Budget 2014 (med plan 2015 & 2016)

Tidigare har budgeten för Sundbyberg alltid tagits i slutet av året; oftast i november men någon enstaka gång i december. I år gjordes dock schemat om, och budgetfullmäktige hölls redan i juni. Jag är oerhört tveksam till om detta verkligen är en förbättring, men nu valde minoritetsstyret att flytta på mötet så då får vi som opposition anpassa oss till det.

Budgetfullmäktige äger rum en hel dag (från 09.00 till strax efter 22 i det här fallet, och då gick det ovanligt fort) och skulle jag återrapportera allt som hände skulle jag få spendera en vecka bara på att skriva. Istället tänkte jag göra några korta nedslag med korta videoklipp från mötet. För den som vill läsa hela Folkpartiets budgetförslag så finns det här (inklusive en kort sammanfattning)

Jag har valt att fokusera på några specifika områden, och jag kommer att ta dem i den ordning som jag prioriterade dem på fullmäktige. Varför de fick den prioritet de fick kommer jag gå in på under varje specifik punkt.

Kultur- och fritid

Det omrÃ¥de som jag la mest tid och kraft pÃ¥ var kultur- och fritidsnämnden (som dÃ¥ även innehÃ¥ller idrott). Skälet till detta är ganska enkelt; jag sitter som andra vice ordförande nämnden (och är därmed oppositionens representant i presidiet) och jag var talesperson för Folkpartiet i dessa frÃ¥gor pÃ¥ budgetfullmäktige. Dessutom ansvarade jag för underlag och förslag pÃ¥ det här omrÃ¥det när vi tog fram vÃ¥r budget. Det är kort sagt ”mitt” omrÃ¥de, och det är frÃ¥gor som jag ägnat mig Ã¥t sedan 2007 (även om jag inte var ansvarig i Folkpartiet för dessa frÃ¥gor 2008 & 2009) och därmed kan jag dem ganska bra.

Som Folkpartiets talesperson fick jag dessutom förmånen att hålla vårt inledningsanförande. Det är ett lite längre anförande (4 minuter istället för 3) där jag kan måla med lite bredare penseldrag utan att behöva gå in på detaljer. I korthet blir det en fyra minuters sammanfattning av varför Folkpartiets budget är den bästa när det kommer till kultur och fritid:

Efter att alla partier haft sina inledningsanföranden kommer den allmänna debatten, där alla ledamöter i fullmäktige kan gå upp och säga det de vill. Här har alla ledamöter två inlägg, på vardera tre minuter. Eftersom fyra minuter är lite för kort för ett inledningsanförande ägnade jag en del av mitt andra inlägg till att komplettera med det som jag inte riktigt hann med i inledningsanförandet:

Jag inledde dock det inlägget med att prata om sådant som vi var överens om. Noterbart är att den teknik som används för att spela in (och sända) våra fullmäktigemöten har vissa problem. Det är inte direkt första gången som kameran visar fel bild, även om det den här gången var en ganska kort stund. I mitt tredje (och sista) anförande utvecklade jag våra resonemang om lokaler kontra verksamhet; yta kontra innehåll:

Förskolenämnden

Normalt sett skulle jag kanske inte satt Förskolenämnden som prioritet 2; det är fortfarande ett ganska nytt omrÃ¥de för mig och jag är ”bara” ersättare i nämnden. Men, eftersom vÃ¥r ordinarie ledamot i nämnden, IngMarie Bohmelin, inte sitter i fullmäktige sÃ¥ fick jag förmÃ¥nen att vara partiföreträdare även här, och dÃ¥ fick även omrÃ¥det en högre prioritering frÃ¥n mig.

Fördelen med att vara partiföreträdare är att man dessutom får två inlägg förutom inledningsanförandet. Det gör att man kan hinna med sådant som man inte riktigt hann med i sitt första inlägg. Här fick jag då möjligheten att fortsätta argumentera för att vi borde anställa två genuspedagoger till förskoleverksamheten.

I det tredje inlägget kunde jag sedan utveckla vad begrepp som minskade barngrupper och färre barn per pedagog egentligen innehåller; hur dessa två hänger ihop. Jag anmärkte även på att minoritetsstyrets svar på vår kritik i huvudsak gick ut på att verksamheten är bra; vilket inte är ett tillräckligt svar på de förslag som vi förde fram:

Allmänpolitisk debatt

När det kommer till nämnderna i sig brukar jag dock räkna kommunstyrelsen till den viktigaste. Det är den enda nämnd som kommunallagen kräver att man har, och det är det närmaste en regering som finns i kommunen. Att sitta i kommunstyrelsen var mitt drömuppdrag 2006 och det var med stor glädje som jag tackade ja till att vara ersättare där, och det är ett uppdrag som jag prioriterar högt i min kalender. Däremot är jag inte partiföreträdare här, utan av naturliga skäl är det vÃ¥r gruppledare Johan StorÃ¥kers som företräder partiet här. Därför kommer den debatten ”bara” trea pÃ¥ min prio-lista.

