Kommunstyrelse och kvällens kommunfullmäktige

Det är extra kommunfullmäktigemöte ikväll och med anledning av det var det kommunstyrelse nu i morse. Jag hade egentligen tänkt utebli eftersom jag varit magsjuk hela helgen, men jag kunde inte hålla mig borta (och jag hoppas att jag inte smittade ner någon, men inkubationstiden borde vara slut nu).

Det var egentligen två frågor som skulle behandlas, dels motionen om att förrätta nyval till nämnder och styrelser, liksom en fråga om budgetprocessen. Till kvällens kommunfullmäktige tillkommer dessutom lite valärenden, liksom några bordlagda ärenden.

Motionen

Den stora frågan under kvällens möte blir vänsterns motion om att lösa upp nämnder och styrelser. Det blev inte mycket diskussion i kommunstyrelsen och det blev ett snabbt avslag där (eftersom alliansen fortfarande har majoriteten i KS) även om en trött ledamot yrkade på votering trots att Helene som KSO hade uppfattat röstsiffrorna korrekt.

Sedan motionen lades för två veckor sedan har vi både inom Folkpartiet och inom alliansen jobbat ganska hårt med frågan, och vår bedömning är att situationen i Sundbyberg inte motsvarar lagstiftarens intentioner för fjärde kapitlet, tionde paragrafen och att KF därför borde avslå motionen. De stora invändningarna mot motionen är:

