Budget 2014 (med plan 2015 & 2016)

Tidigare har budgeten för Sundbyberg alltid tagits i slutet av året; oftast i november men någon enstaka gång i december. I år gjordes dock schemat om, och budgetfullmäktige hölls redan i juni. Jag är oerhört tveksam till om detta verkligen är en förbättring, men nu valde minoritetsstyret att flytta på mötet så då får vi som opposition anpassa oss till det.

Budgetfullmäktige äger rum en hel dag (från 09.00 till strax efter 22 i det här fallet, och då gick det ovanligt fort) och skulle jag återrapportera allt som hände skulle jag få spendera en vecka bara på att skriva. Istället tänkte jag göra några korta nedslag med korta videoklipp från mötet. För den som vill läsa hela Folkpartiets budgetförslag så finns det här (inklusive en kort sammanfattning)

Jag har valt att fokusera på några specifika områden, och jag kommer att ta dem i den ordning som jag prioriterade dem på fullmäktige. Varför de fick den prioritet de fick kommer jag gå in på under varje specifik punkt.

Kultur- och fritid

Det omrÃ¥de som jag la mest tid och kraft pÃ¥ var kultur- och fritidsnämnden (som dÃ¥ även innehÃ¥ller idrott). Skälet till detta är ganska enkelt; jag sitter som andra vice ordförande nämnden (och är därmed oppositionens representant i presidiet) och jag var talesperson för Folkpartiet i dessa frÃ¥gor pÃ¥ budgetfullmäktige. Dessutom ansvarade jag för underlag och förslag pÃ¥ det här omrÃ¥det när vi tog fram vÃ¥r budget. Det är kort sagt ”mitt” omrÃ¥de, och det är frÃ¥gor som jag ägnat mig Ã¥t sedan 2007 (även om jag inte var ansvarig i Folkpartiet för dessa frÃ¥gor 2008 & 2009) och därmed kan jag dem ganska bra.

Som Folkpartiets talesperson fick jag dessutom förmånen att hålla vårt inledningsanförande. Det är ett lite längre anförande (4 minuter istället för 3) där jag kan måla med lite bredare penseldrag utan att behöva gå in på detaljer. I korthet blir det en fyra minuters sammanfattning av varför Folkpartiets budget är den bästa när det kommer till kultur och fritid:

Efter att alla partier haft sina inledningsanföranden kommer den allmänna debatten, där alla ledamöter i fullmäktige kan gå upp och säga det de vill. Här har alla ledamöter två inlägg, på vardera tre minuter. Eftersom fyra minuter är lite för kort för ett inledningsanförande ägnade jag en del av mitt andra inlägg till att komplettera med det som jag inte riktigt hann med i inledningsanförandet:

Jag inledde dock det inlägget med att prata om sådant som vi var överens om. Noterbart är att den teknik som används för att spela in (och sända) våra fullmäktigemöten har vissa problem. Det är inte direkt första gången som kameran visar fel bild, även om det den här gången var en ganska kort stund. I mitt tredje (och sista) anförande utvecklade jag våra resonemang om lokaler kontra verksamhet; yta kontra innehåll:

Förskolenämnden

Normalt sett skulle jag kanske inte satt Förskolenämnden som prioritet 2; det är fortfarande ett ganska nytt omrÃ¥de för mig och jag är ”bara” ersättare i nämnden. Men, eftersom vÃ¥r ordinarie ledamot i nämnden, IngMarie Bohmelin, inte sitter i fullmäktige sÃ¥ fick jag förmÃ¥nen att vara partiföreträdare även här, och dÃ¥ fick även omrÃ¥det en högre prioritering frÃ¥n mig.

Fördelen med att vara partiföreträdare är att man dessutom får två inlägg förutom inledningsanförandet. Det gör att man kan hinna med sådant som man inte riktigt hann med i sitt första inlägg. Här fick jag då möjligheten att fortsätta argumentera för att vi borde anställa två genuspedagoger till förskoleverksamheten.

I det tredje inlägget kunde jag sedan utveckla vad begrepp som minskade barngrupper och färre barn per pedagog egentligen innehåller; hur dessa två hänger ihop. Jag anmärkte även på att minoritetsstyrets svar på vår kritik i huvudsak gick ut på att verksamheten är bra; vilket inte är ett tillräckligt svar på de förslag som vi förde fram:

Allmänpolitisk debatt

När det kommer till nämnderna i sig brukar jag dock räkna kommunstyrelsen till den viktigaste. Det är den enda nämnd som kommunallagen kräver att man har, och det är det närmaste en regering som finns i kommunen. Att sitta i kommunstyrelsen var mitt drömuppdrag 2006 och det var med stor glädje som jag tackade ja till att vara ersättare där, och det är ett uppdrag som jag prioriterar högt i min kalender. Däremot är jag inte partiföreträdare här, utan av naturliga skäl är det vÃ¥r gruppledare Johan StorÃ¥kers som företräder partiet här. Därför kommer den debatten ”bara” trea pÃ¥ min prio-lista.

