundbybergs ekonomi. Vi (dvs Folkpartiet och alliansen) lade grunden för en god ekonomi genom den ekonomiska uppstädning som vi gjorde 2007 men den grunden behöver underhållas och det gör inte det nuvarande styret. När kommunen visar överskott före exploateringsintäkter de flesta år under en mandatperiod så har kommunen en stabil ekonomi, men det ekonomiska läget har inte Sundbyberg och det riskerar att straffa sig om vi fortsätter ha svaga styren som inte kan hålla i pengarna.

Integritet

Kommunpolitik är sällan ideologisk och det är oftast praktiska frågor som ska behandlas, men ibland dyker det upp frågor med ideologisk botten. Kameraövervakning är en sådan, där kommunen är remissinstans vid ansökningar om kameraövervakning.

Här upplevde vi i Folkpartiet under flera år att denna fråga inte fick den behandling den behövde och där vi var på väg ut på ett sluttande plan där vi blev mer och mer generösa med vad vi tillät. Därför drev Folkpartiet under flera år frågan om att vi borde ha en kameraövervakningspolicy, så att kommunen skulle hålla samma linje hela tiden och så att vi var tydliga med vad vi ville tillåta och när vi ansåg att övervakningen kränker integriteten.

Från början var vi ganska ensamma i den kampen, även om det var enkelt att få med övriga allianspartiet på vår linje, och vår ursprungliga motion blev nedröstad av S+MP+V. Efter valet 2010 svängde dock Vänsterpartiet i frågan och när även MP anslöt till vår linje så fanns det en tydlig majoritet för en kameraövervakningspolicy och till slut hade kommunen en sådan. Denna policy används när någon söker tillstånd för kameraövervakning i kommunen. Det har lett till att det finns en tydlig linje för vad vi avstyrker (framförallt då kameraövervakning som går in i det offentliga rummet) och vad vi tillstyrker (övervakning inne i privata lokaler framför allt).

Policyn skulle fortfarande kunna förbättras; när vi väckte frågan under förra mandatperioden så fanns en informationsplikt mot fullmäktige med i vårt förslag och den informationsplikten fick vi aldrig igenom. Men, situationen är bättre nu än innan Folkpartiet började driva frågan.

Motioner

Det fanns även två motioner att behandla som hade Folkpartiet som avsändare (den ena dock i samarbete med Moderaterna). Den första motionen, som är en FP-motion, handlade om att kommunen behöver införa ett cykelbokslut. Folkpartiet har länge drivit cykelfrågor i Sundbyberg och kommunen har blivit bättre på just cykelfrågor, men det är fortfarande en för dålig uppföljning av vad som gjorts (och då särskilt visavi vad som beslutats) och vilka resultat vi fått. Därför ville vi se ett cykelbokslut för att följa upp de beslut som fattas de senaste åren.

Den andra motionen, som vi skrev och lämnade in tillsammans med Moderaterna, handlar om att ta fram en handlingsplan för brott mot äldre. Givetvis är alla former av brottslighet förkastligt och ska stävjas, men vi är extra oroade av den brottslighet som riktar sig mot äldre. En vanlig metod är att gärningsmännen (som givetvis kan vara kvinnor också) utger sig för att komma från hemtjänst eller hemsjukvård och här menar vi att kommunen kan bidra till att minska dessa brott genom att göra det svårare för dessa gärningsmän att lura äldre att de kommer från hemtjänsten. Det kan handla om förbättrad information till våra äldre, gärna i kombination med åtgärder som identifierar eller legitimerar vår personal så att de äldre ska kunna vara säkra på att personen som ringer på verkligen är från hemtjänsten.

Denna motion föreslår kommunstyrelsen bifall på vilket gläder oss. Det är en viktig fråga och ett bifall till motionen är ett första steg på vägen mot en tryggare tillvaro för våra äldre.

Medborgarförslag

Slutligen var det ett antal medborgarförslag. Medborgarförslagen är intressanta eftersom det ger medborgarna en direkt kanal in i den kommunala demokratin, där man som medborgare faktiskt skulle kunna få en möjlighet att påverka. Det förutsätter dock att politikerna faktiskt respekterar medborgarna och behandlar förslagen med den respekt de förtjänar.

Visst, det kommer en del riktigt dåliga förslag ibland och dessa kan man givetvis avfärda med ett kort (men artigt) svar. Sedan finns det ett antal förslag som föreslår samma sak (fartbegränsningar på vissa vägsträckor får vi ett antal av varje år) men dessa bör då behandlas ordentligt första gången, och sedan kan man gå på rutin när det kommer likartade förslag.

Jag tycker dock inte att man alltid ger förslagen den grundläggande behandling som de förtjänar. Om vi tar fartbegränsningar som exempel så kan givetvis inte alla gator ha 30-gräns och vi kan inte hålla på och installera fartgupp överallt (bland annat för att ge våra yrkestrafikanter, ex.vis busschaufförer, en dräglig arbetsmiljö) men styret är aldrig beredda att ta det här extra steget.

Från Folkpartiet har vi flera gånger föreslagit att man ska göra försök med dynamiska farthinder, men alltid fått nej på detta. Dessa är ett utmärkt sätt att dämpa farten utan att försämra arbetsmiljön för yrkeschaufförer, men S & MP röstar alltid ned dessa förslag när vi tar upp dem. Vi har också föreslagit s.k. semibevakade övergångsställen på Tulegatan som ett sätt att öka säkerheten för de gående (istället för de farthinder och fartbegränsningar som föreslogs i ett medborgarförslag) men även detta röstade styret ner.

Vi har på det här kommunstyrelsemötet valt att specifikt lyfta fram två medborgarförslag som vi tycker är extra bra; dels ett medborgarförslag om att införa försök med ägarlägenheter och dels ett förslag om att flytta kommunhuset. Just ägarlägenheter är sorgligt bortglömda i Sundbyberg och vi tyckte att det här var ett utmärkt förslag.

