Från gårdagens kommunfullmäktige

Vi hade kommunfullmäktige igår; det andra för den nyvalda församlingen och det första med några egentliga beslutsärenden.

Det nyformerade vänsterstyret — och återigen ett minoritetsstyre i kommunen — valde kommunfullmäktiges presidium, och det togs ett antal beslut. Jag ämnar inte gå igenom alla beslut, men väljer att ta upp några punkter från föredragningslistan (hela föredragningslistan, inklusive alla handlingar, hittar du här. PDF-varning dock, och det är ett ganska mastigt dokument.)

23. Reglemente för kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2011

Det här ärendet blev nypremiär för mig, då det var första gången jag var uppe i talarstolen sedan 2006. I och med att jag inte satt i fullmäktige 1/11 2006 – 31/10 2010 har jag inte heller fått gå upp i talarstolen under dessa fyra år. Min nypremiär går att se här. Klicka på punkten “Reglemente för kommunstyrelsen från och med den 1 januari” i rull-listan längst ner till vänster i fönstret som öppnas. Jag följer som andra talare. Tyvärr verkar det företag som sköter sändningarna ha klantat sig rejält eftersom första halvan av mitt inlägg helt klippts bort.

(Och för alla stycken nedan så anger jag punktens namn, man kan därmed klicka på namnet i rull-listan för att se den specifika debatten)

Här hade jag två skarpa yrkanden:

  • Att mandatperioden ska vara 1/1 2011 – 31/12 2014
    • Det kan verka oviktigt, men det har att göra med att den gamla kommunstyrelsens mandatperiod förlängts till årskiftet. Därmed har vi de facto bytt mandatperiod för kommunstyrelsen och därmed borde detta synas i reglementet.
  • Att JUMP-utskottet ska ha en vice ordförande istället för två
    • Kommunstyrelsen har tre utskott, varav JUMP-utskottet är ett av dem. De två tunga utskotten — exploateringsutskottet och ägarutskottet — har båda åtta (8) ledamöter (och 8 ersättare) med en ordförande och en vice ordförande. JUMP-utskottet — där JUMP står för Jämställdhet, Upphandling, Måltider och Personal — har möten som är avklarade på en kvart, och med fem (5) ledamöter (och 5 ersättare). Det innebär att om dessa 5 ledamöter ska ha en ordförande och 2 vice så är halva utskottet ordförande, och man skulle lika gärna kunna skippa de två övriga ledamöterna. Det finns alltså ingen vettig anledning till att utöka till två vice här, utan det handlar enbart om att den styrande minoriteten ska få fler arvoderingar.

Dessutom hade jag anmärkningar/frågor kring ett antal skrivningar som gör reglementet otydligt. Jag fick aldrig svar på dessa frågor och man förtydligade aldrig texten. Nu blev dock ärendet återremitterat av oppositionen, så vi får en ny chans att behandla frågan i december.

24. Reglemente för överförmyndarnämnden från med 1 januari 2011

I grunden är vi i Folkpartiet positiva till att skapa en sådan nämnd, eftersom det blir en tydligare politisk styrning. Men, det är — och ska vara — en liten nämnd och då är arvoderingen orimlig. Vänsterstyret vill ha en ordförande och två vice ordförande — med 120.000 per år till ordföranden och 90.000 per år till vardera vice ordförande. Här ville vi minska ner till en vice ordförande, och dessutom sänka arvodena till 60.000 respektive 30.000 — allt som allt en besparing på 210.000 kronor (plus sociala avgifter, så besparingen skulle ha blivit lite över en kvarts miljon) men det ville inte minoritetsstyret gå med på. Frågan är vilkas arvodering det var som skulle räddas här.

26. Reglemente för förskolenämnden från och med den 1 januari 2011

Från Folkpartiets sida menar vi att organisationsförändringar kan vara vettiga, men de ska utredas ordentligt innan och utvärderas efteråt. Denna ändring är inte utredd — utan handlar enbart om att skapa fler arvoderingar till den styrande vänsterminoriteten — och tidigare ändringar har inte utvärderats. Därför var vi emot.

Dessutom har denna punkt en debatt där jag tycker att jag fick in två bra inlägg, som kan vara värda och se (och här har mina inlägg inte blivit sönderklippta).

32. Reglemente för Sundbybergs stads globaliseringsråd från och med den 1 januari 2011

Inget tungt råd, och ingen lång diskussion. Men, från Folkpartiet förde vi fram att det här rådet varit väldigt osynligt den senaste mandatperioden och enbart kostat pengar (även om alla råd och nämnder kostar pengar så brukar det åtminstone finnas resultat att peka på, här har man dock eldat pengar för kråkorna).