Eftersom jag ansvarade för att ta fram de siffror som vår budget baserades på, där vi först räknar fram vilket reformutrymme vi kan tänkas ha, fokuserar mitt första inlägg ganska hårt på just siffror och de svårigheter som vi hade som opposition eftersom minoritetsstyret gav oss ett väldigt dåligt underlag. Det blir ganska mycket siffertuggande i mitt inlägg, men just eftersom det handlar om de siffror som bygger upp en budget är det svårt att undvika. I inlägg två valde jag att följa upp kring investeringsbudgeten eftersom kommunen har ett väldigt stort åtagande de närmaste åren.

I just det här fallet valde jag dessutom att ha med den replikväxling som blev på mitt inlägg. I de flesta fall har jag inte tagit med replikväxlingen, eftersom jag inte tycker den tillför så mycket, men i det här fallet tycker jag att det blev en ganska intressant replikväxling mellan mig och Jonas Nygren, som är kommunstyrelsens ordförande.

Stadsbyggnads- och miljö

När vi tappade makten 2008, pga två ledamöter i fullmäktige som svek väljarna, gjorde vi en skiftning inom partiet. Vår dåvarande gruppledare, Nina Lundström, och jag bytte då ansvarsområden med varandra där Nina tog över kultur och fritid och jag tog över stadsbyggnads. 2010 fick jag återigen ansvar för kultur och fritid och ungefär samtidigt lämnade jag över ansvaret för stadsbyggnadsfrågor till Henrik Persson. Men, om man drivit frågor inom ett visst område i flera har man givetvis ett intresse för området, så jag fortsätter hålla mig á jour även om det numera är Henrik som driver våra frågor här.

Här blev också en tydlig koppling till investeringsbudgeten eftersom en stor del av investeringarna ligger i just denna nämnd. Här blev det dessutom en replikväxling med Jan Jogell (stadsbyggnadskommunalråd) som jag dock inte har med. Men, i korthet verkar det finnas en viss samsyn kring att vi behöver göra någonting åt snödeponin i kommunen som fungerar dåligt.

Slutligen följer jag upp med en fråga kring strandpromenaden där jag fortfarande inte tycker att jag fått något vettigt svar kring när den kan tänkas öppna igen och hur länge som styret tycker att det är ok att den inte är tillgänglig. Jag går dessutom in på varför Folkpartiet är emot den planerade ombyggnationen av Duvboskolan.

Skolan

Den sista nämnden i min prioriteringslista var skolan, och det kan kanske framstå som lite märkligt att en Folkpartist inte har den frågan högst. Men, det har att göra med att jag inte ägnat mig åt skolfrågor särskilt mycket. Dessutom är vår gruppledare partiets företrädare i de här frågorna, så min roll blir mer att stötta honom genom mitt inlägg.

Avslutning

Som avslutning; detta var bara nÃ¥gra korta nedslag i debatten. För den som vill se hela debatten — inklusive alla replikväxlingar — sÃ¥ finns debatten pÃ¥ kommunens hemsida. Men, ha dÃ¥ i Ã¥tanke att det mötet tog över 13 timmar och även om vi hade tvÃ¥ pauser (lunch och middag) sÃ¥ är det ganska mycket att lyssna igenom om man tänkt se hela fullmäktige.

Moderna cykelparkeringar

Sundbybergs kommunfullmäktige tog nyligen en ny budget; denna gång för 2014. En av de saker som en budget innehåller, men som tyvärr diskuteras väldigt lite i kommunfullmäktige är investeringsbudgeten.

Det är egentligen lite konstigt. Styrets budget innehåll investeringar på nästan 2 miljarder över tre år och vår budget innehöll investeringar på några hundra miljoner mindre. Detta har ingen inverkan på driftsbudgeten på kort sikt, eftersom det finansieras via eget kapital och lån, men med stora åtaganden kommer lånen att växa; vilket ger finansiella kostnader, dvs räntekostnader; vilket i sin tur påverkar framtida driftsbudgetar.

Men, jag börjar komma från ärendet. Som opposition kan man antingen fokusera på enbart driftsbudgeten, vilket är den prioritering som både M, V och SD gjorde. De hade antagligen olika resonemang för detta, men det innebär att man godtar den långsiktiga planering som styret gör.

Eller sÃ¥ fokuserar man pÃ¥ bÃ¥de drifts- och investeringsbudget, vilket kräver mer arbete. FrÃ¥n Folkpartiet ville vi visa att vi hade egna — och andra — idéer om vad kommunen ska investera i. Det gjorde att vi skar bort en del investeringar (exempelvis ca 150 miljoner pÃ¥ ombyggnad av Duvboskolan) för att istället göra andra satsningar (exempelvis en skola pÃ¥ Duvmossen vilket är en bättre och billigare lösning pÃ¥ lokalbristen för Duvboskolan)

En av de investeringar som jag och Henrik Persson la in i investeringsbudgeten redan till budgeten för 2013 (som då togs 2012, då vi båda satt i stadsbyggnadsnämnden) var en satsning på någon form av övervakad cykelparkering. Vi valde att fokusera på en ganska enkel (och billig lösning) som egentligen är en förenklad variant av den som finns i nedanstående videoklipp:

Den går att förenkla ned till en klart lägre kostnad än de hade i Washington, och det skulle antagligen gå att driva den (inledningsvis) med hjälp av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Efter några år kan man utvärdera och se om det är värt att permanenta, och då stiger givetvis kostnaden för arbetskraft eftersom arbetsmarknadspolitiska åtgärder enbart bör användas under en begränsad tid.