 • Ingen ny stabil majoritetsbildning
  • Inte ens med den bästa vilja i världen kan en ”majoritet” som har 25-27 mandat (beroende pÃ¥ vilka som kommer) kallas för en majoritet, när ”minoriteten” har 24-26 mandat. Om Spira eller Wijkman är frÃ¥nvarande sÃ¥ ersätts de av moderater, och är bÃ¥da frÃ¥nvarande har KF Ã¥terigen en borgerlig majoritet.
  • Det har inte presenterats vilka som ska styra kommunens nämnder, och ingen politisk plattform har presenterats.
  • Socialdemokraterna har varit tydliga med att de inte formerat en koalition, utan att de lämnar öppet för olika lösningar. Därmed finns heller ingen grund för motionen.
 • Inte i enlighet med lagstiftarens intentioner
  • Lagstiftarens intention med fjärde kapitlet, tionde paragrafen handlar om att ge kommuner handlingsutrymme när majoritetskonstellationer spricker genom att ett parti lämnar. Ett skolboksexempel är när ett parti lämnar en majoritet, men denna majoritet fortfarande har majoritet i fullmäktige men inte i nämnder och styrelser. Ett annat skolboksexempel är när en majoritet spricker och en helt annan majoritet formeras. Detta gäller inte för Sundbyberg.
  • Det är inte klartgjort hur lagen ska tolkas i Sundbybergs exempel; det finns inga prejudikat. Det är därför troligt att nÃ¥gon väljer att överklaga; om inte annat för att fÃ¥ prövat vad som gäller.
 • Bristfällig beredning av motionen
  • Nämnderna har inte getts möjlighet att ge synpunkter pÃ¥ motionen.
  • En motion har aldrig — i Sundbybergs historia — hanterats pÃ¥ sÃ¥ kort med sÃ¥ bristfällig beredning. Den nyvalda KSO:n, som skulle vara en garant för ”en ny stabil ledning” har fullständigt misslyckats med sitt första egentliga ärende som KSO. Det är ingen lovande kvalitetsnivÃ¥ som sätts för de närmaste tre Ã¥ren.
 • Politiskt kaos
  • Motionärerna anger sig vilja stävja politiskt kaos, men de skapar istället kaos ur stabilitet. Med den nya ”majoriteten” uppstÃ¥r ett oerhört osäkert parlamentariskt läge, där tvÃ¥ av de tre partierna i vänsterkartellen tävlar om vem som kan lova att snabbast söka andra samarbeten. De enda som tycks vara säkra pÃ¥ att de vill samarbeta är Vänstern, och deras konsekvens i frÃ¥gan hedrar dem (även om jag fortfarande anser att agerandet med att väcka motionen och kuppa igenom en ny KSO är demokratiskt tveksamt)
  • Det föreslÃ¥s nyval till nämnder och styrelser trots att sossarna flaggat för en ny nämndorganisation innan Ã¥rets slut; en nämndorganisation som skulle kräva nyval till nämnder och styrelser (igen).
  • Under det knappa Ã¥r som alliansen har suttit vid makten har ett antal beslut tagits, däribland:
   • Ny budgetprocess
   • PÃ¥börjad ombildning inom Förvaltarens hyresbestÃ¥nd
   • Lorryprojektet har äntligen rotts i hamn
   • Rekrytering av ny kommundirektör
   • Satsning pÃ¥ att bevara Kymlinge grönt genom att förhandla med markägaren
   • Satsning pÃ¥ ett idrottscenter i MiloomrÃ¥det genom uppdraget att förvärva Milot
   • Nya regler för föreningsbidrag.
   • Budget i balans 2007
   • Beredning av budget Ã¥r 2008 med stora överskott ( utrymme för skattesänkningar 2009 & 2010)
   • Räddat Bristolteatern och friteaterns verksamhet.
   • Nytt huvudbibliotek som är tillgänglighetsanpassat
   • Sundbybergs grundskolor uppnÃ¥dde vÃ¥ren 2007 det högsta meritvärde staden haft under de senaste 20 Ã¥ren. Vi är den kommun i länet som under Ã¥ret mest har stärkt vÃ¥r kvalitet
   • Ett rättvist för/skolepengssystem har utarbetats vilket sjösätts i Sundbyberg under 2008 vilket innebär att det är slut pÃ¥ att diskriminera fria skolor/förskolor
   • Befolkningsprognoserna för Sundbyberg har reviderats vilket visar att (s) inte hade grepp pÃ¥ hur barnantalet är pÃ¥ väg att utvecklas i Sundbyberg. Nu har vi fÃ¥tt en riktig bild vilket visade pÃ¥ stora brister i de norra stadsdelarna i Sundbyberg samt i Lilla Alby
   • Kulturama kulturgrundskola startar i Hallonbergen hösten 2008. Curasan vÃ¥rdgymnasium etablerar sig ocksÃ¥ i staden.
   • Utredning och utveckling av LötsjögÃ¥rden
   • Öppen kvalitetsredovisning inom äldreomsorgen
   • Vi klarar idag plats till särskilt boende inom 3 mÃ¥nader
   • Satsning pÃ¥ ett renare och snyggare Sundbyberg genom städning och klottersanering
   • Detaljplaneläggning för tvärbana pÃ¥gÃ¥r
   • Utredning av kommunala lokaler för föreningslivet
   • Utveckling och satsning pÃ¥ simhallen
   • Satsning pÃ¥ nya cykelbanor
   • Ny energiplan för att minska energiförbrukningen
  • OvanstÃ¥ende lista (i urval) borde räcka som bevis för att det inte rÃ¥tt politiskt kaos i Sundbyberg.

I korthet kan man konstatera att vänsterkartellen i allmänhet, och Socialdemokraterna i synnerhet, inte agerat ansvarsfullt, med Sundbybergarnas bästa för ögonen, utan att de agerat kortsiktigt i ett desperat försök att kuppa åt sig makten för maktens skull.

Hade de agerat ansvarsfullt hade de:

 1. Valt att bordlägga valet av KSO, eller lagt ner sina röster.
 2. Gett alliansen möjligheten att avgå när vår politik inte går igenom i fullmäktige; detta antingen efter KF 24/9 eller efter att vi inte fått igenom vår budget.
 3. Lagt motionen först om det visat sig att alliansen försökt klamra sig fast vid makten trots att vi inte fick igenom vår politik i kommunfullmäktige.

Vi var beredda att ta vÃ¥rt ansvar och avgÃ¥ för att ge alla partier en möjlighet att diskutera möjliga plattformar och formera en majoritetspolitik som skulle hÃ¥lla igenom resten av mandatperioden. Det fanns dock inget intresse frÃ¥n vänsterkartellen av att lösa den uppkomna situationen pÃ¥ ett ansvarsfullt sätt, utan makten fick gÃ¥ före allting annat. Det är tydligen detta som menas med ”att ta ansvar” hos socialdemokraterna.