Centerpartiets Stefan Bergström lovade dock att det skulle bli ordning på torpet vad det här rådet anbelangar, så jag väljer att lita på Stefan och ser fram emot att kommunen till slut ska få någon nytta av det här rådet.

39. Planuppdrag till stadsbyggnads- och miljönämnden för nyproduktion av elva hyresrätter, Posten 7, Sturegatan

På den här punkten, liksom punkten innan (38) visade Miljöpartiet upp varför de egentligen inte hör hemma i ett styre. Här hade det styre som MP ingick i tagit fram ett förslag som MP alltså godkänt. Ändå går frifräsaren Robert Ahl (MP) upp i talarstolen och lägger fram tilläggsyrkanden på mötet. Yrkanden som sossarnas kommunalråd i stadsbyggnadsfrågor motvilligt var tvungen att gå upp och stödja.

På punkten innan kan man möjligen resonera att yrkandet var vettigt (även om man som en del av styret borde ha haft med det i ursprungsförslaget) men på den här punkten fyllde det ingen funktion alls. Det är en påbyggnad på en befintlig kåk, och ett planärende som — via förenklad planprocess — bör gå igenom ganska snabbt. Vision 2020 är irrelevant i sammanhanget utan det viktiga är att påbyggnaden inte påverkar det befintliga husets profil allt för mycket (det bör helt enkelt se ut som om påbyggnaden hänger ihop med originalhuset).

Trots att MP suttit i styret sedan 98 (med ett avbrott 2007 då vi hade alliansstyre i kommunen) och trots att MP haft heltidspolitiker sedan 2002, och trots att Robert Ahl sysslat med stadsbyggnadsfrågor i ett antal mandatperioder (och varit heltidspolitiker sedan 2008) så verkar varken Robert Ahl eller Miljöpartiet förstå vad det innebär att sitta i stadens styre. Deras brist på respekt för sina samarbetspartners och för fullmäktige är frapperande.

48. Sundbybergs stads ställningstagande till Förvaltaren Fastighetsutveckling AB:s försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Franstorp AB (Ägare av fastigheten Franstorp 1) till bostadsrättsförening

Här kommer jag även in på punkt 49, 50 & 51 som är likadana, men som då berör fastigheterna Enen 13, Gulmåran 1 och Grönskogen 6.

Dessa fyra punkter berör ombildningar och som vanligt påpekade Folkpartiet att vi är positiva till ombildningar men att vi ställer oss negativa till processen att krångla till det med dotter-dotter-bolag. Som vanligt var Vänsterpartiet emot (vilket hedrar dem att de konsekvent röstar emot alla ombildningar, även om jag inte håller med dem i sakfrågan).

Även Moderaterna var konsekventa och röstade ja till alla ombildningar, liksom C & KD. Sossarna spretade lite grann genom att de hade en ledamot som avstod, och en ledamot som röstade ja för den första ombildningen, men avstod på resten.

Men, Miljöpartiet var fullständigt kaos när det kom till dessa voteringar. De har alltså suttit med i styret under hela processen, ställt sig bakom det i kommunstyrelsen, varit med och dragit fram processen med dotter-dotter-bolag och kort sagt varit med och sett till att dessa ombildningar blir av.

Halva Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp verkade inse detta och röstade därmed ja för alla fyra ombildningar. En person i deras grupp valde att avstå alla voteringar. En person avstod på två voteringar, röstade nej på en av dem och ja på en — händelsevis den ombildning som rörde den fastighet som deras gruppledare bor i. Den sista miljöpartisten röstade nej till alla ombildningar, utom en; när det kom till gruppledarens fastighet röstade hon ja. [Med reservation för att jag möjligen kan ha sett fel på något voteringsresultat, det var inte helt trivialt att kolla voteringarna via webb-sändningen.]

Om nu Miljöpartiet tidigare i processen hade framfört skepsis kring ombildningarna, och — liksom Vänsterpartiet — godtagit dem under protest, som ett pris för att få igenom annan politik, så hade man kunnat förstå att flera av dem nu röstade nej. Men, det har de inte gjort. De har inte sagt flasklock i form av kritik på kommunstyrelsen. De har inte bara godtagit politiken utan aktivt varit med och drivit igenom den. Och ändå röstar en del av dem mot.

Som sagt; de är ju med i det nuvarande minoritetsstyret och de har varit med i det föregående minoritetsstyret; tror de inte på sin egen politik?

Avslutning

Som avslutning får man konstatera att — precis som i den föregående vänsterminoriteten — så är det Miljöpartiet som är det osäkra kortet i den här vänsterminoriteten. Både Jonas Nygren och hans Socialdemokrater, liksom våra vänner i Centern och Kristdemokraterna, kommer att ha fyra svajiga, svettiga och stormiga år framför sig.

Man kan inte säga annat än att det är lärorikt och spännande att vara kommunpolitiker i Sundbyberg.