Men, vill man vara riktigt ambitiös, och verkligen ha ambitioner, så är denna lösning från Japan verkligen intressant. (Videon är på japanska, men innehållet går att förstå ändå.)

Tekniskt borde den inte vara något problem i centrala Sundbyberg, även om man måste välja lokalisering så att man inte krockar med tunneln för tunnelbanan, men det borde inte vara några större problem. Däremot är antagligen investeringskostnaden ganska hög.

Tyvärr är det väldigt svårt (för att inte säga omöjligt) att få socialdemokraterna att våga prova någon form av ny teknik. Genom åren har vi från Folkpartiet kommit med ett antal förslag som sågats av det enkla skälet att det är för modern teknik. Men, efter valet 2014 borde vi kunna få ändring på det.

Detaljplaner och bygglov

En fråga som kan framstå som ganska torr och tråkig på papperet, men som är klart intressantare än namnet anger är bygglovsärenden. I korthet hänger det ihop så här:

1. Ett område har en detaljplan. Denna detaljplan anger vad som får byggas där, och vad som inte får byggas där. Om ett område är detaljplanelagt som B (Bostäder) får man inte bygga byggnader ämnade för H (Handel) eller K (Kontor). Detta i korthet, mer info på Wikipedia

2. När någon sedan vill bygga i ett område så lämnar man in en bygglovsansökan. Denna prövas mot detaljplanen. I Sundbybergs fall provas detta av Stadsbyggnads- och miljönämnden. Om ett bygglov är enligt detaljplan så ska det bifallas (med vissa begränsningar) och är det inte enligt detaljplan så ska det avslås. Detta är ren myndighetsutövning och politiker ska inte blanda in politik här. Mer om bygglov på Wikipedia

3. Ibland kan bygglov ges trots att detaljplanen inte följs. Detta om avvikelsen mot detaljplan anses som ringa. Här finns ingen exakt definition, och ett antal fall har tröskats igenom rättsliga instanser för att bedöma om någonting är en ringa avvikelse eller ej.

4. Slutligen är det inte alltid nämnden som fattar beslut. Vissa bygglov kan exempelvis delegeras till tjänstemän. Detta för att skynda på processen och för att minska antalet bygglov som nämnden som måste behandla.

Ett exempel på allt ovanstående är nu uppe i Exploateringsutskottet, där förslaget från styret är att man ska ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra en detaljplan i Duvbo. Bakgrunden är denna:

I maj 2005 togs ett bygglov i Duvbo på delegation. Låt oss kalla adressen ifråga för X-vägen, för att hålla frågan på en generell nivå istället för att gå in på ett specifikt ärende. Här är det problematiskt att bygglovet ens kunde tas på delegation, då Duvbo är ett s.k. riksintresse och att därmed striktare detaljplan finns här. Just för områden som är riksintressen borde inga bygglov (eller rivningslov) tas på delegation utan alla sådana borde gå upp i nämnden.

När jag satt i stadsbyggnads (förra mandatperioden) drev jag (och Folkpartiet) just den linjen; att alla bygg- och rivningslov i Duvbo borde tas i nämnden och att delegationen borde återtas. Tyvärr bifölls inte min linje.

Problemet här — förutom att delegation gör att vÃ¥ra politiker inte har koll pÃ¥ vilka bygglov som är aktuella — var att bygglovet var felaktigt. Efter att byggnationen var klar överklagades bygglovet, och bygglovet revs upp. Vi hade därmed ett svartbygge pÃ¥ X-vägen, och felet lÃ¥g hos Sundbybergs kommun som utfärdat ett felaktigt bygglov.

Vi hoppar framÃ¥t i tiden, till maj 2009. DÃ¥ kom bygglovet upp igen; denna gÃ¥ng dock i nämnden där det borde ha behandlats redan frÃ¥n början. Nämnden valde dÃ¥ att bevilja bygglov, eftersom de ansÃ¥g att avvikelsen mot detaljplan var ”ringa”. Det fanns ett parti som röstade nej till detta, och till och med reserverade sig mot beslutet, och det var Folkpartiet. När jag läste detaljplanen kunde jag inte hÃ¥lla med om att avvikelsen var ringa, och bygglovet borde därmed avslÃ¥s. Det var ocksÃ¥ den linje som jag drev i nämnden, men inget annat parti anslöt sig till Folkpartiets linje.

Därmed beviljades bygglov, och tillbyggnaden slutade därmed vara ett svartbygge. Kommunen hade dessutom räddat ansiktet eftersom det var kommunens fel att den här situationen hade uppstått.