Som förtroendevalda borde vi ha en plikt mot kommunens invånare att bedriva politik på ett ansvarsfullt sätt. Att vi har olika åsikter i sakpolitiska frågor är varken oönskat eller oväntat, men vi borde ha kunnat enas om att hantera situationen med de två avhopparna på ett ansvarsfullt sätt.

Frågan är om vänsterkartellen är beredda att ta sista chansen att rädda sin ära i det här kaoset. De kan nämligen dra tillbaks motionen, och Helene kan avgå som KSO för att låta alliansen förrätta fyllnadsval. Därefter kan alliansen slutföra processen med att se om vi kan säkra en majoritet i fullmäktige och när/om detta misslyckas så kan vi avgå. Då behövs inget juridiskt finlir, då slipper vi kasta kommunen in i osäkra rättsprocesser.

Om inte annat så kan vänsterkartellen försöka respektera att 53% faktiskt röstade på de partier som ingår i alliansen.

Budgeten

En annan fråga som kommer upp på kvällens KF är en förskjutning av budgetprocessen, vilket är lite konstigt. Om vi ser till budgetdebatten för budgeten 2007 så gjorde Socialdemokraterna ett stort nummer av att de inte behövde lägga någon egen budget eftersom vår budget var så lik deras att enbart några tilläggsyrkanden behövde göras.

Budgeten 2008 bygger i mycket vidare pÃ¥ det arbete som vi gjorde med budgeten 2007. Det innebär att Socialdemokraterna ganska snabbt borde kunna formera en budget utifrÃ¥n det arbete vi redan lagt ner. Därmed skulle alltsÃ¥ ”den nya majoriteten” kunna lägga fram en budget enligt budgetprocessen, en process som de faktiskt godtagit.

Det är dessutom knappast okänt vilka hållpunkter som gäller för budgeten, och de dödlinjer (deadlines) som gäller kommer knappast som en överraskning för vänsterkartellen.

Väl värt att notera är också att Socialdemokraterna, när de satt i majoritet 2002-2006 kritiserade de borgerliga partierna för att vi under en budgetdebatt saknade en egen budget. Oavsett om man delar den kritiken eller ej så borde det ingå i politiskt ledarskap att faktiskt föregå med gott exempel. Man kan därför förvänta sig att Socialdemokraterna har en alternativ budget, och det vore då inte särskilt komplicerat att lägga fram denna istället för att skjuta processen framåt.

Andra ärenden

Slutligen kommer det upp lite andra ärenden, däribland lite valärenden och en del bordlagda punkter. Valärendena är lite intressanta eftersom de ska tas trots att beslutet om att upplösa nämnder och styrelser inte vunnit laga kraft, och trots att partierna i fullmäktige inte givits tid att förhandla.

Det politiska kaos som Socialdemokraterna skapat fortsätter därmed genom att vi riskerar att ta en massa valärenden som — lagligt sett — inte borde ha tagits. Om dessa nämnder hinner börja agera innan beslutet om upplösning vunnit laga kraft riskerar vi att fÃ¥ en del myndighetsbeslut som blir ogiltiga. Vi vill stoppa politiskt kaos, sa Bill. Politiskt kaos, sa Bull.

En annan intressant frÃ¥ga är frÃ¥gan kring Hornbachs lokalisering. Det är en frÃ¥ga som drogs i lÃ¥ngbänk i den förra vänstermajoriteten, där Miljöpartiet — genom att spjärna emot — lyckades förhindra en lokalisering pÃ¥ RÃ¥sta kulle och därmed räddade en del av Sundbybergs profil; nÃ¥gonting som Ã¥tminstone jag är tacksam för.