Eftersom jag ansvarade för att ta fram de siffror som vår budget baserades på, där vi först räknar fram vilket reformutrymme vi kan tänkas ha, fokuserar mitt första inlägg ganska hårt på just siffror och de svårigheter som vi hade som opposition eftersom minoritetsstyret gav oss ett väldigt dåligt underlag. Det blir ganska mycket siffertuggande i mitt inlägg, men just eftersom det handlar om de siffror som bygger upp en budget är det svårt att undvika. I inlägg två valde jag att följa upp kring investeringsbudgeten eftersom kommunen har ett väldigt stort åtagande de närmaste åren.

I just det här fallet valde jag dessutom att ha med den replikväxling som blev på mitt inlägg. I de flesta fall har jag inte tagit med replikväxlingen, eftersom jag inte tycker den tillför så mycket, men i det här fallet tycker jag att det blev en ganska intressant replikväxling mellan mig och Jonas Nygren, som är kommunstyrelsens ordförande.

Stadsbyggnads- och miljö

När vi tappade makten 2008, pga två ledamöter i fullmäktige som svek väljarna, gjorde vi en skiftning inom partiet. Vår dåvarande gruppledare, Nina Lundström, och jag bytte då ansvarsområden med varandra där Nina tog över kultur och fritid och jag tog över stadsbyggnads. 2010 fick jag återigen ansvar för kultur och fritid och ungefär samtidigt lämnade jag över ansvaret för stadsbyggnadsfrågor till Henrik Persson. Men, om man drivit frågor inom ett visst område i flera har man givetvis ett intresse för området, så jag fortsätter hålla mig á jour även om det numera är Henrik som driver våra frågor här.

Här blev också en tydlig koppling till investeringsbudgeten eftersom en stor del av investeringarna ligger i just denna nämnd. Här blev det dessutom en replikväxling med Jan Jogell (stadsbyggnadskommunalråd) som jag dock inte har med. Men, i korthet verkar det finnas en viss samsyn kring att vi behöver göra någonting åt snödeponin i kommunen som fungerar dåligt.

Slutligen följer jag upp med en fråga kring strandpromenaden där jag fortfarande inte tycker att jag fått något vettigt svar kring när den kan tänkas öppna igen och hur länge som styret tycker att det är ok att den inte är tillgänglig. Jag går dessutom in på varför Folkpartiet är emot den planerade ombyggnationen av Duvboskolan.

Skolan

Den sista nämnden i min prioriteringslista var skolan, och det kan kanske framstå som lite märkligt att en Folkpartist inte har den frågan högst. Men, det har att göra med att jag inte ägnat mig åt skolfrågor särskilt mycket. Dessutom är vår gruppledare partiets företrädare i de här frågorna, så min roll blir mer att stötta honom genom mitt inlägg.

Avslutning

Som avslutning; detta var bara nÃ¥gra korta nedslag i debatten. För den som vill se hela debatten — inklusive alla replikväxlingar — sÃ¥ finns debatten pÃ¥ kommunens hemsida. Men, ha dÃ¥ i Ã¥tanke att det mötet tog över 13 timmar och även om vi hade tvÃ¥ pauser (lunch och middag) sÃ¥ är det ganska mycket att lyssna igenom om man tänkt se hela fullmäktige.

NÃ¥gra nedslag i kommunal politik

Hur pass laddade — och fyllda med konfliktfrÃ¥gor — som en nämnd eller en styrelse i kommunen är varierar med tiden. När jag Ã¥tergick till Stadsbyggnads- och miljönämnden (SMN) i Sundbyberg — 1/1 2008, efter att tidigare ha suttit där 2003-2004 — hade vi precis haft ett maktskifte där Socialdemokraterna Ã¥tertagit makten tack vare tvÃ¥ avhoppare i fullmäktige.

Det var en period där Socialdemokraterna skulle ändra på allt, och där nämndens arbete präglades av konflikt och olika åsikter i ett antal frågor; bland annat kring strandpromenaden som vi från Folkpartiet försökte rädda. Detta ledda i sin tur till att vi från Folkpartiet la ett antal yrkanden, yttranden, reservationer och ledamotsinitiativ.

Den här mandatperioden har istället haft väldigt fÃ¥ konfliktfrÃ¥gor hittills, med resultatet att det finns mycket färre skrivelser frÃ¥n Folkpartiet i den nämnden. Det ska inte tolkas som att vi dragit ner pÃ¥ tempot, eller att vi inte längre skulle driva en egen linje; vi har ”bara” haft väldigt fÃ¥ ärenden med en ideologisk laddning eller där partiernas olika synsätt pÃ¥ stadsbyggnadsfrÃ¥gor lyser igenom.

Man skulle till och med kunna hävda att nästa nämnd (imorgon, onsdag) faktiskt är riktigt tråkig. Ett antal ärenden är ren myndighetsutövning, och där är det svensk lag som styr. Det gör också att jag väljer att prioritera ett annat möte som krockar med detta; eftersom jag numera är ersättare i den nämnden är jag inte längre tvungen att gå på alla möten. Under förra mandatperioden var jag ordinarie ledamot, och då valde jag alltid nämnden vid kalenderkrockar. Att byta från att vara ordinarie ledamot till att bli ersättare har gett mig en något ökad flexibilitet kalendermässigt.