Att flytta kommunehuset till centrala Sundbyberg var en fråga som vi drev förra mandatperioden och det gläder oss att fler delar vår åsikt att nuvarande placering inte är helt optimal. Båda medborgarförslagen skriver vi om på vår hemsida.

Några nedslag i kommunal politik

Hur pass laddade — och fyllda med konfliktfrågor — som en nämnd eller en styrelse i kommunen är varierar med tiden. När jag återgick till Stadsbyggnads- och miljönämnden (SMN) i Sundbyberg — 1/1 2008, efter att tidigare ha suttit där 2003-2004 — hade vi precis haft ett maktskifte där Socialdemokraterna återtagit makten tack vare två avhoppare i fullmäktige.

Det var en period där Socialdemokraterna skulle ändra på allt, och där nämndens arbete präglades av konflikt och olika åsikter i ett antal frågor; bland annat kring strandpromenaden som vi från Folkpartiet försökte rädda. Detta ledda i sin tur till att vi från Folkpartiet la ett antal yrkanden, yttranden, reservationer och ledamotsinitiativ.

Den här mandatperioden har istället haft väldigt få konfliktfrågor hittills, med resultatet att det finns mycket färre skrivelser från Folkpartiet i den nämnden. Det ska inte tolkas som att vi dragit ner på tempot, eller att vi inte längre skulle driva en egen linje; vi har “bara” haft väldigt få ärenden med en ideologisk laddning eller där partiernas olika synsätt på stadsbyggnadsfrågor lyser igenom.

Man skulle till och med kunna hävda att nästa nämnd (imorgon, onsdag) faktiskt är riktigt tråkig. Ett antal ärenden är ren myndighetsutövning, och där är det svensk lag som styr. Det gör också att jag väljer att prioritera ett annat möte som krockar med detta; eftersom jag numera är ersättare i den nämnden är jag inte längre tvungen att gå på alla möten. Under förra mandatperioden var jag ordinarie ledamot, och då valde jag alltid nämnden vid kalenderkrockar. Att byta från att vara ordinarie ledamot till att bli ersättare har gett mig en något ökad flexibilitet kalendermässigt.

SMN: Ekbacksgränd

Men, det finns ett ärende där vi kommer att lägga ett s.k. särskilt yttrande. Ett sådant lägger man när man tycker att ärendet i sig är vettigt (eller om man inte tänkt delta i beslutet, men så är inte fallet här) men vill göra ett påpekande; eller flera.

Ärendet ifråga rör en detaljplaneändring för området Sundbyberg 2:22 och då specifikt för området Ekbacksgränd. Här vill man bygga ett nytt hus i närheten av Ekbackens äldreboende, på det område som ligger vid Järnvägen. Från Folkpartiet är vi i grunden positiva till detta, men väljer att lyfta några frågor:

 1. Bullerfrågan: en byggnation i närheten av järnvägen riskerar att bli bullerstört, och det är då viktigt att man bygger på ett sådant sätt att bullret kommer ner i vettiga nivåer. För inomhusmiljöer innebär det maximalt 55 decibel. Som jämförelse ligger ett normal samtal på 50-70 decibel.
 2. Kommunal service: Om det nu ska flytta in personer i det här huset så måste de ha tillgång till kommunal service. Det innebär att det ska finnas förskoleverksamhet i närområdet. Det innebär att skolverksamhet på lågstadienivå ska ligga på gångavstånd. Det innebär att det måste finnas plats i Sundbybergs skolor för de barn som flyttar in. Etc.
 3. Trafik: Ekbacksgränd ansluter till Järnvägsgatan och Järnvägsgatan är redan hårt trafikerad. I dagsläget är det stopplikt för de som kör ut på Järnvägsgatan och de kan i rusningstrafik bli stående väldigt länge. Detta måste åtgärdas och antagligen krävs en ljusreglerad korsning eller en rondell. Dessutom leder ökad trafik till ökade utsläpp, vilket i sin tur minskar luftkvaliteten. Därmed behöver luftkvaliteten mätas redan nu, för att kunna avgöra om vi behöver ta till åtgärder för att minska nedsmutsningen.
 4. Grönområden: Området ifråga har ett grönområde i form av ett antal träd (området är lite för litet för att jag som skogsägare ska kunna kalla det för en skog) och en del av dessa försvinner när man bygger. Det är dock viktigt att inte hela grönområdet försvinner; dels fungerar en del av träden som bullerskydd mot järnvägen och dels ligger en del av träden i närheten av en existerande förskola och kan därmed fungera som lekområde för dessa förskolebarn.

Får vi igenom våra önskemål är vi dock positiva till denna förtätning. Folkpartiet har aldrig varit motståndare till förtätningar i sig, men vi menar att varje förtätning måste göras förnuftigt och i dialog med de som bor i närområdet eller som på andra sätt påverkas av en förtätning. Det är också därför som vi bråkat om vissa nybyggnationer (exempelvis på Hamngatan där vi invänt att strandpromenaden inte fått tillräckligt skydd) men helt släppt igenom andra nybyggnationer (exempelvis radhusen i Rissne).

Kultur och fritid (KOF)

Inom kultur och fritid (vilket även inkluderar idrott) är det nästan tvärtom, dvs det är sällan som det är några stora åsiktsskillnader. Ibland kan det finnas lite olika detaljåsikter (exempelvis kring hur bidrag ska fördelas) men det är inte så ofta som vi har stora diskussioner.

Det finns dock undantag, och ett sådant är upphandling. Från Folkpartiet och Moderaterna driver vi hårt att om man ska upphandla en verksamhet så ska det göras korrekt. För Socialdemokraterna är det dock viktigare att värna Unga Örnar och därför vägrar man göra en korrekt upphandling av kolloverksamheten och därför vill man inte överhuvudtaget diskutera en upphandling av fritidsgårdsverksamheten. Detta trots att kostnaderna stiger samtidigt som besöken blir färre i en av kommunens fritidsgårdar.