Nu verkar dock Miljöpartiet ha anslutit sig till betongvänstern, och oavsett om ärendet bordläggs (igen) eller om yrkandet avslås (dvs om planprocessen fortsätter, därmed med ambitionen att bygga ett varuhus på Råsta kulle) så försvann ytterligare en chans att rädda Sundbybergs profil som en miljövänlig kommun med ett tydligt fokus på grönområden. Och detta tack vare Miljöpartiet. Det är så man baxnar; Miljöpartiet byter helt profil och går från ett tillväxtskeptiskt och miljövänligt alternativ, till ett rent betongparti som skiter i miljön så länge det går att tjäna några kronor extra på det.

FrÃ¥gan är hur Miljöpartiets väljare — och medlemmar — ställer sig till den omsvängningen.

Kommunstyrelsen 10/9

Jag hade tänkt skriva om detta lite tidigare, men inte riktigt hunnit. Eftersom det är KF (KommunFullmäktige) ikväll tänkte jag dock plita ner några rader eftersom man antagligen kan avläsa en del om kvällens KF från hur det gick på KS (KommunStyrelsen).

Bordläggning, bordläggning, bordläggning

Är det något som utmärkte detta KS-möte så var det bordläggningsyrkanden. Bortsett från några få ärenden så yrkade både S, V & MP på bordläggning i första hand och i andra hand deltog de inte i beslutet. Nu kan jag givetvis förstå att man vill markera och visa att man tycker att det parlamentariska läget är osäkert, men en hel del av de beslut som skulle tas är sådana beslut där vi är överens över blockgränsen, och där vi borde kunna ta beslut.

Bland dessa ärenden som oppositionen ville skjuta upp — som man sÃ¥g som mindre viktiga än att göra en politisk markering — fanns bland annat ett ärende som rör skollokaler i Ursvik; ett ärende som var brÃ¥dskande. Tydligen var det viktigare för Vänsterpartiet att göra en politisk markering än att de barn som bor i Ursvik ska ha en fungerande förskole- och skolverksamhet.

Ett annat ärende var avbrytandet av planuppdraget för RÃ¥sta kulle. Det var här delar av den gamla majoriteten tyckte att det var en bra idé att spränga bort delar av kullen och bygga ett byggvaruhus. Tydligen tycker Miljöpartiet att detta är en bra idé eftersom de inte vill avbryta planarbetet. Anledningen till att vi frÃ¥n alliansen vill avbryta detta uppdrag är för att kunna diskutera alternativa placeringar med det företag som vill etablera sig; nÃ¥gonting som de — av kontraktsskäl — inte kan göra sÃ¥ länge som detta planuppdrag fortgÃ¥r.

På KS möte var dessutom ett antal medborgarförslag uppe till behandling. Även dessa ville S+V+MP bordlägga. Tydligen tycker Socialdemokraterna att medborgarförslag är oviktiga, och att det är viktigare att göra en politisk markering än att medborgarna ska få svar på sina förslag.

Det är inte vad jag kallar att ta ansvar för kommunen — nÃ¥gonting som Socialdemokraterna repeterar som sitt mantra just nu — men tydligen var inte ansvar sÃ¥ viktigt när det kom till skarpt läge.

Beslut

Det togs dock vissa beslut. Mest glädjande för mig personligen var att jag fick mig med KS pÃ¥ en Ã¥terremiss av flera ärenden som rör kameraövervakning. Jag är ingen större vän av övervakning — som jag skrivit om tidigare — och det ska till ganska speciella skäl för att jag känna mig komfortabel med att godkänna detta.

I dessa fall kände jag att dessa skäl inte fanns — eller möjligen inte angavs — liksom att bakgrundsmaterialet saknade en del information. Eftersom jag inte var injusterad (jag är ersättare i KS) sÃ¥ kunde jag inte yrka själv, men min partikamrat Nina Lundström yrkade Ã¥ mina vägnar, och ärendena blev Ã¥terremitterade.

Detta är ocksÃ¥ en frÃ¥ga där vi var förvÃ¥nande överens i KS. Det var faktiskt ingen som argumenterade — eller röstade — emot en Ã¥terremiss vilket kändes väldigt positivt. Dessutom hade vi en positiv diskussion där de som yttrade sig gärna sÃ¥g att kommunen hade nÃ¥gon typ av policy för den här typen av ärenden.