Men, låt oss hoppa framåt i tiden igen. Även detta bygglov överklagades nämligen, och nu har det avgjorts i högsta instans. I maj 2012 konstaterade Mark- och miljööverdomstolen att jag hade haft rätt; det här var inte en ringa avvikelse från detaljplanen och kommunen hade inte rätt att ge bygglov. Därmed fanns inget bygglov, och tillbyggnaden på X-vägen var nu återigen ett svartbygge.

Det här är då ganska illa för kommunen. Man har inte bara gjort bort sig och gett ett felaktigt bygglov, utan man har gjort det två gånger i rad. Det är dessutom illa för den medborgare som sökt bygglov. Hen har nu två gånger fått bygglov, och tillbyggnaden är sedan länge klar. Om det fortsätter räknas som ett svartbygge måste denna medborgare nu riva tillbyggnaden och återställa byggnaden, någonting som givetvis kostar (och som kan vara svårt att få banklån för eftersom det inte ökar värdet på huset)

Då är kommunens plan istället att man ska ändra detaljplanen. Om denna ändras så att tillbyggnaden är enligt detaljplan så kan ett nytt bygglov utfärdas; ett bygglov som inte borde kunna avslås i rättslig instans eftersom det nu är i enlighet med detaljplan.

Men, då är problemet att en detaljplan ska givetvis inte ändras för att täcka upp för tidigare misstag. Man kan givetvis ändra detaljplanen för Duvbo, men då är det viktigt att Duvbos unika profil bevaras. Jag tror (och hoppas) att man kan göra en detaljplaneändring som säkerställer Duvbos profil, men då ska ändringen ske utifrån det perspektivet; inte utifrån att kommunen ska försöka korrigera för tidigare misstag.

Med tanke på hur illa Socialdemokraterna skött den här frågan tidigare är jag osäker på om de kan ro i land detta. Jag tycker dock att det kan vara värt att ge stadsbyggnadsnämnden en chans att korrigera tidigare misstag, men jag kommer att hålla ögonen på den här frågan. Jag är minst sagt irriterad över hur illa det här bygglovet skötts hittills och hade man bara lyssnat på Folkpartiet så hade vi inte varit i den här besvärliga situationen.

Insändare om Landsvägen

I veckans ”Mitt i Sundbyberg” lyckades jag och Henrik Persson fÃ¥ in en insändare om landsvägen och det trafikkaos som rÃ¥der (och har rÃ¥tt) där. Inledningsvis insändaren för den som inte läst den redan:

Om du har problem att läsa insändaren så kan du klicka på bilden.

Både jag och Henrik sitter i stadsbyggnadsnämnden, och vi satt även där förra mandatperioden. Då var dock jag ordinarie och Henrik ersättare och den här mandatperioden har vi bytt så att Henrik är ordinarie. (Ska man vara riktigt noggrann så ersatte jag Nina Lundström 1/1 2008 och hon tog istället över ansvaret för Kultur- och fritidsfrågor som jag hade ansvarat för tidigare)

Jag har skrivit om Landsvägen och tvärbanans sträckning tidigare, bland annat i samband med det pressmeddelande som vi skickade ut i början av 2008; ett pressmeddelande som ledde till en artikel i ”Mitt i Sundbyberg” men tyvärr inte till nÃ¥gra Ã¥tgärder frÃ¥n Socialdemokraterna.

Vilket är pudelns kärna. Att undvika trafikstörningar när tvärbanan byggs är helt omöjligt och tvärbanan tillför sÃ¥ mycket att det är värt en del störningar. Men, störningarna hade kunnat bli mindre och trafikkaoset hade kunnat bli ett begränsat kaos istället för en total trafikinfarkt. Om man bara hade gjort nÃ¥gonting, men det gjorde man inte. Ã…tminstone sÃ¥ räknar inte jag ”stoppa huvudet i sanden och hoppas pÃ¥ det bästa” som en Ã¥tgärd.

Men, de byggde Ã¥tminstone inga cykelbanor pÃ¥ delar av Landsvägen som de ursprungligen tänkte. Däremot försökte de länge förrvärra kaoset genom att bygga ett gigantiskt bergrumsgarage. Förutom det trafikkaos som detta skulle ha lett till — bÃ¥de när det var klart och under själva byggnation — sÃ¥ skulle det ha pÃ¥gÃ¥tt sprängningar i omrÃ¥det under en lÃ¥ng tid, och kommunen skulle ha gÃ¥tt in med ett antal miljoner för att stötta projektet.

Allt som allt ett väldigt tveksamt projektet som enbart stoppades tack vare att Lorryprojektet drabbades av en likviditetsbrist. Hade sossarna fått som de velat så hade man hållit på och sprängt hela förra året.

Under mina tre år som ordinarie ledamot i stadsbyggnadsnämnden (och FP:s gruppledare i nämnden) så förde jag vid ett antal tillfällen fram att vi behövde göra trafikanalyser för att kunna planera trafiken och minska risken för trafikinfarkter, men fick nej på detta. Nu har man åtminstone tagit fram en trafikplan (som är ute på remiss) som förhoppningsvis kan lösa en del problem, men det har tagit Socialdemokraterna över tre år att komma till den punkten.

Vilket är synd, särskilt för de kommuninvånare och näringsidkare som drabbas av att Socialdemokraterna inte är beredda att utöva politiskt ledarskap.