KOF: Upphandling av biblioteksverksamhet

På nästa nämnd (på torsdag) är det dock framförallt två motioner som det borde bli diskussion om. Den ena motionen handlar om att biblioteksverksamheten borde upphandlas, och den är lagd av Moderaterna. Denna motion nämns även lite kort i veckans “Mitt i Sundbyberg”. Förslaget här är att när huvudbiblioteket ska flyttas från Järnvägsgatan till nya lokaler så ska man passa på att upphandla verksamheten.

Vilket komplicerar frågan både för mig och för Folkpartiet. Folkpartiet i Nacka har deltagit i beslutet att upphandla biblioteksverksamhet och i grunden är driftsform oviktigt; precis som för skolan är det verksamhetens kvalitet som är det primära och inte vem som råkar vara utförare. Att upphandla biblioteksverksamheten — eller delar av den — kan både göras med säkerställd kvalitet och med de folkbildnings- och demokratiaspekter som biblioteksverksamheten ska innehålla. En upphandling behöver i sig inte vara negativ.

Men, samtidigt menar vi att tidpunkten “i samband med flytten” inte är den bästa tidpunkten att göra detta, utan snarare den sämsta. Ska man göra en upphandling så borde den ha gjorts i god tid innan flytten, eller så bör den vänta tills verksamheten i de nya lokalerna hunnit etablera sig så att man inte skapar situationen “hela havet stormar”. Frågan är dessutom om det är lämpligt att börja med att upphandla huvudbiblioteket. Eftersom väldigt lite biblioteksverksamhet bedrivs av andra aktörer än Sveriges kommuner vore det lämpligare att utvärdera verksamheten i upphandlad form genom att börja med ett stadsdelsbibliotek.

Därför kommer vi att säga nej till motionen i nämnden. Inte för att vi är emot upphandling generellt — för det är vi verkligen inte — och inte för att vi är emot upphandling av biblioteksverksamhet, utan helt enkelt för att vi tycker att tidpunkten är olämpligt vald.

Den andra motionen handlar om obligatoriska föräldrasamtal när ungdomar omhändertas för att de är för berusade för att ta hand om sig själva. I grunden är förvaltningens svar här korrekt, dvs vi kan inte tvinga föräldrarna att komma på samtal, men det borde inte hindra oss från att alltid bjuda in till samtal. Sedan är det tyvärr alltid så att vissa föräldrar (även om de är få) skiter i vad deras barn gör eller att de är på väg att förstöra sina liv.

Kommunstyrelsen (KS)

Den nämnd som har flest diskussioner (även om den inte kan mäta sig med kommunfullmäktige) är antagligen kommunstyrelsen. Visserligen har vi ibland extremt korta möten (rekordet är typ 8 minuter) men ordinarie kommunstyrelsemöten med ordinarie ärenden brukar leda till en hel del diskussioner. Det är också här som partierna etablerar sina åsikter och synpunkter innan kommunfullmäktige, så det brukar bli en hel del yrkanden och yttranden.

Senaste kommunstyrelsen hade vi igår (måndag) och som vanligt när det är ombildningsärenden uppe så blev det en del diskussion kring dessa. Från Folkpartiet är vi positiva till ombildningar, men vi tycker att processen kompliceras i onödan av att man hela tiden bildar dotter-dotter-bolag för dessa ombildningar.

Från Folkpartiet hade vi dessutom några påpekanden kring Milo-området och en gång- och cykelväg i Kymlinge. Detta eftersom det är områden där vi länge drivit ett antal frågor.

En lång diskussion blev det kring upphandlingspolicyn. En upphandling görs för att öka kvaliteten i en verksamhet, eller för att få en viss kvalitet till en lägre kostnad (eller både och). Därför är det viktigt att prisinstrumentet är en viktig del av upphandlingen, och för att uppnå detta ska man inte överlasta en upphandling med en massa andra krav. Ju fler krav man ställer och ju fler faktorer som avgör vem som vinner en upphandling, desto lägre vikt får priset.

Om man då som Socialdemokraterna (och deras stödpartier) slänger in en massa andra krav i upphandlingspolicyn (och i kommande upphandlingar) så ökar man det pris som kommunen kommer att få betala. Den här gången la man bland annat på krav om praktikplatser. Det är givetvis positivt om fler praktikplatser skapas i kommunen — så att fler kan få arbetslivserfarenhet och ta steget från arbetslöshet — men det är inte särskilt ekonomiskt att skapa dessa platser via upphandlingar. Det är ett dyrt sätt för kommunen, och vi kan inte heller styra att dessa platser går till kommunmedborgare. Vill man arbeta med att skapa fler praktikplatser finns det bättre — och mer ekonomiska — sätt att göra detta.

KS: Om medborgardialog

Intressant nog dök det upp ett medborgarförslag om att kommunen borde ha en chatt/debattsida för kommunens invånare. Kommunen hade länge en debattsida, men Socialdemokraterna la ner den eftersom man hade problem med anonyma inlägg med grova personangrepp. Från Folkpartiet ville vi att kommunen skulle ta det ansvar man har enligt lag (lagen om elektroniska anslagstavlor) och skärpa upp reglerna så att diskussionsforumet skulle fungera bättre.

Det var man dock inte intresserad av från Socialdemokraterna utan man la helt enkelt ner diskussionsforumet istället och ströp därmed debatten. I den vevan lovade man att införa regelbundna chattar istället, men av det löftet bidde det inte ens en tummetott.

Eftersom det är lätt att lösa båda frågorna — diskussionsforum och chattar — rent tekniskt så är det enbart en ambitionsfråga; har det nuvarande styret en ambition om att det ska finnas en dialog mellan medborgare och folkvalda? Jag hoppas det, men de har inte visat några ambitioner i den riktningen hittills.