Inför ikväll

Ska man gå på vad som hände på KS finns det en risk att många beslut kommer att yrkas bordläggning på, liksom att mötet kommer att handla mer om politiska markeringar än sakpolitik. Till det positiva hör dock att det förts en del konstruktiva diskussioner sedan detta KS, så de frågor där vi är överens om sakpolitiken borde kunna avgöras på detta KF.

Förhoppningsvis finns det en klar färdväg för Sundbyberg efter detta möte, men det lär bli ett spännande möte i vilket fall. Dock beklagar jag att jag enbart är åskådare och inte får delta i diskussionerna.

Sundbybergs kortaste kommunstyrelsemöte?

Det var ett extra kommunstyrelsemöte i morse, och det måste ha gått till historien som ett av de kortaste kommunstyrelsemötena någonsin; med två beslutspunkter och en informationspunkt fanns det iofs utrymme för att det skulle kunna bli ganska kort.

Allt som allt blev mötet fyra (4) minuter långt, mycket beroende på att det inte blev någon diskussion på någon punkt. Den punkt som hade mest potential att ge diskussioner var frågan kring arvodena i förvaltaren, men då det slutliga förslaget blev oförändrade arvoden fanns det inte mycket att diskutera.

Bortsett från att vara ett kort möte var det dessutom ett ganska ödsligt sådant. Både majoriteten och oppositionen lyckades bli fulltaliga, men bara precis. Alla närvarande ersättare tjänstgjorde, så om någon hade blivit akut sjuk eller fått andra förhinder i sista hand hade det kunnat påverka majoritetsförhållandena.

Nu spelade det inte sÃ¥ stor roll, eftersom de tvÃ¥ beslutspunkterna togs utan diskussion och i enighet, men det ser — i mitt tycke — inte sÃ¥ bra ut när kommunstyrelsen knappt blir fulltaliga (däremot var det antagligen ingen risk för beslutsförheten, även om jag inte har de reglerna tillgängliga just nu).

Däremot misstänker jag att det blir desto fler diskussioner på kvällens kommunfullmäktigemöte.

Kommunstyrelsen 13/11

Eftersom jag på grund av andra åtaganden inte kommer att kunna lyssna på kvällens kommunfullmäktige blir det istället ett inlägg kring dagens kommunstyrelsemöte. En del av punkterna kommer även upp på fullmäktige; andra gör det inte.

Någon exakt rekapitulering blir det dock inte, utan jag väljer att lyfta några punkter istället. Om jag inte skrivit något annat har majoritetens (dvs alliansens) förslag röstats igenom.

Arvodesreglemente

Här hade jag kanske förväntat mig en längre, eller djupare diskussion, men minoriteten valde här att yrka på återremittering. Jag måste erkänna att jag inte riktigt såg poängen med detta yrkande. En intressant fråga som dock dök upp var vänsterpartiets yrkande att ta upp en diskussion kring fullmäktigeledamöternas arvoden och IT-stöd. Deras tes var att eftersom fullmäktigeledamöterna inte längre har något IT-stöd så borde arvodet för ledamöterna höjas.

Det intressanta med den propån är att det inte funnits något egentligt IT-stöd under förra mandatperiod. De bärbara datorer som ledamöterna kunde låna under mandatperioden 98-02 fanns inte på samma sätt under den senaste mandatperioden, och det har i fullmäktige inte skett någon egentlig diskussion kring vad som ska komma istället.

Anledningen till att detta är intressant är belysningen att den förra majoriteten faktiskt haft en mandatperiod pÃ¥ sig att införa en annan form av IT-stöd (eller andra stödformer för fullmäktiges ledamöter) men inte sett det som tillräckligt viktigt medan man satt vid makten. FrÃ¥gan som uppstÃ¥r är dÃ¥ varför det är sÃ¥ viktigt nu…

Ny nämndstruktur

Diskussionen här handlade om huruvida det borde finnas en överförmyndarnämnd och en kultur- och fritidsnämnd, sammanslagningen av stadsbyggnads- och miljönämnden liksom flyttandet av vuxenutbildning (inklusive SFI) från en nämnd till en annan.