NÃ¥gra nedslag i kommunal politik

Hur pass laddade — och fyllda med konfliktfrÃ¥gor — som en nämnd eller en styrelse i kommunen är varierar med tiden. När jag Ã¥tergick till Stadsbyggnads- och miljönämnden (SMN) i Sundbyberg — 1/1 2008, efter att tidigare ha suttit där 2003-2004 — hade vi precis haft ett maktskifte där Socialdemokraterna Ã¥tertagit makten tack vare tvÃ¥ avhoppare i fullmäktige.

Det var en period där Socialdemokraterna skulle ändra på allt, och där nämndens arbete präglades av konflikt och olika åsikter i ett antal frågor; bland annat kring strandpromenaden som vi från Folkpartiet försökte rädda. Detta ledda i sin tur till att vi från Folkpartiet la ett antal yrkanden, yttranden, reservationer och ledamotsinitiativ.

Den här mandatperioden har istället haft väldigt fÃ¥ konfliktfrÃ¥gor hittills, med resultatet att det finns mycket färre skrivelser frÃ¥n Folkpartiet i den nämnden. Det ska inte tolkas som att vi dragit ner pÃ¥ tempot, eller att vi inte längre skulle driva en egen linje; vi har ”bara” haft väldigt fÃ¥ ärenden med en ideologisk laddning eller där partiernas olika synsätt pÃ¥ stadsbyggnadsfrÃ¥gor lyser igenom.

Man skulle till och med kunna hävda att nästa nämnd (imorgon, onsdag) faktiskt är riktigt tråkig. Ett antal ärenden är ren myndighetsutövning, och där är det svensk lag som styr. Det gör också att jag väljer att prioritera ett annat möte som krockar med detta; eftersom jag numera är ersättare i den nämnden är jag inte längre tvungen att gå på alla möten. Under förra mandatperioden var jag ordinarie ledamot, och då valde jag alltid nämnden vid kalenderkrockar. Att byta från att vara ordinarie ledamot till att bli ersättare har gett mig en något ökad flexibilitet kalendermässigt.

SMN: Ekbacksgränd

Men, det finns ett ärende där vi kommer att lägga ett s.k. särskilt yttrande. Ett sådant lägger man när man tycker att ärendet i sig är vettigt (eller om man inte tänkt delta i beslutet, men så är inte fallet här) men vill göra ett påpekande; eller flera.

Ärendet ifråga rör en detaljplaneändring för området Sundbyberg 2:22 och då specifikt för området Ekbacksgränd. Här vill man bygga ett nytt hus i närheten av Ekbackens äldreboende, på det område som ligger vid Järnvägen. Från Folkpartiet är vi i grunden positiva till detta, men väljer att lyfta några frågor:

  1. Bullerfrågan: en byggnation i närheten av järnvägen riskerar att bli bullerstört, och det är då viktigt att man bygger på ett sådant sätt att bullret kommer ner i vettiga nivåer. För inomhusmiljöer innebär det maximalt 55 decibel. Som jämförelse ligger ett normal samtal på 50-70 decibel.
  2. Kommunal service: Om det nu ska flytta in personer i det här huset så måste de ha tillgång till kommunal service. Det innebär att det ska finnas förskoleverksamhet i närområdet. Det innebär att skolverksamhet på lågstadienivå ska ligga på gångavstånd. Det innebär att det måste finnas plats i Sundbybergs skolor för de barn som flyttar in. Etc.
  3. Trafik: Ekbacksgränd ansluter till Järnvägsgatan och Järnvägsgatan är redan hårt trafikerad. I dagsläget är det stopplikt för de som kör ut på Järnvägsgatan och de kan i rusningstrafik bli stående väldigt länge. Detta måste åtgärdas och antagligen krävs en ljusreglerad korsning eller en rondell. Dessutom leder ökad trafik till ökade utsläpp, vilket i sin tur minskar luftkvaliteten. Därmed behöver luftkvaliteten mätas redan nu, för att kunna avgöra om vi behöver ta till åtgärder för att minska nedsmutsningen.
  4. Grönområden: Området ifråga har ett grönområde i form av ett antal träd (området är lite för litet för att jag som skogsägare ska kunna kalla det för en skog) och en del av dessa försvinner när man bygger. Det är dock viktigt att inte hela grönområdet försvinner; dels fungerar en del av träden som bullerskydd mot järnvägen och dels ligger en del av träden i närheten av en existerande förskola och kan därmed fungera som lekområde för dessa förskolebarn.

Får vi igenom våra önskemål är vi dock positiva till denna förtätning. Folkpartiet har aldrig varit motståndare till förtätningar i sig, men vi menar att varje förtätning måste göras förnuftigt och i dialog med de som bor i närområdet eller som på andra sätt påverkas av en förtätning. Det är också därför som vi bråkat om vissa nybyggnationer (exempelvis på Hamngatan där vi invänt att strandpromenaden inte fått tillräckligt skydd) men helt släppt igenom andra nybyggnationer (exempelvis radhusen i Rissne).