SMN: Ekbacksgränd

Men, det finns ett ärende där vi kommer att lägga ett s.k. särskilt yttrande. Ett sådant lägger man när man tycker att ärendet i sig är vettigt (eller om man inte tänkt delta i beslutet, men så är inte fallet här) men vill göra ett påpekande; eller flera.

Ärendet ifråga rör en detaljplaneändring för området Sundbyberg 2:22 och då specifikt för området Ekbacksgränd. Här vill man bygga ett nytt hus i närheten av Ekbackens äldreboende, på det område som ligger vid Järnvägen. Från Folkpartiet är vi i grunden positiva till detta, men väljer att lyfta några frågor:

 1. Bullerfrågan: en byggnation i närheten av järnvägen riskerar att bli bullerstört, och det är då viktigt att man bygger på ett sådant sätt att bullret kommer ner i vettiga nivåer. För inomhusmiljöer innebär det maximalt 55 decibel. Som jämförelse ligger ett normal samtal på 50-70 decibel.
 2. Kommunal service: Om det nu ska flytta in personer i det här huset så måste de ha tillgång till kommunal service. Det innebär att det ska finnas förskoleverksamhet i närområdet. Det innebär att skolverksamhet på lågstadienivå ska ligga på gångavstånd. Det innebär att det måste finnas plats i Sundbybergs skolor för de barn som flyttar in. Etc.
 3. Trafik: Ekbacksgränd ansluter till Järnvägsgatan och Järnvägsgatan är redan hårt trafikerad. I dagsläget är det stopplikt för de som kör ut på Järnvägsgatan och de kan i rusningstrafik bli stående väldigt länge. Detta måste åtgärdas och antagligen krävs en ljusreglerad korsning eller en rondell. Dessutom leder ökad trafik till ökade utsläpp, vilket i sin tur minskar luftkvaliteten. Därmed behöver luftkvaliteten mätas redan nu, för att kunna avgöra om vi behöver ta till åtgärder för att minska nedsmutsningen.
 4. Grönområden: Området ifråga har ett grönområde i form av ett antal träd (området är lite för litet för att jag som skogsägare ska kunna kalla det för en skog) och en del av dessa försvinner när man bygger. Det är dock viktigt att inte hela grönområdet försvinner; dels fungerar en del av träden som bullerskydd mot järnvägen och dels ligger en del av träden i närheten av en existerande förskola och kan därmed fungera som lekområde för dessa förskolebarn.

Får vi igenom våra önskemål är vi dock positiva till denna förtätning. Folkpartiet har aldrig varit motståndare till förtätningar i sig, men vi menar att varje förtätning måste göras förnuftigt och i dialog med de som bor i närområdet eller som på andra sätt påverkas av en förtätning. Det är också därför som vi bråkat om vissa nybyggnationer (exempelvis på Hamngatan där vi invänt att strandpromenaden inte fått tillräckligt skydd) men helt släppt igenom andra nybyggnationer (exempelvis radhusen i Rissne).

Kultur och fritid (KOF)

Inom kultur och fritid (vilket även inkluderar idrott) är det nästan tvärtom, dvs det är sällan som det är några stora åsiktsskillnader. Ibland kan det finnas lite olika detaljåsikter (exempelvis kring hur bidrag ska fördelas) men det är inte så ofta som vi har stora diskussioner.

Det finns dock undantag, och ett sådant är upphandling. Från Folkpartiet och Moderaterna driver vi hårt att om man ska upphandla en verksamhet så ska det göras korrekt. För Socialdemokraterna är det dock viktigare att värna Unga Örnar och därför vägrar man göra en korrekt upphandling av kolloverksamheten och därför vill man inte överhuvudtaget diskutera en upphandling av fritidsgårdsverksamheten. Detta trots att kostnaderna stiger samtidigt som besöken blir färre i en av kommunens fritidsgårdar.

KOF: Upphandling av biblioteksverksamhet

PÃ¥ nästa nämnd (pÃ¥ torsdag) är det dock framförallt tvÃ¥ motioner som det borde bli diskussion om. Den ena motionen handlar om att biblioteksverksamheten borde upphandlas, och den är lagd av Moderaterna. Denna motion nämns även lite kort i veckans ”Mitt i Sundbyberg”. Förslaget här är att när huvudbiblioteket ska flyttas frÃ¥n Järnvägsgatan till nya lokaler sÃ¥ ska man passa pÃ¥ att upphandla verksamheten.

Vilket komplicerar frÃ¥gan bÃ¥de för mig och för Folkpartiet. Folkpartiet i Nacka har deltagit i beslutet att upphandla biblioteksverksamhet och i grunden är driftsform oviktigt; precis som för skolan är det verksamhetens kvalitet som är det primära och inte vem som rÃ¥kar vara utförare. Att upphandla biblioteksverksamheten — eller delar av den — kan bÃ¥de göras med säkerställd kvalitet och med de folkbildnings- och demokratiaspekter som biblioteksverksamheten ska innehÃ¥lla. En upphandling behöver i sig inte vara negativ.