Mer från KS

Kommunstyrelsen hade ytterligare en ansökan om kameraövervakning att ta ställning till, och återigen lyfte vi frågan om en kameraövervakningspolicy. Efter att ha tjatat om detta i över ett år ser det nu äntligen ut som om Folkpartiet kan få genomslag för vår begäran om detta och troligen kommer vi att få en policy i kommunen. Sedan måste vi se till att det blir en bra policy också.

I samband med att Socialdemokraterna gjorde om nämndorganisationen (med syfte att få fram fler arvoderingar) så delade man barn- och utbildningsnämnden i två olika nämnder; förskolenämnden och grundskole- och gymnasienämnden. Detta gjordes utan någon som helst planering eller utredning innan och från Folkpartiet varnade vi för att ogenomtänkta ändringar i nämndorganisationen inte är särskilt lämpliga; man får alltid en efterbörd i form av effekter som man inte tänkte på innan.

Det visade sig att vi återigen fick rätt. Kommunstyrelsen blev nu tvungna att göra en budgetjustering, dvs man tog pengar från en nämnd och skickade till en annan. Hade man utrett frågan ordentligt (och gjort ändringen till den 1/1 2012 istället) så hade man kunnat göra en mer korrekt budget och sluppit den här typen av omflyttningar av pengar.

Sedan kan man givetvis ställa sig frågan om ändringen borde ha gjorts alls; det har fortfarande inte förts fram några vettiga argument för varför vi skulle ändra nämndorganisationen här; mer än att det nuvarande styret ville ha fler poster och arvoderingar att fördela då.

Kommande punkter

En diskussion som borde komma upp under året är Vänsterpartiets begäran om att Sundbyberg ska bli en s.k. Fair trade city. I mitt nästa inlägg tänkte jag gå in på varför detta är ett dåligt förslag och varför vi borde säga nej till detta. Det är dock en diskussion som vi inte haft i vår fullmäktigegrupp ännu, så jag vill betona att jag enbart företräder mina egna åsikter i frågan.

Lokaler för 640.000 kronor per år?

Uppdatering: Jag har räknat fel på faktor 10 när det kommer till kostnaden per dag nedan. Korrekta siffror är tillagda som en kommentar.

Igår var det årets första kommunstyrelse och som så ofta blir på våra möten så var det ett antal tilläggsärenden. Fem stycken för att vara specifik.

För att vara formell så återremitterades två av dem, och tre stycken bordlades till nästa kommunstyrelse, så minoritetsstyret ska inte klandras för besluten i dem än. Jag tänker dock skriva om ett av dem redan nu, eftersom jag redan nu tycker att ärendet är väldigt tveksamt.

Tilläggsärende 4 har den något teknokratiska titeln “Teknisk justering av kommunbidrag mellan individ- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen”. Ärendet handlar om att man gjorde en miss när man lade budgeten för mindre än en månad sedan och inte tog med att ordföranden för individ- och omsorgsnämnden inte är heltidsarvoderad politiker längre, och därmed ska arvoderas via kommunstyrelsen. Detta gör man genom att flytta 0,8 miljoner från individ- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. Här uppstår då ett antal frågetecken:

 1. Om man nu inte tog med det i budgetarbetet så kan inte pengarna finnas i individ- och omsorgsnämndens budgetramar heller. Det innebär att i realiteten så är det en besparing på den nämnden.
 2. Det hade varit rimligare om kommunstyrelsen stod för sparbetinget eftersom det är från kommunstyrelsen som felet härstammar.
 3. Hela argumentationen är konstig; även ett kommunalråd kostar pengar (och då mer pengar än en nämndordförande) så hur kan det tillkomma en kostnad för att en nämndordförande inte är kommunalråd?

Men, dessutom får jag inte ihop summan 0,8 miljoner. Det är angivet att dessa kostnader ska motsvara “kostnader för arvode, lokaler, och diverse omkostnader (administration, IT, telefoner, etc)”.

Arvodet för nämndens ordförande är 120.000 per år, vilket inklusive sociala avgifter och arbetsgivaravgifter borde hamna på drygt 160.000 kronor per år, eller 0,16 miljoner. Kvar är då 0,64 miljoner (eller 640.000 kronor) för “lokaler, och diverse omkostnader (administration, IT, telefoner, etc)”

Posten “diverse omkostnader” torde vara kaffepengar i sammanhanget så om vi räknar baklänges är alltså lokalkostnaden för denna ordförande 640.000 kronor per år, eller 5.333 kronor per månad. Nämndens ordförande kan antas jobba från kommunhuset en dag per vecka, vilket ger en lokalkostnad på drygt 1.300 kronor per dag som nämndens ordförande är där. Det får man ett hotellrum på Sheraton i centrala Stockholm för, och då ingår antagligen frukost.

Jag får faktiskt inte ihop hur kostnaden ska kunna bli 0,8 miljoner utan det låter som en ren fantasisumma.

Jämställdheten i Sundbyberg

Eller kanske snarare frånvaron av densamma. I samband med maktskiftet 2007, när svekkartellen tog över makten i Sundbyberg, så skrev jag ett inlägg om alla de som förlorade på maktskiftet, däribland jämställdheten.

Jag tänkte expandera detta lite grann och titta just på hur jämställdheten inom kommunen förändrats sedan maktskiftet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är den enda nämnd som man enligt kommunallagen måste ha och den kan jämföras med regeringen, med en stor skillnad; i kommunstyrelsen är både majoritet och opposition representerad.

När makten skiftades så utökades KS till 26 ledamöter (13 ordinarie, 13 ersättare, majoriteten har 7+7) från 22 (11 ordinarie, majoriteten hade 6+6). Samtidigt minskade antalet kvinnor i KS (inklusive ersättare) från 41% till 35%.

Ur ett jämställdhetsperspektiv hade man kunnat se det som en förbättring att kommunstyrelsens ordförande (KSO) är en kvinna, men det hade vi haft även om alliansens förslag till KSO hade blivit vald.