Om vi inleder med de två första nämnderna så är det helt korrekt att Folkpartiet under förra mandatperioden drev att dessa två nämnder borde finnas, och vi tycker fortfarande att det är två viktiga områden som i framtiden bör ligga i nämnder, men det var ett önskemål vi var beredda att släppa för att få till en kompromiss som alla partier i alliansen kunde vara nöjda med.

Det kommer att bli diskussion kring dessa nämnder, och socialdemokraterna kommer säkerligen att anklaga oss för ”svek” i denna frÃ¥ga. Vad man dock bör ha i Ã¥tanke dÃ¥ är att Socialdemokraterna under förra mandatperioden, när de satt i majoritet, faktiskt röstade emot dessa nämnder. När socialdemokraterna pratar sig varma om hur viktiga dessa nämnder är ska man alltsÃ¥ komma ihÃ¥g att de bara är viktiga när nÃ¥gon annan bestämmer, inte när de själva har möjlighet att pÃ¥verka.

Sammanslagningen av stadsbyggnads- och miljönämnden, som framförallt Miljöpartiet motsätter sig, handlar mest om hur man anser att miljöfrågor bedrivs bäst. Vår, dvs alliansens, åsikt är att frågorna hanteras effektivare i en gemensam nämnd.

Ägardirektiv Förvaltaren

Här finns en väldigt tydlig skiljelinje där oppositionen inte vill ombilda till bostadsträtter, och både majoritet och opposition känner väl till varandras ståndpunkter. Socialdemokraterna hade ett eget förslag som jag dock inte hade möjlighet att läsa eftersom det inte fanns kopior till ersättarna.

Miljöpartiets yrkande om att utreda konsekvenserna av en ombildning kändes mest som ett försök att försena processen, men däremot hade Vänsterpartiet ett intressant yrkande om hur man ska hantera kötiderna för de som vill kvarstå hos förvaltaren när majoriteten i deras hus vill ombilda. Det är en intressant, och viktig, synpunkt och en synpunkt som jag räknar kommer upp i samband med att ägardirektiven ändras.

Mobil förskola

Denna begäran avslogs eftersom det är en fråga som bör hanteras av barn- och ungdomsnämnden och finansieringen bör även ske via nämnden. Dock kom det upp ett viktigt påpekande och det var att en dylik mobil förskola måste utrustas med alkolås.

Kommunstyrelsens beredningsmöte

Tråkigt namn måhända, men det är här gruppledarna träffas för att diskutera frågor innan de kommer upp i kommunstyrelsen. Här uppstod en diskussion om huruvida någon som är anställd som politisk sekreterare kan uppbära att arvode. Eftersom det under den period då personen har dubbla uppdrag enbart rör sig om ett mötesarvode kunde vi inte se att det stred mot våra tidigare intentioner.

Den invändning man skulle kunna ha är att praxis tidigare varit att kommunal- och oppositionsråd tidigare varit även gruppledare, och därmed har deras årsarvode inte behövt betalas ut. Denna praxis bröts dock från både majoritets- och minoritetshåll

Övrigt

En del tjafs uppstod i samband med behandlingen av personalutskottet, dÃ¥ socialdemokraterna Ã¥terigen försökte framställa det som om det är en väldigt knapp majoritet. Jag har skrivit om att mandatfördelningen inte speglar röstningen och att den knappa övervikten pÃ¥ ett mandat beror pÃ¥ en felaktig valkretsindelning. Att kalla en övervikt pÃ¥ sju procentenheter för ”knappt” känns väldigt magstarkt.

På ett tilläggsärende kring att påbörja detaljplanearbetet yrkade socialdemokraterna återremiss och eftersom de hade sunda argument för detta drog majoriteten tillbaks sitt förslag och därmed återremitterades ärendet.

En mindre rolig diskussion var när och hur förhandlingar kring tillsättandet av en tillförordnad kommundirektör hade skötts av majoriteten. Där kan man i korthet konstatera att vi klantat oss, och rejält.