Remiss om trängselskatt

Uppdatering 2013-11-11: Jag missförstod Kristdemokraternas yrkande så jag har uppdaterat texten något. Dessutom förtydligade jag några delar. Ändringar markerade med kursivt fet är tillägg och ändringar markerade med strykning är just strykningar.

På måndagens kommunstyrelse (KS) var det ett antal remisser som skulle behandlas. Nu är det givetvis så att Sundbyberg enbart är en remissinstans bland flera, och bara för att vi påpekar någonting i ett remiss-svar så innebär det inte att vi får igenom det. Men, jag tycker likväl att vi som politiker har ett ansvar för att lyfta fram hur olika förslag påverkar medborgarna i vår kommun.

En av dessa remisser handlade om förändringar av trängselskatten i Stockholm, där den bärande idén i förslaget är att Essingeleden ska beläggas med trängselskatt långt innan förbifarten är klar. Jag är i grunden positiv till trängselskatt på Essingeleden, men då måste det finnas rimliga alternativ för trafik som passerar Stockholm från norr till söder eller vice versa. Det är inte rimligt att vi som bor i Sundbyberg ska behöva betala trängselskatt för att åka till Södertälje, Mjölby, Malmö eller var vi nu är på väg.

När förbifarten väl är klar är det en bra ändring, eftersom det då finns alternativ till Essingeleden, men innan dess är alternativen antingen kraftiga omvägar (med ökad tidsåtgång och miljöbelastning) eller tåg. Tyvärr är tåg inte alltid ett fungerande alternativ, vilket alla som jobbat i Södertälje är smärtsamt medvetna om. Därför ville jag och Folkpartiet ha in en skrivning om detta. Vårt förslag var följande formulering:

”De föreslagna förändringarna av trängselskatten skapar en situation där boende i Sundbyberg tvingas betala trängselskatt för att resa till kommuner söder om Sundbyberg; oavsett om dessa kommuner är Södertälje, Linköping eller Malmö. Innan genomfarten är tillgänglig finns inga alternativ för vÃ¥ra invÃ¥nare — sÃ¥vida man inte inkluderar alternativ med kraftigt förlängda restider och därmed med ökade koldioxidutsläpp. FrÃ¥n Sundbybergs perspektiv är det därför helt orimligt att införa trängselskatt pÃ¥ Essingeleden innan förbifarten är klar och i bruk.”

Den formuleringen fick vi inte igenom. Det enda parti som stödde vårt ställningstagande (även om de formulerade det i en egen skrivelse) var Kristdemokraterna. Övriga partier röstade på styrets (dvs utan KD, alltså S+MP+C) förslag, som innebär att Sundbyberg tycker att det är ok att boende i Sundbyberg ska straffbeskattas om de vill resa söderut i Sverige.

Dessutom fanns en annan aspekt som vi ville lyfta, även om den inte stod med explicit i remissen. En poäng med att ändra trängselskatten är för att få in mer pengar, och dessa pengar ska sedan kunna användas till infrastruktursatsningar i länet. Det i sig är positivt; Stockholm både växer och har en kollektivtrafik (och infrastruktur) som är gravt eftersatt, så det behövs verkligen satsningar.

Problemet är — och dÃ¥ kommer vi till den del som inte uttrycks explicit i remissen — att staten vill betrakta dessa pengar som en del av statens delfinansiering för infrastruktur. Detta är problematiskt av flera skäl, där de tvÃ¥ viktigaste är:

  1. Stockholmsregionen får ofta lägre delfinansiering av infrastrukturprojekt än andra delar av landet. Lösningen på detta är inte att minska statens finansieringsgrad, utan den borde snarare öka.
  2. Om trängselskatten ska ingå som en del av statens finansiering så betalar vi som bor i Stockholms län dubbelt; först genom trängselskatten och sedan genom kommunal eller landstingskommunal finansiering (dvs över skattsedeln)

Därför ville vi ha in en skrivning om detta. Det är nu, innan beslut fattats som vi bör framföra att trängselskatten ska hanteras av regionen och inte av staten. Vi ville därför komplettera med följande stycke:

”Det är dock viktigt att dessa intäkter inte ingÃ¥r i statens delfinansiering vid investering i ny kollektivtrafik, utan att de beräkningsmässigt ingÃ¥r i regionens delfinansiering. Annars betalar boende i Stockholms län dubbelt upp; först genom trängselskatter och sedan genom landstingskommunala och kommunala skatter. Stockholms län har under mÃ¥nga Ã¥r blivit kraftigt missgynnade när det kommit till statliga investeringar i infrastruktur och en modell där trängselskatten ingÃ¥r i statens delfinansiering skulle ytterligare förstärka den snedvridning som finns mellan Stockholms län och övriga delar av landet.”

Denna skrivning höll KD med om, men de valde att inte ställa sig bakom vÃ¥rt förslag utan hade istället ett eget, men vi fick inte med nÃ¥got annat parti pÃ¥ detta. Det är trÃ¥kigt att styret minus KD (dvs S, MP, KD, C) inte ville betona att Sundbybergare inte ska betala dubbelt. Jag tycker personligen att den Ã¥sikt som Folkpartiet framförde inte var särskilt kontroversiell, och jag hade trott att hela styret (och inte ”bara” KD) skulle ansluta till vÃ¥r linje. Men, tydligen inte.

Slutligen hade vi ytterliga två stycken som vi ville ha in i svaret:

”För att kollektivtrafiken ska kunna vara ett attraktivt alternativ till bilen behöver den förbättras i samklang med att förändringar av trängselskatten genomförs, det vill säga förändringen av trängselskatten bör tydligare kopplas till en förbättrad infrastruktur i regionen. Det gör att vi Ã¥terigen mÃ¥ste poängtera hur viktigt det är att de ökade intäkterna frÃ¥n trängselskatten faktiskt gÃ¥r till Stockholmsregionen genom att lÃ¥ta dessa utgöra en del av den delfinansiering som landstinget och SL stÃ¥r för. Stockholmsregionen stÃ¥r inför stora — och unika — utmaningar och en finansieringsmodell där trängselskatten ingÃ¥r i statens delfinansiering innebär att regionen inte kommer kunna möta de utmaningar som vi stÃ¥r inför. Det innebär en minskad tillväxt för regionen, och i förlängningen minskar det även tillväxten i landet dÃ¥ Stockholms län är en viktig motor i Sveriges ekonomi.

Även med de aspekter som vi tagit upp hittills i vÃ¥rt yttrande är detta fortfarande inte tillräckligt. Stockholms län bör leda utvecklingen mot ett mer hÃ¥llbart samhälle där kommunikationerna inte blir beroende av fossila bränslen. Sundbybergs stad anser därför att satsningar mÃ¥ste göras pÃ¥ förbättrade cykelstrÃ¥k i hela regionen, och pÃ¥ en samordning av cykelstrÃ¥ken mellan de kommuner som ingÃ¥r i Stockholms län.”

Det första stycket av dessa två är egentligen enbart en förstärkning av vårt tidigare stycke om att trängselskatten ska betraktas som Stockholmarnas pengar och inte som statens pengar. Vi tyckte dock att detta var så viktigt att vi ville utveckla och förstärka.

Det andra stycket handlar om minskad miljöbelastning och att göra cykeln till ett mer attraktivt val. Just den delen var vi överens med styret om, men de hade en — i vÃ¥rt tycke — mycket svagare skrivning här.