Men, samtidigt menar vi att tidpunkten ”i samband med flytten” inte är den bästa tidpunkten att göra detta, utan snarare den sämsta. Ska man göra en upphandling sÃ¥ borde den ha gjorts i god tid innan flytten, eller sÃ¥ bör den vänta tills verksamheten i de nya lokalerna hunnit etablera sig sÃ¥ att man inte skapar situationen ”hela havet stormar”. FrÃ¥gan är dessutom om det är lämpligt att börja med att upphandla huvudbiblioteket. Eftersom väldigt lite biblioteksverksamhet bedrivs av andra aktörer än Sveriges kommuner vore det lämpligare att utvärdera verksamheten i upphandlad form genom att börja med ett stadsdelsbibliotek.

Därför kommer vi att säga nej till motionen i nämnden. Inte för att vi är emot upphandling generellt — för det är vi verkligen inte — och inte för att vi är emot upphandling av biblioteksverksamhet, utan helt enkelt för att vi tycker att tidpunkten är olämpligt vald.

Den andra motionen handlar om obligatoriska föräldrasamtal när ungdomar omhändertas för att de är för berusade för att ta hand om sig själva. I grunden är förvaltningens svar här korrekt, dvs vi kan inte tvinga föräldrarna att komma på samtal, men det borde inte hindra oss från att alltid bjuda in till samtal. Sedan är det tyvärr alltid så att vissa föräldrar (även om de är få) skiter i vad deras barn gör eller att de är på väg att förstöra sina liv.

Kommunstyrelsen (KS)

Den nämnd som har flest diskussioner (även om den inte kan mäta sig med kommunfullmäktige) är antagligen kommunstyrelsen. Visserligen har vi ibland extremt korta möten (rekordet är typ 8 minuter) men ordinarie kommunstyrelsemöten med ordinarie ärenden brukar leda till en hel del diskussioner. Det är också här som partierna etablerar sina åsikter och synpunkter innan kommunfullmäktige, så det brukar bli en hel del yrkanden och yttranden.

Senaste kommunstyrelsen hade vi igår (måndag) och som vanligt när det är ombildningsärenden uppe så blev det en del diskussion kring dessa. Från Folkpartiet är vi positiva till ombildningar, men vi tycker att processen kompliceras i onödan av att man hela tiden bildar dotter-dotter-bolag för dessa ombildningar.

Från Folkpartiet hade vi dessutom några påpekanden kring Milo-området och en gång- och cykelväg i Kymlinge. Detta eftersom det är områden där vi länge drivit ett antal frågor.

En lång diskussion blev det kring upphandlingspolicyn. En upphandling görs för att öka kvaliteten i en verksamhet, eller för att få en viss kvalitet till en lägre kostnad (eller både och). Därför är det viktigt att prisinstrumentet är en viktig del av upphandlingen, och för att uppnå detta ska man inte överlasta en upphandling med en massa andra krav. Ju fler krav man ställer och ju fler faktorer som avgör vem som vinner en upphandling, desto lägre vikt får priset.

Om man dÃ¥ som Socialdemokraterna (och deras stödpartier) slänger in en massa andra krav i upphandlingspolicyn (och i kommande upphandlingar) sÃ¥ ökar man det pris som kommunen kommer att fÃ¥ betala. Den här gÃ¥ngen la man bland annat pÃ¥ krav om praktikplatser. Det är givetvis positivt om fler praktikplatser skapas i kommunen — sÃ¥ att fler kan fÃ¥ arbetslivserfarenhet och ta steget frÃ¥n arbetslöshet — men det är inte särskilt ekonomiskt att skapa dessa platser via upphandlingar. Det är ett dyrt sätt för kommunen, och vi kan inte heller styra att dessa platser gÃ¥r till kommunmedborgare. Vill man arbeta med att skapa fler praktikplatser finns det bättre — och mer ekonomiska — sätt att göra detta.

KS: Om medborgardialog

Intressant nog dök det upp ett medborgarförslag om att kommunen borde ha en chatt/debattsida för kommunens invånare. Kommunen hade länge en debattsida, men Socialdemokraterna la ner den eftersom man hade problem med anonyma inlägg med grova personangrepp. Från Folkpartiet ville vi att kommunen skulle ta det ansvar man har enligt lag (lagen om elektroniska anslagstavlor) och skärpa upp reglerna så att diskussionsforumet skulle fungera bättre.

Det var man dock inte intresserad av från Socialdemokraterna utan man la helt enkelt ner diskussionsforumet istället och ströp därmed debatten. I den vevan lovade man att införa regelbundna chattar istället, men av det löftet bidde det inte ens en tummetott.

Eftersom det är lätt att lösa bÃ¥da frÃ¥gorna — diskussionsforum och chattar — rent tekniskt sÃ¥ är det enbart en ambitionsfrÃ¥ga; har det nuvarande styret en ambition om att det ska finnas en dialog mellan medborgare och folkvalda? Jag hoppas det, men de har inte visat nÃ¥gra ambitioner i den riktningen hittills.