Kultur och fritid (KOF)

Inom kultur och fritid (vilket även inkluderar idrott) är det nästan tvärtom, dvs det är sällan som det är några stora åsiktsskillnader. Ibland kan det finnas lite olika detaljåsikter (exempelvis kring hur bidrag ska fördelas) men det är inte så ofta som vi har stora diskussioner.

Det finns dock undantag, och ett sådant är upphandling. Från Folkpartiet och Moderaterna driver vi hårt att om man ska upphandla en verksamhet så ska det göras korrekt. För Socialdemokraterna är det dock viktigare att värna Unga Örnar och därför vägrar man göra en korrekt upphandling av kolloverksamheten och därför vill man inte överhuvudtaget diskutera en upphandling av fritidsgårdsverksamheten. Detta trots att kostnaderna stiger samtidigt som besöken blir färre i en av kommunens fritidsgårdar.

KOF: Upphandling av biblioteksverksamhet

PÃ¥ nästa nämnd (pÃ¥ torsdag) är det dock framförallt tvÃ¥ motioner som det borde bli diskussion om. Den ena motionen handlar om att biblioteksverksamheten borde upphandlas, och den är lagd av Moderaterna. Denna motion nämns även lite kort i veckans ”Mitt i Sundbyberg”. Förslaget här är att när huvudbiblioteket ska flyttas frÃ¥n Järnvägsgatan till nya lokaler sÃ¥ ska man passa pÃ¥ att upphandla verksamheten.

Vilket komplicerar frÃ¥gan bÃ¥de för mig och för Folkpartiet. Folkpartiet i Nacka har deltagit i beslutet att upphandla biblioteksverksamhet och i grunden är driftsform oviktigt; precis som för skolan är det verksamhetens kvalitet som är det primära och inte vem som rÃ¥kar vara utförare. Att upphandla biblioteksverksamheten — eller delar av den — kan bÃ¥de göras med säkerställd kvalitet och med de folkbildnings- och demokratiaspekter som biblioteksverksamheten ska innehÃ¥lla. En upphandling behöver i sig inte vara negativ.

Men, samtidigt menar vi att tidpunkten ”i samband med flytten” inte är den bästa tidpunkten att göra detta, utan snarare den sämsta. Ska man göra en upphandling sÃ¥ borde den ha gjorts i god tid innan flytten, eller sÃ¥ bör den vänta tills verksamheten i de nya lokalerna hunnit etablera sig sÃ¥ att man inte skapar situationen ”hela havet stormar”. FrÃ¥gan är dessutom om det är lämpligt att börja med att upphandla huvudbiblioteket. Eftersom väldigt lite biblioteksverksamhet bedrivs av andra aktörer än Sveriges kommuner vore det lämpligare att utvärdera verksamheten i upphandlad form genom att börja med ett stadsdelsbibliotek.

Därför kommer vi att säga nej till motionen i nämnden. Inte för att vi är emot upphandling generellt — för det är vi verkligen inte — och inte för att vi är emot upphandling av biblioteksverksamhet, utan helt enkelt för att vi tycker att tidpunkten är olämpligt vald.

Den andra motionen handlar om obligatoriska föräldrasamtal när ungdomar omhändertas för att de är för berusade för att ta hand om sig själva. I grunden är förvaltningens svar här korrekt, dvs vi kan inte tvinga föräldrarna att komma på samtal, men det borde inte hindra oss från att alltid bjuda in till samtal. Sedan är det tyvärr alltid så att vissa föräldrar (även om de är få) skiter i vad deras barn gör eller att de är på väg att förstöra sina liv.

Kommunstyrelsen (KS)

Den nämnd som har flest diskussioner (även om den inte kan mäta sig med kommunfullmäktige) är antagligen kommunstyrelsen. Visserligen har vi ibland extremt korta möten (rekordet är typ 8 minuter) men ordinarie kommunstyrelsemöten med ordinarie ärenden brukar leda till en hel del diskussioner. Det är också här som partierna etablerar sina åsikter och synpunkter innan kommunfullmäktige, så det brukar bli en hel del yrkanden och yttranden.

Senaste kommunstyrelsen hade vi igår (måndag) och som vanligt när det är ombildningsärenden uppe så blev det en del diskussion kring dessa. Från Folkpartiet är vi positiva till ombildningar, men vi tycker att processen kompliceras i onödan av att man hela tiden bildar dotter-dotter-bolag för dessa ombildningar.

Från Folkpartiet hade vi dessutom några påpekanden kring Milo-området och en gång- och cykelväg i Kymlinge. Detta eftersom det är områden där vi länge drivit ett antal frågor.

En lång diskussion blev det kring upphandlingspolicyn. En upphandling görs för att öka kvaliteten i en verksamhet, eller för att få en viss kvalitet till en lägre kostnad (eller både och). Därför är det viktigt att prisinstrumentet är en viktig del av upphandlingen, och för att uppnå detta ska man inte överlasta en upphandling med en massa andra krav. Ju fler krav man ställer och ju fler faktorer som avgör vem som vinner en upphandling, desto lägre vikt får priset.