Heltidspolitiker

Under alliansens tid fanns det fyra heltidspolitiker; två kommunalråd (FP+M), ett oppositionsråd (S) och en heltidsarvoderad nämndordförande (M). Här var hälften kvinnor, och hälften män.

Under svekkartellen finns det fem heltidspolitiker; fyra kommunalråd (S, S, MP, V) och ett oppositionsråd (M). Av dessa är en (1) kvinna, dvs 20%. Skulle jag vara lite elak så skulle jag räkna med Robert Ahl (MP) också, men huvuddelen av hans arvodering kommer från en tjänst som politisk sekreterare så det gör jag inte. Tillägg: Det är alltså Roberts roll som man kan vara tveksam till, inte hans könstillhörighet. Så att ingen misstolkar mig.

Går vi in på kommunalråden enbart (som väl bättre får sägas spegla majoritetens ambitioner) så var 50% av kommunalråden kvinnor under alliansen (jag räknar alltså inte oppositionsrådet som kommunalråd) och under svekkartellen är 25% av kommunalråden kvinnor.

Nämndordförande

En tung post, med stort politiskt inflytande är posten som nämndordförande. Här blir det lite svårjämfört eftersom svekkartellen splittat en nämnd i två och infört en nämnd som tidigare var ett utskott.

Jag har dessutom exkluderat KS (som berörs tidigare) och valnämnden (som ärligt talat inte är en särskilt tung nämnd)

Här kan vi se att vi gått från fyra nämnder (med 50% av vardera kön som ordförande) till sex nämnder (med 33% kvinnor). Om vi även räknar med det utskott (Kultur-, idrotts- och myndighetsutskottet, där jag var ordförande) som blev en nämnd så har vi gått från 40% kvinnor till 33% kvinnor.

Jag anser dock att det är fel att räkna med ett utskott som hade en ganska marginaliserad roll i den politiska processen. Däremot kan vi räkna med KS och då går vi från 40% kvinnor till 43% kvinnor, så om man räknar på ett visst sätt skulle det kunna se ut som om jämställdheten förbättrats. Notera dock att alliansens kandidat som KSO hade lett till 40-60% kvinnor bland nämndordförande (beroende på vem som hade valts som ny ordförande som stadsbyggnads)

Nämnd-presidium

Men ok, det var ju lite olika siffror beroende på hur man räknar, så låt oss räkna hela presidiet istället. Jag hade lite svårt att hitta exakt vilka som satt i alla nämnder innan maktskiftet, så i de fall där jag är osäker så har jag räknat det som en man (så att ingen ska kunna påstå att jag försöker vinkla siffrorna). 2007 är siffrorna från när alliansen styrde, nu är siffrorna när svekkartellen styr.

 • Kommunstyrelsen:
  • 2007: 66% kvinnor. Av majoritetens poster var 50% kvinnor
  • Nu: 33% kvinnor. Av majoritetens poster är 50% kvinnor
 • Barn- och ungdomsnämnden (BUN):
  • 2007: 66% kvinnor. Majoriteten: 50%
  • Nu: 0% kvinnor. Majoriteten: 0%
 • Individ- och omsorgsnämnden (Omsorg):
  • 2007: 33% kvinnor. Majoriteten 50% (här är jag osäker på 1:e vice ordförande och har satt detta som en man)
  • Nu: 33% kvinnor. Majoriteten 50%
 • Kompetens- och försörjningsnämnden (Kompetens)
  • Fanns inte under vår tid utan är ett resultat av att Individ- och kompetens delades i två. Samma siffror när man jämför.
 • Kultur- och fritidsnämnden (KoF):
  • Fanns inte under vår tid. Istället fanns ett utskott med en ordförande och en vice. Ska vi jämföra så hade det presidiet 50% män och den nämnd som finns nu har 100% kvinnor.
 • Stadsbyggnads- och miljönämnden (SMN):
  • 2007: 33% kvinnor. Majoriteten 50%
  • Nu: 0% kvinnor. Majoriteten 0%
 • Äldrenämnden (Äldre):
  • 2007: 66% kvinnor, majoriteten 50%
  • Nu: 100% kvinnor, majoriteten 100%

Vad kan man se av det? Jo, att kvinnorepresentationen blivit sämre i KS (men där beror det mer på vem som råkar vara oppositionsråd, så det ska vi inte lasta svekkartellen för), BUN, SMN och högre i Äldre. Jag väljer att skriva högre istället bättre eftersom det inte är eftersträvansvärt att ha 100% av ett kön, oavsett kön. Dock är det mer jämförelsen över alla nämnder som är intressant.

Sedan tillkommer KoF som har högre kvinnorepresentation än det utskott det ersätter. Noterbart är dock att BUN & SMN räknas som två av tunga och “viktiga” nämnderna. Jag tycker att det är fel att ranka nämnder på det sättet, men i och med att de räknas som tunga så skickar det ut signaler.

Sammanfattning

Som sammanfattning kan man konstatera att Sundbyberg har gått från att vara en politiskt jämställd kommun under Alliansen till en mindre jämställd kommun under svekkartellen. Det kan dock vara värt att notera att detta framförallt beror på ett parti; miljöpartiet. De har gått från att vara ett ganska jämställt parti (på den tiden då Gustaf Wiberg var gruppledare) till ett rent gubbparti där äldre män sitter på alla tunga uppdrag.

Miljöpartiet har tre platser i KS (varav två ordinare), ett kommunalråd och fyra nämndpresidialer (1 ordförande, 3 vice ordförande). Av dessa är alla män. Sedan Siyamak Sajadian Sasanpour tog över som gruppledare i Miljöpartiet så har de ägnat sig åt att tvinga bort alla kvinnor från ledande poster. Kvar finns män, män och åter män. Så, inte bara har Miljöpartiet helt släppt miljöfrågorna (i utbyte mot arvoderingar) utan de har också slängt jämställdheten på sophögen.