Mer från KS

Kommunstyrelsen hade ytterligare en ansökan om kameraövervakning att ta ställning till, och återigen lyfte vi frågan om en kameraövervakningspolicy. Efter att ha tjatat om detta i över ett år ser det nu äntligen ut som om Folkpartiet kan få genomslag för vår begäran om detta och troligen kommer vi att få en policy i kommunen. Sedan måste vi se till att det blir en bra policy också.

I samband med att Socialdemokraterna gjorde om nämndorganisationen (med syfte att få fram fler arvoderingar) så delade man barn- och utbildningsnämnden i två olika nämnder; förskolenämnden och grundskole- och gymnasienämnden. Detta gjordes utan någon som helst planering eller utredning innan och från Folkpartiet varnade vi för att ogenomtänkta ändringar i nämndorganisationen inte är särskilt lämpliga; man får alltid en efterbörd i form av effekter som man inte tänkte på innan.

Det visade sig att vi återigen fick rätt. Kommunstyrelsen blev nu tvungna att göra en budgetjustering, dvs man tog pengar från en nämnd och skickade till en annan. Hade man utrett frågan ordentligt (och gjort ändringen till den 1/1 2012 istället) så hade man kunnat göra en mer korrekt budget och sluppit den här typen av omflyttningar av pengar.

Sedan kan man givetvis ställa sig frågan om ändringen borde ha gjorts alls; det har fortfarande inte förts fram några vettiga argument för varför vi skulle ändra nämndorganisationen här; mer än att det nuvarande styret ville ha fler poster och arvoderingar att fördela då.

Kommande punkter

En diskussion som borde komma upp under året är Vänsterpartiets begäran om att Sundbyberg ska bli en s.k. Fair trade city. I mitt nästa inlägg tänkte jag gå in på varför detta är ett dåligt förslag och varför vi borde säga nej till detta. Det är dock en diskussion som vi inte haft i vår fullmäktigegrupp ännu, så jag vill betona att jag enbart företräder mina egna åsikter i frågan.

Cirkeln är sluten?

När den här mandatperioden (2006-2010, vi har inte skiftat i kommunerna än utan gÃ¥r pÃ¥ valresultatet 2006) inleddes hade jag ansvaret för kultur- och idrottsfrÃ¥gor i kommunen, som ordförande för ”Kultur-, idrotts- och myndighetsutskottet” som var ett utskott under kommunstyrelsen.

När vi tappade makten 2007, pga två avhoppade moderater, tappade jag också det ansvaret. I samband med den nya nämndorganisationen 1/1 2008 gjorde jag och Nina Lundström en rockad; jag tog över ansvaret för stadsbyggnadsfrågor i Folkpartiet i Sundbyberg och hon tog över ansvaret för kultur-, idrotts- och fritidsfrågor.

Jag stannade dock kvar som ersättare i den nybildade nämnden; dels för att ge en viss kontinuitet och dels för att stötta vår gruppledare i nämnden. Dessutom tycker jag att frågorna är intressanta och även om det är jobbigt att sitta i två nämnder så var det värt arbetsinsatsen.

Från och med fullmäktige i måndags (18/10) har jag dock övertagit ansvaret för dessa frågor igen, och är numera andra vice ordförande i nämnden. Det är ett ganska kort uppdrag, eftersom nämndens ansvar tar slut den 31/12, men på sitt sätt känns det som om cirkeln är sluten. Eller, för att vara helt sluten borde vi få tillbaks den majoritet som väljarna gav oss i valet 2006, men det lär tyvärr inte hända den här mandatperioden.

I vilket fall så har det varit spännande att följa dessa frågor under fyra år; både i opposition och majoritet; både som ansvarig och som en del av Kultur- och fritids-gruppen i Folkpartiet Sundbyberg; både i utskott och nämnd.

I dagsläget vet jag inte vilka frÃ¥gor jag fÃ¥r glädjen att ägna mig Ã¥t under nästa mandatperiod, men jag räknar med att det kommer att bli lika intressant — och lika intensivt — nästa mandatperiod.

Det här med kommunal demokrati (som vi inte har)

Nu är ju inte Sundbyberg något demokratiskt föredöme direkt, med tanke på att vi haft två socialdemokratiska KSO (kommunstyrelsens ordförande, kommunens motsvarighet till statsminister) i rad som valt sig själva i strid med väljarnas vilja, och Jonas Nygren (nuvarande KSO) är mig veterligen den enda KSO som aldrig fått väljarnas stöd att leda en kommun.

Men, man vänjer sig; och det ger energi till valkampanjen. Men, på kvällens möte med Kultur- och Fritidsnämnden tog vänsterstyret ytterligare ett steg bort från demokratin. Jag har tidigare skrivit om ledamotsinitiativ som är ett sätt för oppositionen att lyfta olika frågor i en nämnd. Juridiskt styrs detta av kommunallagen, och det hanteras i kapitel 4 som behandlar de förtroendevaldas rättigheter, och då specifikt 4 kap 17 § som säger:

17 § Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.

Det är alltså inte angivet någon begränsning, utan precis som en fullmäktigeledamot har rätt att lägga en motion, en interpellation eller en enkel fråga i fullmäktige, så kan en nämndledamot (så länge han/hon är tjänstgörande) välja att lägga ett ledamotsinitiativ för att väcka en fråga.