Om man dÃ¥ som Socialdemokraterna (och deras stödpartier) slänger in en massa andra krav i upphandlingspolicyn (och i kommande upphandlingar) sÃ¥ ökar man det pris som kommunen kommer att fÃ¥ betala. Den här gÃ¥ngen la man bland annat pÃ¥ krav om praktikplatser. Det är givetvis positivt om fler praktikplatser skapas i kommunen — sÃ¥ att fler kan fÃ¥ arbetslivserfarenhet och ta steget frÃ¥n arbetslöshet — men det är inte särskilt ekonomiskt att skapa dessa platser via upphandlingar. Det är ett dyrt sätt för kommunen, och vi kan inte heller styra att dessa platser gÃ¥r till kommunmedborgare. Vill man arbeta med att skapa fler praktikplatser finns det bättre — och mer ekonomiska — sätt att göra detta.

KS: Om medborgardialog

Intressant nog dök det upp ett medborgarförslag om att kommunen borde ha en chatt/debattsida för kommunens invånare. Kommunen hade länge en debattsida, men Socialdemokraterna la ner den eftersom man hade problem med anonyma inlägg med grova personangrepp. Från Folkpartiet ville vi att kommunen skulle ta det ansvar man har enligt lag (lagen om elektroniska anslagstavlor) och skärpa upp reglerna så att diskussionsforumet skulle fungera bättre.

Det var man dock inte intresserad av från Socialdemokraterna utan man la helt enkelt ner diskussionsforumet istället och ströp därmed debatten. I den vevan lovade man att införa regelbundna chattar istället, men av det löftet bidde det inte ens en tummetott.

Eftersom det är lätt att lösa bÃ¥da frÃ¥gorna — diskussionsforum och chattar — rent tekniskt sÃ¥ är det enbart en ambitionsfrÃ¥ga; har det nuvarande styret en ambition om att det ska finnas en dialog mellan medborgare och folkvalda? Jag hoppas det, men de har inte visat nÃ¥gra ambitioner i den riktningen hittills.

Mer från KS

Kommunstyrelsen hade ytterligare en ansökan om kameraövervakning att ta ställning till, och återigen lyfte vi frågan om en kameraövervakningspolicy. Efter att ha tjatat om detta i över ett år ser det nu äntligen ut som om Folkpartiet kan få genomslag för vår begäran om detta och troligen kommer vi att få en policy i kommunen. Sedan måste vi se till att det blir en bra policy också.

I samband med att Socialdemokraterna gjorde om nämndorganisationen (med syfte att få fram fler arvoderingar) så delade man barn- och utbildningsnämnden i två olika nämnder; förskolenämnden och grundskole- och gymnasienämnden. Detta gjordes utan någon som helst planering eller utredning innan och från Folkpartiet varnade vi för att ogenomtänkta ändringar i nämndorganisationen inte är särskilt lämpliga; man får alltid en efterbörd i form av effekter som man inte tänkte på innan.

Det visade sig att vi återigen fick rätt. Kommunstyrelsen blev nu tvungna att göra en budgetjustering, dvs man tog pengar från en nämnd och skickade till en annan. Hade man utrett frågan ordentligt (och gjort ändringen till den 1/1 2012 istället) så hade man kunnat göra en mer korrekt budget och sluppit den här typen av omflyttningar av pengar.

Sedan kan man givetvis ställa sig frågan om ändringen borde ha gjorts alls; det har fortfarande inte förts fram några vettiga argument för varför vi skulle ändra nämndorganisationen här; mer än att det nuvarande styret ville ha fler poster och arvoderingar att fördela då.

Kommande punkter

En diskussion som borde komma upp under året är Vänsterpartiets begäran om att Sundbyberg ska bli en s.k. Fair trade city. I mitt nästa inlägg tänkte jag gå in på varför detta är ett dåligt förslag och varför vi borde säga nej till detta. Det är dock en diskussion som vi inte haft i vår fullmäktigegrupp ännu, så jag vill betona att jag enbart företräder mina egna åsikter i frågan.

Promenad med Yimby

För drygt en månad sedan var jag på stadspromenad i Sundbyberg med nätverket Yimby, men jag valde att inte skriva om det då eftersom jag tänkte vara lite lat och bara länka till deras rapport om promenaden.

Nu finns den rapporten publicerad så jag hänvisar till den i första hand.

Som en kort kommentar var det en givande promenad, som även jag lärde mig ifrån. Jag tycker att Yimby är ett spännande nätverk som har många åsikter om stadsplanering som ligger i linje med mina egna.

Spårvagnar i stadstrafik

Eftersom tvärspårbanan nu ska dras igenom Sundbyberg (vilket är positivt) och då ska dras via landsvägen så kan det vara värt att ha i åtanke att man måste lösa trafiksäkerheten på ett bra vis.

Nedanstående video är från Houston Texas, och visar vad som händer om man misslyckas med trafiksäkerheten:

Handikappalliansen bjuder in till utfrågning/debatt

Ikväll, 18-20, i Hallonbergens centrum — aulan i kulturcentrum för att vara specifik — anordnar handikappalliansen i Solna och Sundbyberg en utfrÃ¥gning / debatt kring frÃ¥gor som är viktiga för dem inför valet 2010.