Miljöpartiet har kort sagt gått från att vara ett av kommunens mer jämställda partier till att bli ett rent manschauvinistiskt parti där kvinnor hålls borta från alla förtroendeuppdrag med någon som helst tyngd.

Ledande socialdemokrater i kommunen hackar gärna på moderaterna för att de är sämre på jämställdhet men fakta är att Moderaterna utvecklas åt rätt håll. Däremot så hör man aldrig någon socialdemokrat klandra Miljöpartiet; trots att MP — som jag här visat — är ett rent sexistiskt parti. Kan det möjligen bero på att sossarna egentligen inte tycker att det här med jämställdhet är särskilt viktigt och att de därför inte bryr sig om den bedrövliga utveckling som MP haft de senaste två åren?

Så, de senaste två åren har alltså Miljöpartiet släppt miljöfrågorna, de bryter sina vallöften, de skiter i demokratin och de skiter i jämställdheten. Vad är då kvar? Förutom att roffa åt sig så många arvoderingar som möjligt? Var det verkligen därför som väljarna röstade på Miljöpartiet? Är det verkligen så illa att ledande företrädare i miljöpartiet inte kan ordna sin försörjning på andra sätt?

Här omdefinieras ord på löpande band

På Sundbybergs hemsida stod för ett tag sedan att alla miljöbilar i Sundbyberg parkerar gratis. Vilket låter positivt eftersom det är bra att uppmuntra de som i alla fall kör bil att i alla fall köra en mindre miljöskadlig bil (någon egentligen miljövänlig bil finns egentligen inte på marknaden än)

Men, det finns några saker som stör mig med nyheten:

 1. Om någonting är gratis så ska det väl inte kosta pengar? Nu måste man betala en “administrativ avgift” för att kunna parkera gratis, och då är det knappast gratis längre. I ärlighetens namn ska påpekas att det rör sig om en ganska låg avgift, men särskilt gratis är det inte.
 2. Brukar inte alla betyda just alla, dvs utan undantag? Det det handlar om här är att miljöbilar ska slippa avgiften för s.k. boendeparkering, vilket i korthet riktar sig till de som bor i de stadsdelar där sådan finns. Det innebär att de som bor i Hallonbergen eller Rissne (för att ta två exempel) inte får tillgång till detta. Visst, kommunen kan inte ålägga andra att ordna gratis parkering, men ville man verkligen anordna “gratis” parkering för alla med miljöbil så borde man kunna parkera gratis i centrala Sundbyberg även om man bor i Duvbo, eller Hallonbergen, eller Rissne,
 3. Beslutet är inte fattat ännu. När nyheten publicerades så hade inte det fullmäktige där beslutet skulle tas varit än. Sedan dess har beslutet återremitterats och kommer nu upp på fullmäktige i december. Det är faktiskt fortfarande så att fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och innan beslutet är taget där så finns det inget sådant beslut.

Sedan tycker vi från Folkpartiets sida att intentionen är positiv, och vi skulle gärna se att kommunen — som ägare — påverkar Förvaltaren i samma riktning. Vi la därför ett yrkande där vi yrkade:

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur Förvaltaren ska medverka till liknande regler när det gäller avgiftsfri parkering för miljöbils-parkeringstillstånd.

Sedan kanske detta kostar lite grann för kommunen (eftersom kommunen inte bör ålägga Förvaltaren uppdrag utan att täcka kostnaderna för detta uppdrag) men det vore ett steg i rätt riktning. Vem vet, det kanske till och med kan få Förvaltaren att göra någonting åt den bedrövliga parkeringssituation som råder i de stadsdelar där de är den dominerande aktören. Jag har ingen bil själv men har ändå insett att parkeringssituationen i Rissne är bedrövligt dålig.

Kommunstyrelse och sossemygel

Vi hade kommunstyrelse i måndags; det första efter sommaren och med en nådig lunta (400+ sidor att läsa in sig på) att gå igenom.

En hel del ärenden fanns det konsensus kring, exempelvis kommunens medverkan i bostadsutställningen Annedal 2012 och regionalt samarbete inom IT-forum. Andra ärenden var vi inte överens om, men ärendet i sig var inte så kontroversiellt; här hade vi ärenden som inrättandet av en äldrenämnd (visserligen är det tveksamt att göra om nämndorganisationen igen, men jag klassar det inte som en kontroversiell fråga) och ett antal motioner.

Men, sedan var det en del ärenden som var kontroversiella, eller vars beredning varit mycket tveksam. Jag väljer här att lyfta ett ärende specifikt och det är handslaget med idrottsrörelsen. Låt mig inleda med att poängtera att jag inte har invändningar mot att man för diskussioner med idrottsalliansen, eller att man gör en satsning på idrottslokaler i Sundbyberg. Problemet är hur hela ärendet hanterats:

 1. Detta är en inriktning som i väldigt stor utsträckning påverkar Kultur- och fritidsnämnden liksom Stadsbyggnads- och miljönämnden. Därför borde ärendet ha gått ut till dem innan det kom till kommunstyrelsen.
 2. Underlaget borde ha gått ut på remiss till stadens idrottsföreningar. Idrottsalliansen är en alldeles utmärkt diskussionspartner men det är ingen remissinstans.
 3. Underlaget borde ha varit mer utförligt, med olika alternativ, kostnadsberäkningar och trafikflödesanalyser. Det är en alldeles utmärkt idé att bygga en multifunktionshall, men idrottsplatsen är inte en särskilt lämplig lokalisering; det blir dyrt att bygga, svårt (och dyrt) att ordna parkering och det är trafikflödesmässigt en väldigt olämplig placering. Milo-området är en överlägset bättre placering och dessa alternativ borde ha ställts mot varandra i underlaget. För att ta ett exempel.
 4. Det har inte skett någon som helst diskussion i kommunstyrelsen, i nämnder, i gruppledarberedningen, eller någon annan stans innan det kom upp som ett beslutsärende i KS. Detta är den största investering i idrottsanläggningar som någonsin gjorts i Sundbyberg, och sossarna försöker smyga igenom det som en A4 med några punkter på.
 5. Detta är ett åtagande på ca 250 miljoner, som sträcker sig över ett antal mandatperioder. Det är den typ av beslut som bör tas i konsensus eller med en väldigt tydlig majoritet. Ska man binda upp alla investeringar i anläggningar för de närmaste 20 åren är det en lämplig idé att förankra detta först, så att man kan säkerställa att ambitionerna slutförs.