Jag har gjort det flera gånger själv, både i kommunstyrelsen, i stadsbyggnadsnämnden och i kultur- och fritidsnämnden.

Den här gången ville moderaterna väcka ett ledamotsinitiativ kring hembygdsmuséet, och visst man kan ha invändningar mot deras skrivelse; att det är onödigt eftersom det redan ligger ett uppdrag; att det var en massa att-satser som inte hörde hemma i ett ledamotsinitiativ; etc.

Men, det fanns inga skäl att förvägra att ärendet skulle fÃ¥ väckas, och det finns — vad jag kan se — ingenting i kommunallagen som ger nämnden rätt att vägra. ÄndÃ¥ var det precis det som vänsterkartellen gjorde; de vägrade att lÃ¥ta Moderaterna väcka sitt ärende.

Dessutom blev jag lite förvånad; inte över att man körde över demokratin igen (det har ju S+V+MP sysslat med i tre år nu) utan över att man gjorde en sådan taktisk miss. Det ger ju Moderaterna utmärkt slagläge inför valet, och de kan dessutom framställa det som om vänsterkartellen försöker dölja någonting.

Inte för att jag blir ledsen över att vänsterkartellen gör bort sig; däremot blir jag ledsen när de återigen visar att de inte respekterar demokratin i Sundbyberg.

Nu börjar läsplattorna bli intressanta

Läsplattor, dvs en förenklad form av en dator anpassad just för att läsa texter, har funnits ett tag och Amazon har med sin Amazon Kindle tagit ett stort steg mot att förändra köp- och läsbeteenden bland bokläsare i — framförallt — Usa.

Samtidigt fungerar Kindle inte helt optimalt i Sverige, och en del användare är missnöjda både med läsbarheten och att den upplevs som för seg. Men, det är ett steg i rätt riktning och jag tror att vi kommer att få hur elektroniska böcker kommer att ta marknadsandelar från tryckta böcker, även i Sverige.

Men, intressantare är ändå Bonniers Bonnier Mag +. Den är fortfarande i prototyp-stadie, så det lär dröja innan vi får se den marknaden.

Mag+ from Bonnier on Vimeo.

Det som är intressant med denna är att den är mer genomtänkt och fungerar bättre för tidningar. Därmed tror jag att den skulle vara alldeles utmärkt för bibliotek, där man skulle kunna ta med sin läsplatta och tanka ner böcker/tidningar/magasin, eller kanske till och med göra det via nätet.

Jag ser det som ett intressant — och bra — sätt att vitalisera bibliotekens roll i samhället, och lÃ¥ta dem gÃ¥ före in i informationssamhället. FrÃ¥gan är bara vilket bibliotek som kommer vara först med en dylik lösning.

Uppföljning: Handikappalliansens debatt

Som jag skrev igår så var jag inbjuden på Handikappalliansens debatt igår och det var både lärorikt och spännande. Det var blandade intryck och erfarenheter, men lite kort:

 • Positivt:
  • Lärde mig en massa
  • Fick förmedla Folkpartiets (och min) syn pÃ¥ vissa frÃ¥gor
  • Engagerad publik som ställde smarta frÃ¥gor
  • LÃ¥ngt kvar till valet. Det gör att vi fortfarande kan fÃ¥ in sÃ¥dant som vi missat i vÃ¥r valplattform.
 • Negativt:
  • FÃ¥ politiker där. Förutom FP (genom mig) sÃ¥ hade S en politiker där och V tvÃ¥. Inga partier i övrigt, vilket innebar att jag var den enda frÃ¥n oppositionen.
  • LÃ¥ngt kvar till valet. VÃ¥r plattform för valet är lÃ¥ngt ifrÃ¥n klar vilket gjorde att jag kunde säga väldigt lite om hur vi specifikt ska agera i vissa frÃ¥gor nästa mandatperiod.
 • Lärdomar:
  • I Sundbyberg finns 375 personer med psykiska funktionshinder, vilket motsvarar 1,05 % av vÃ¥r befolkning.
  • Det är svÃ¥rt att fÃ¥ en bostad handikappanpassad om det är en bostadsrätt. Det är en frÃ¥ga som behöver lösas, särskilt eftersom jag i grunden är positiv till ombildningar.
  • Systemet för stöd till föreningslivet i Sundbyberg behöver nÃ¥gra smÃ¥ justeringar för att fungera bättre.
  • Ledsagarservice kostar 150 kr/tim i Sundbyberg men är gratis i Stockholm. Är det Stockholm som är generösa eller Sundbyberg som är snÃ¥la?

Handikappalliansen bjuder in till utfrågning/debatt

Ikväll, 18-20, i Hallonbergens centrum — aulan i kulturcentrum för att vara specifik — anordnar handikappalliansen i Solna och Sundbyberg en utfrÃ¥gning / debatt kring frÃ¥gor som är viktiga för dem inför valet 2010.

Alla partier i fullmäktige är inbjudna och jag ska försöka representera Folkpartiet i Sundbyberg. Jag skriver försöka eftersom det inte är mitt kompetensområde även om jag har viss koll på tillgänglighetsfrågor genom stadsbyggnadsnämnden och kultur & fritidsnämnden.