Alla partier i fullmäktige är inbjudna och jag ska försöka representera Folkpartiet i Sundbyberg. Jag skriver försöka eftersom det inte är mitt kompetensområde även om jag har viss koll på tillgänglighetsfrågor genom stadsbyggnadsnämnden och kultur & fritidsnämnden.

Kom gärna och lyssna, även om jag inte kan lova att jag kommer att göra bra ifrån mig i debatten.

Insändare i ”Mitt i Sundbyberg” om Tornparken/Allén

Jag har tidigare skrivit om varför det är en dålig idé att byta namn på Allén till Löfströms allé och varför Folkpartiets namnförslag är bättre. Vi föreslog då att vi istället skulle byta namn på Tornparken till Löfströms allé.

Eftersom jag tyckte att det var synd att ”Mitt i Sundbyberg” inte tog upp Folkpartiets namnförslag när man skrev om namnbytet sÃ¥ skrev jag en insändare istället, och i veckans nummer är den med.
insändare mitti 091117
Klicka på bilden för en större version

Här kommer insändaren i textform också:

Socialdemokraterna vill inte lyssna på näringslivet

Det socialdemokratiska minoritetsstyret i Sundbyberg brukar ofta tala om att det lokala näringslivet är viktigt och att man eftersträvar en konstruktiv dialog.

Tyvärr visar det sig, återigen, handla om mycket snack och lite verkstad. I samband med ett medborgarförslag om att uppmärksamma stadens grundare A.P. Löfström föreslog socialdemokraterna att man skulle byta namn på Allén till Löfströms allé.

Precis som lokaltidningen Mitt i tidigare uppmärksammat mottogs inte detta särskilt väl av det lokala näríngslivet som pekade på vilka kostnader det ger de företag som har sina kontor på just den adressen. Istället för att lyssna på det lokala näringslivet valde dock socialdemokraterna, med stöd av mp och v, att stå kvar vid sitt namnförslag.

Från folkpartiet hade vi flera konstruktiva namnförslag, däribland att byta namn på Tornparken till Löfströms park. Tornparken innehåller vårt mest kända landmärke, har en byst av A.P. Löfström vid en av ingångarna till parken och har precis fått en av Sveriges finaste och modernaste lekparker. Det skulle därmed vara en utmärkt plats att uppmärksamma A.P. Löfström på, och det skulle dessutom bättre uppfylla det uppdrag som kommunfullmäktige givit.

Men, istället för att lyssna på näringslivet, och istället för att vara konstruktiva när andra partier kommer med bättre förslag så väljer socialdemokraterna att tvinga igenom sitt namnförslag.

Pressmeddelande: Låt Tornparken få namnet Löfströms park!

Vi släppte följande pressmeddelande idag med anledning av gårdagens möte i Stadsbyggnads- och miljönämnden:

Pressmeddelande
Folkpartiet Liberalerna i Sundbyberg
2009-10-13

Låt Tornparken få namnet Löfströms park!


(S)-styret föreslår att Allén, en stor och viktig väg i centrala Sundbyberg, byter namn till Löfströms Allé. Kritiken från det lokala näringslivet är öronbedövande.

— Synpunkterna som förts fram frÃ¥n näringslivet är i hög grad relevanta och tillräckliga för att vi inte ska byta namn pÃ¥ Allén. Dessutom vill vi i Folkpartiet poängtera hur kommunfullmäktiges beslut faktiskt lyder när det gäller att hitta en plats att namnge efter Sundbybergs grundare A.P Löfström, nämligen ”en park, ett torg eller annan lämplig plats”, säger Mattias Lönnqvist (FP), ledamot i Stadsbyggnads- och miljönämnden.

— Den mest lämpade platsen är istället Tornparken. Det är en central plats i Sundbyberg som innehÃ¥ller vÃ¥rt mest kända riktmärke; vattentornet. Parken är nyligen upprustad och en stolthet för kommunen och dess invÃ¥nare. Det stÃ¥r redan en byst av A.P Löfström vid trappan som leder up till parken ifrÃ¥n Vegagatan, vilket gör parken mycket lämplig att namnge efter Sundbybergs grundare avslutar Mattias Lönnqvist.

Fakta:
I samband med besvarandet av ett medborgarförslag beslutade Sundbybergs kommunfullmäktige att uppdra åt Stadsbyggnads- och miljönämnden att utreda förutsättningarna för att namnge en plats efter A.P Löfström. Förslaget som namnberedningen gav till stadsbyggnads- och miljöförvaltningen var att Allén skulle få nytt namn och i juni presenterades förslaget och berörda fastighetsägare och hyresgäster hade tre veckor på sig lämna synpunkter på förslaget. Kommunfullmäktige kommer senare i höst ta beslut om namnbytet.

Här hittar du hela underlaget:

Beslut i kommunfullmäktige
Underlag till nämnden
Folkpartiets yrkande
Kommentarer från Avis
Kommentarer från Shell
Kommentarer från Skanska
Kommentarer från Trident
Kommentarer från Vattenfall