Tyvärr är detta indikativt för det socialdemokratiska minoritetsstyret. De är redan nu så övertygade om att de kommer att förlora valet 2010 att de inte har någon som helst långsiktighet i det de gör. Istället sprätter de iväg löften och pengar åt alla möjliga håll så att den majoritet som tar över 2010 inte kommer att kunna leva upp till ens en bråkdel av de löften som de ställt ut.

Förlorarna på detta är Sundbybergs invånare och Sundbybergs föreningar. För Socialdemokraterna verkar det dock inte spela någon som helst roll.

Miljöpartiet röstade nej till naturreservat i Kymlinge…

… och annat från kommunstyrelsen 7/4 2008.

Igår, dvs måndagen den sjunde april, var det återigen dags för kommunstyrelsen i Sundbyberg och återigen hade vi en diger lunta att tröska igenom, dryga trehundra sidor den här gången; det är tur att man tycker att politik är roligt, annars skulle jag aldrig orka igenom de här luntorna.

Årsredovisning

En av de tidigare punkterna var årsredovisningen för 2007 där vi snabbt kunde konstatera att 2007 var första gången det här milleniet som kommunen gick plus, och det var alltså när alliansen styrde. Under alla de år som Helene varit KSO (Kommunstyrelsens ordförande) har hon aldrig fått vara med om att kommunen gått plus, förutom förra året, och då var det alltså alliansen som ordnade överskottet. Det måste kännas bittert…

Sedan tyckte jag aldrig att jag fick något svar på varför den revisionsberättelse som var utskickad var undertecknad den 11/4 2008 (dvs 4 dagar efter KS sammanträde) och underskriven av fel revisorer. Jag antar att det var ett slarvfel någonstans, men det var ett väldigt konstigt slarvfel.

Ändringar bland nämnderna

Nu har även sossarna insett att de var lite förhastade när de ändrade i nämndstrukturen och de vill nu flytta tillbaks kommunlokaler till stadsbyggnadsnämnden (från den tidigare kultur- och fritidsnämnden) men även denna förflyttning är ogenomtänkt och riskerar att skapa nya gråzoner och problem. Och allt detta för att Stadsbyggnadsnämndens ordförande ska få lite mer att bestämma över…

Remisser och medborgarförslag

En intressant detalj var två ärenden som låg ganska nära varandra. Först ett remissvar där det socialdemokratiska minoritetsstyret i stadsbyggnadsnämnden röstat nej till FP:s yrkande, men där de i KS röstade ja.

Sedan ett medborgarförslag där vi var ense i stadsbyggnadsnämnden, men där socialdemokraterna i kommunstyrelsen ville ha ett helt annat svar. Det slutade med att ärendet återremitterades till stadsbyggnadsnämnden.

Visst kan man som ett parti ändra sig, men socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp kör ju kontinuerligt över sin egen grupp i stadsbyggnadsnämnden, och då sitter ändå stadsbyggnadsnämndens ordförande i kommunstyrelsen (dock utan att visa det minsta intresse att försvara de förslag som hans nämnd tagit … )

Kymlinge

Slutligen mötets höjdpunkt, och det som gav inläggets rubrik. Centern hade lagt en motion om att göra hela Kymlinge till ett naturreservat; en motion som vi i stadsbyggnadsnämnden yrkade bifall till från Folkpartiets sida. I kommunstyrelsen hade vi även fått med oss KD, men tyvärr inte Moderaterna, vilket jag verkligen beklagar. Moderaterna har alltid varit kluvna i Kymlingefrågan, men tidigare har de gett intrycket att en majoritet är för att bevara hela Kymlinge. Tyvärr verkar så inte längre vara fallet, eller så hade de någon annan anledning att inte stötta motionen.

Mer förvånande är att Miljöpartiet valde att rösta nej till motionen. Tidigare har de alltid lyckats slingra sig i miljöfrågor genom att “inte delta” och liknande teknikaliteter, men nu framgick med all önskvärd tydlighet att miljöpartiet inte längre är ett miljöparti. Det finns till och med ett röstprotokoll som visar det.

Lorry och accessavgift

Vi lyckades få återremiss på detta ärende på senaste kommunfullmäktige, men nu kom ärendet i retur. Återigen vill svekkartellen använda 50 miljoner av skattebetalarnas pengar för att sponsra ett kommersiellt projekt. Återigen sa vi från de borgerliga partierna nej till detta, och återigen blev vi nedröstade av det slösaktiga vänsterstyret.

Uppenbarligen så bränner det överskott som vi arbetade upp i fickorna på vänsterkartellen och det är — tyvärr — bara en tidsfråga innan kommunen börjar gå back igen.

Pengarna bara rinner iväg

Jag har tidigare skrivit om Socialdemokraternas alla löften och alla de miljoner som de redan hunnit lova bort till olika saker. Jag hade hoppats att de skulle besinna sig, och börja uppvisa en viss budgetdisciplin, men det uppvisades inte på senaste kommunstyrelse-mötet.