Kom gärna och lyssna, även om jag inte kan lova att jag kommer att göra bra ifrån mig i debatten.

Om ridhuset i veckans ”Mitt i”

Veckans nummer av ”Mitt i Sundbyberg” skriver om ridhuset och MiloomrÃ¥det, och jag citeras i artikeln. Artikeln var dock ganska kort och mycket av det som jag sa till reportern fick — av naturliga skäl — inte plats. Det är dÃ¥ det är bekvämt att ha sin egen blogg sÃ¥ att man utveckla sig lite grann.

Artikeln först (klicka för en större version) :

mitt i om ridstall

Dröjsmål för stall i Miloområdet

RIDNING Sundbybergs politiker är överens och vill ha en ridanläggning i Miloområdet mellan stora Ursvik och Igelbäckens naturreservat. Ändå står projektet och stampar eftersom hela området först ska planläggas.

Oppositionspolitikern Mattias Lönnqvist (fp) kräver att majoriteten bestämmer [vad] som ska hända med området. Istället finns två planförslag, varav ett omfattar en ny skola.

— Vi saknar helhetsgreppet, där även bergrummet som Fortifikationsverket lämnat ingÃ¥r. VÃ¥rt förslag är att skapa ett idrottsmecka i MiloomrÃ¥det, med bland annat ridanläggningen, säger Lönnqvist.

Det jag försökte fÃ¥ fram var bland annat hur lÃ¥ngsam den politiska processen varit, och detta trots att alla partier i fullmäktige ser ett nytt ridhus som en prioriterad Ã¥tgärd. De tvÃ¥ partier som drivit frÃ¥gan hÃ¥rdast är — som jag uppfattat det — Folkpartiet och Vänsterpartiet, och med tanke pÃ¥ att alla majoriteter sedan 98 innehÃ¥llit ett av dessa partier är det lite förvÃ¥nande att projektet inte är landat ännu.

Ser vi till den här mandatperioden så kan vi beskriva tidslinjen enligt följande:

 • 2006: Alliansen vinner valet och tar över makten i Sundbyberg
 • 2007: I början av Ã¥ret sÃ¥ börjar vi intressera oss för Milo-omrÃ¥det och börjar titta pÃ¥ hur man bäst skulle kunna använda det
 • April 2007: Kommundirektören fÃ¥r i uppdrag att inleda förhandlingar om att köpa marken, med syfte att skapa ett idrotts- och friluftsomrÃ¥de
 • Augusti-November 2007: Efter sommaren hoppar tvÃ¥ moderater av och gÃ¥r till Socialdemokraterna. En vänsterkartell formeras som efter att ha orsakat kaos i kommunen i nÃ¥gra mÃ¥nader till slut tar över makten.
 • 20 maj 2008: Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bergrummet ska planläggas som lager och att man ska bygga bostäder i en del av omrÃ¥det. Folkpartiet protesterar mot detta, men fÃ¥r inte igenom vÃ¥ra synpunkter.
 • 20 maj 2008: Som ett resultat av detta, liksom att vi tycker att det inte händer särskilt mycket med omrÃ¥det i övrigt sÃ¥ lägger Folkpartiet en motion om Milot
 • Oktober 2008: Detaljplaneläggningen för hus + bergrum som lager enligt ovan Ã¥terkommer till nämnden för andra gÃ¥ngen efter utställning.
 • December 2008: VÃ¥r motion avslÃ¥s (med den lite finare termen ”anses besvarad”)
 • Januari 2009: Kommundirektören Ã¥terkommer till kommunstyrelsen angÃ¥ende det uppdrag som vi gav i april 2007.
 • Maj 2009: Resten av Milo-omrÃ¥det kommer som detaljplan till Stadsbyggnadsnämnden. Folkpartiet deltar inte i beslutet eftersom vi inte fÃ¥tt igenom vÃ¥r vision om Milot och vi är missnöjda med det förslag som presenteras.

Det man kan konstatera är då följande:

 1. Processen tappade minst ett år på maktskiftet 2007. Det stod helt stilla under maktövertagandet och sedan blev det en inte särskilt prioriterad fråga.
 2. Vänsterstyret delar inte vår vision om Milo-området utan man har delat upp det i dels bostäder och dels ett mer blandat område.
 3. Hade vi vetat att två Moderater skulle hoppa av så hade det givetvis varit bättre att lyfta ut ridhuset i ett separat detaljplaneärende. Nu hade vi dock räknat med att ha en mandatperiod på oss och att kunna ta ett helhetsgrepp. Men, om vi hade lyft ut detta ärende specifikt så hade vi antagligen kunnat ha ett nytt ridhus klart nu.
 4. Genom att detaljplanelägga bergrummet som lager/förrÃ¥d sÃ¥ omöjliggörs — mer eller mindre — en framtida användning av bergrummet för idrotter. Vi ville bland annat titta pÃ¥ möjligheten att anlägga en skidtunnel, men nu kommer en sÃ¥dan i Botkyrka istället eftersom vänsterstyret tappade bollen i den här frÃ¥gan.
 5. För att vara en fråga där vi är överens över blockgränsen så har den gått förvånansvärt långsamt.

Slutligen lite dokument för den som är intresserad av att läsa mer:


Förhandling om Milo-området

april 2007 Рuppdrag till kommundirekțren att inleda f̦rhandlningar om Milo-omr̴det
jan 2009 Рkommundirekțren ̴terkommer med resultatet av f̦rhandling


Folkpartiets motion

Maj 2008: Folkpartiets motion om Milot
Stadsbyggnadsnämndens behandling av motionen
December 2008: Kommunstyrelsens behandling av motionen


Separat detaljplan för del av Milot

Maj 2008: Stadsbyggnadsnämnden behandlar detaljplan för bergrum och bostäder
Oktober 2008: Nämnden behandlar detaljplanen igen


Detaljplan för resten av Milot

Maj 2009: Stadsbyggnadsnämnden behandlar detaljplan för resten av Milot


Är det verkligen en satsning?

Läser på kommunens hemsida att kommunen satsar medel på bokinköp och på den s.k. Sundbybergsbloggen slår man sig på bröstet över satsningen.

Satsningen i sig har jag inga invändningar emot. Biblioteksfrågan har varit alldeles för nedprioriterad under tidigare sosse-styren och jag har tidigare skrivit om vilka effekter detta lett till i Sundbyberg. När jag tog över det politiska ansvaret för kultur- och idrottsfrågor i Sundbyberg så var det några frågor som jag specifikt ville jobba mer med:

 • Föreningsstödet, där vi ville skapa ett rättvist, lättförstÃ¥eligt och transparent system. Vi kom nästan i mÃ¥l med det, men tyvärr hann vi inte fullfölja innan sossarna tog över och Ã¥terigen försökte styra systemet sÃ¥ att det skulle ge maximalt med bidrag till deras kompisar i Unga Örnar.
 • BiblioteksfrÃ¥gan, där tvÃ¥ viktiga frÃ¥gor var just utlÃ¥ningssiffrorna och att fÃ¥ ett tillgänglighetsanpassat och modernt huvudbibliotek.
 • Att stärka kontakten med kommunens olika kulturföreningar.

Hade vi fÃ¥tt fortsätta styra — det som väljarna ville — sÃ¥ hade vi kunnat ha ett nytt system för föreningsbidrag 2007 och biblioteksfrÃ¥gan hade nu legat nära ett avslut. Men, nog med historik, lÃ¥t oss Ã¥tergÃ¥ till denna satsning där det pÃ¥ kommunens hemsida stÃ¥r:

Den utökade budgeten ska i första hand gå till barn- och ungdomsböcker eftersom andelen barn och unga ökar i staden och behovet är stort. Det finns också en stor efterfrågan på olika medier för språkträning bland kommuninvånare med annat modersmål än svenska, därför görs också en extra satsning på det området. Satsningen innebär dessutom att biblioteket kan köpa in fler anpassade medier, som exempelvis storstilsböcker och ljudböcker för läshandikappade och äldre och fler exemplar av efterfrågade romaner.

Detta är jättebra; jag har verkligen ingen invändningen mot satsningen i sig och det är givetvis bättre att lägga pengar på dylik kärnverksamhet än 50 miljoner på ett utomhusbad eller 60 miljoner på en konsthall (eller, för all del, 50.000 på en solresa för två av kommunalråden)

Men — och detta är ett verkligt stort men — vi har snart inget huvudbibliotek längre. VÃ¥rt nuvarande bibliotek är för litet, slitet och inte tillgänglighetsanpassat; vilket det mÃ¥ste vara 2010. Planen var att vi skulle flytta biblioteket till Lorry-gallerian och vi hade dÃ¥ fÃ¥tt ett fräscht och modernt huvudbibliotek som skulle varit tillgängligt för alla.

Nu är dock situationen sådan att det inte blir någon Lorry-galleri och därmed blir det inget nytt huvudbibliotek där. Det naturliga i den situationen hade då varit att Kultur- och fritidsnämnden fokuserat på den här frågan och verkligen jobbat med att hitta en alternativ lösning.

Men, det gör man inte. Vänsterkartellen sticker huvudet i sanden och verkar hoppas på att det ska lösa sig på något sätt; de har dock inga idéer om hur det ska lösas och de är inte beredda att allokera resurser till att lösa problemet.

I nämnden har vi från Folkpartiets sida lagt ett ledamotsinitiativ[1] (PDF-varning) där vi ville lyfta frågan.

Detta yrkade nämndens vice ordförande, Marielle Nakunzi Andréasson avslag på, utan motivering, och vänsterkartellen avslog därefter vår begäran. Notera då att vänsterkartellen inte har någon alternativ strategi, utan de fortsätter sticka huvudet i sanden och hoppas på att det löser sig på något sätt.

Men, om inte vi i nämnden löser frågan; vem ska då göra det? Jultomten?[1] Ett ledamotsinitiativ är en fråga som väcks av en ledamot (eller flera) i en nämnd där man upplever att nämndens ordförande inte lyft frågan eller inte vill lyfta frågan. Det skulle kunna jämföras med en motion men är inte en lika komplicerad procedur.