Pengarna kan framstå som småpengar i sammanhanget, men om man fortsätter att överskrida budgeten med 430.000 kronor per KS-möte så blir det ganska mycket pengar i slutändan. De beslut som togs på KS, där majoriteten lovar iväg pengar utan att finansiera det (och utan att täckning finns i budget) var:

 • En skate-park för 230.000 kronor. I sak har jag ingenting emot den satsningen, utan jag tror att det är en viktig satsning för många ungdomar i kommunen. Det var också därför vi blev besvikna när vi inte lyckades få med det i aktivitetsparken som ska byggas. Men, om man ska göra en satsning så måste man ha pengarna också. Man kan inte bara ålägga en nämnd att fixa någonting utan att skjuta till medel, och man kan inte skjuta till medel utan att ange var det ska tas. I slutändan innebär det att budgeten överskrids med 230.000 kronor.
 • Anslagstavlor i kommunen. Här har jag svårare för förslaget i sig, eftersom anslagstavlor känns så 1900-tal, men visst; jag kan förstå resonemanget. Men, varför inte lösa det som i Stockholms kommun där det görs i samarbete med Clear Channel? Istället lägger man 200.000 kronor på detta; återigen pengar som inte anges var de ska tas. I slutändan innebär det att budgeten överskrids med 200.000 kronor.

Med detta har KS överskridit budgeten med 430.000 kronor. På ett möte. Så var det med den budgetdisciplinen. Detta kan man jämföra med vad som påstås i Socialdemokraternas politiska plattform för de närmaste åren:

En hållbar ekonomi

Sundbybergs stad skall ha en stark ekonomi som tryggar välfärden i såväl bättre som sämre tider. Genom en god hushållning med stadens resurser kan både välfärden utvecklas och skatten hållas nere. En längre, mer effektiv budgetplanering med två- eller treårscykel ska införas med tydlig uppföljningsplan.

 • Staden skall ha ett överskott i ekonomin årligen som täcker eventuella volymförändringar under året och som räcker till framtida investeringar
 • Stadens lån ska minska och våra långsiktiga åtaganden ska tryggas
 • Skatten skall sänkas under mandatperioden, utan att kvaliteten i välfärden hotas
 • Kontinuerlig uppföljning, kontroll och tillsyn inom alla kommunens ansvarsområden ska förstärkas med sikte på ständig förbättring genom återföring till fullmäktige och dess beslutande organ

Återigen så säger Socialdemokraterna en sak och gör en annan.

Flera förlorare

Det finns flera förlorare på det maktskifte som skett i kommunen. Några av dessa är:

 1. Jämställdheten. Jag blev själv lite förvånad, men den nya kommunstyrelsen är mer ojämställd än den gamla. Vi har i kommunstyrelsen (räknat på både ersättare och ordinarie) gått från 41 % kvinnor i den gamla kommunstyrelsen, till 35 % kvinnor i den nya; detta samtidigt som antalet ledamöter ökats från 22 till 26.
  • Anledningen till detta kan framförallt ses hos Miljöpartiet som gick från att vara ett jämställt parti (med 50% av vardera könet) till det mest ojämställda partiet med 100% män; och detta samtidigt som de fick 50% fler platser i kommunstyrelsen.
  • Det innebär att KS numera har enbart fyra (4) jämställda partier; FP, KD, S och V. Övriga partier behöver jobba en del med sin jämställdhetsprofil. Värt att notera är dock att M tagit ett steg i rätt riktning.
 2. Demokratin. Min åsikt är fortfarande att det agerande som skett inte är i enlighet med kommunallagen och jag ser fram mot en rättslig prövning av det som skett. Jag vill betona att informationen på Socialdemokraternas hemsida, liksom hos SvD inte är korrekt. Någon kompromiss har inte träffats och alliansen har inte på något vis godtagit det agerande som skett.
  • Helenes kommentar är lite intressant:
   Jag upplevde att vi hade kommit överens så det var lite tråkigt, säger kommunstyrelsens ordförande Helene Hellmark – Knutsson (s).
  • Jag vet inte vad hon lever i för värld, men självklart har vi inte kommit överens om att vi ska avsätta oss själva. Vi står fast vid vår tolkning om att motionen är lagvidrig och inte lever upp till fjärde kapitlet, tionde paragrafen om en långsiktig och stabil majoritet. Jag kommer själv att skicka in ett överklagande till länsstyrelsen när protokollet väl är justerat eftersom jag vill få det prövat.
 3. Ekonomin. Jag hade hoppats att Sossarna skulle dra nytta av att vi sanerat ekonomin åt dem och äntligen fått ekonomin i balans. Så verkar dock inte vara fallet. Helene har redan dragit på sig spenderbyxorna och lovar nu pengar åt allt möjligt.
  • På nästa KS behandlas ett medborgarförslag om en skatepark. Vi lyckades inom budgeten få plats med ett område, men inte med ramper, vilket vi tyckte var synd, men eftersom vi eftersträvade en viss budgetdisciplin så fick vi ta det beska pillret. Helene har inga sådana reservationer utan ålägger glatt stadsbyggnadsnämnden denna kostnad utan att precisera var pengarna ska tas.
  • Läser man senaste Nytt från Sundbybergs Stad så ser man att Helene tänker lägga:
   • 30 miljoner på Marabouparken
   • Ett antal miljoner på Löfströms gymnasium. Detta är en skola som (S) aldrig lyckats driva enligt budget, utan den har alltid gått back. Nu när de återtar den som kommunal skola så kommer den att fortsätta kosta kommunen ett antal miljoner, och detta trots att många elever på skolan inte ens bor i Sundbyberg (och skolan ligger dessutom i Solna)
  • Även Kultur-, idrotts- och myndighetsutskottet ska tydligen återgå till att ha som policy att göra slut på alla pengar som budgeterats, och den lilla buffert som fanns är numera intecknad.

Jag hade faktiskt trott att sossarna skulle lyckas upprätthålla lite budgetdisciplin, och att kommunen kanske skulle slippa underskott under den här mandatperioden, men nu är jag inte lika säker. Det slängs löften åt alla möjliga håll och jag har svårt att se hur kommunen ska få ihop ekonomin med vänsterkartellen vid rodret.