Livebloggning: Kommunfullmäktige 2008-10-20

På grund av mitt arbete så missade jag större delen av interpellationsdebatten, så jag tänker inte kommentera den.

Konsumentvägledning

Den första längre debatten kom tidigt, redan på ärende 7 (och då är punkt 1-6 formalia) kring ett samverkansavtal mellan Sundbyberg, Solna och Sollentuna kring konsumentvägledning.

Egentligen är det lite förvånande att det blev så mycket diskussion eftersom vi är överens om att kommunen nu har råd med en konsumentvägledare (någonting vi inte hade när vi i alliansen la ner den 2007) och att det är en positiv satsning.

I princip var vi också överens om att vi borde omförhandla avtalet så att Sundbyberg slipper dra huvuddelen av kostnaderna. Dock var inte vänsterkartellen intresserade av att omförhandla först utan de närde illusioner om att det skulle vara lättare att omförhandla om vi drar igång verksamheten först.

Robert Ahl (MP) uttryckte att han var väldigt nöjd med avtalet vilket gav Grufman en gratischans att dra ett skämt på Roberts bekostnad när Grufman påpekade att det måste vara väldigt lönsamt att ingå avtal med Robert Ahl.

Uppdatering 1:

Under diskussionen kring upphandlingspolicy hade jag lite annat att ta tag i sÃ¥ jag lyssnade inte tillräckligt noggrant för att Ã¥tergÃ¥ diskussionen, mer än att vi uppenbarligen är rejält icke-överens i den här frÃ¥gan där de borgerliga partierna driver en linje med mÃ¥ngfald och valfrihet och vänsterkartellen fortfarande anser att politiker är bättre pÃ¥ att välja Ã¥t medborgarna än vad medborgarna är. Det var ocksÃ¥ väldigt mycket diskussion kring Stockholms läns landsting; vilket kändes lite malplacerat i Sundbybergs kommunfullmäktige…

Uppdatering 2:

Det blev en förvÃ¥nansvärt lÃ¥ng debatt kring avfallshanteringen där diskussionen i mycket handlade om det var bäst att bränna eller röta s.k. hushÃ¥llsavfall, dvs matrester, ur ett energiperspektiv. Grufman drev linjen att det var mer energieffektivt att bränna avfallet vilket jag — i ärlighetens namn — inte är tillräckligt pÃ¥läst för att kunna bedöma. De kunskaper jag har idag gör mig dock lite tveksam till Grufmans pÃ¥stÃ¥enden kring energiinnehÃ¥llet i de tvÃ¥ olika alternativen, men jag tycker att han har en viktig poäng i att man noggrannare bör belysa de tvÃ¥ alternativen.

Klockan tio över åtta pågick fortfarande diskussionen kring avfallshanteringen och diskussionen hade gått både tre och fyra och fem varv vid det laget. (Ja, det var faktiskt ganska tjatigt)

Uppdatering 3:

I samband med delårsbokslut 2 fördes en del diskussioner kring ramar, överskott och underskott. Från Folkpartiets sida kritiserade vi vänsterkartellen för bristen på utvärdering och uppföljning; en del nämnder har gått minus samtidigt som äldrenämnden gått med ett kraftigt överskott. Ramarna för äldrenämnden borde användas till kvalitetshöjande åtgärder i äldreomsorgen och inte för att kompensera upp för att andra nämnder inte kunnat hålla budget. Underskott i en nämnd bör justeras i den nämnd där underskottet uppstår.

Vi ville dessutom att kultur- och fritidsnämndens skulle kompenseras för de extra åtaganden som nämnden hade ålagts. Tillförs en nämnd verksamhet från kommunstyrelsen ska nämnden också få motsvarande resursförstärkning.

Under det år som vi satt i majoritet (innan vänsterkartellen med hjälp av Michael Spiras och Arne Wijkmans väljarsvek tog över makten) så jobbade vi mycket med transparens, budgetsystem och raka rör, där det ska vara enkelt att se varför underskott och överskott uppstår och hur man ska kunna åtgärda detta. Tyvärr har kartellen numera lyckats återställa budget och ekonomi så att man inte längre ska kunna följa kostnader och intäkter.

Tyvärr valde fullmäktige att avslå Folkpartiets tilläggsyrkande om att kultur- och fritidsnämnden skulle kompenseras för de extra ofinansierade åtaganden som de ålagts.

Uppdatering 4:

FrÃ¥gan kring stadens policy för budget- och uppföljningsprocess ledde — lite oväntat — till en majoritetsÃ¥terremiss. Att ärendet skulle Ã¥terremitteras visste vi redan eftersom de borgerliga ledamöterna yrkade pÃ¥ det, men en majoritetsÃ¥terremiss var lite oväntat.

Det blev ocksÃ¥ en viss diskussion kring mÃ¥ltidsverksamheten där socialdemokraterna vill centralisera all matlagning och istället erbjuda vÃ¥ra äldre kall och smaklös mat. Ett viktigt inlägg kom frÃ¥n Kerstin Ljunggren (FP) som är en av kommunens mest kompetenta politiker när det kommer till äldrefrÃ¥gor. Precis som Kerstin pÃ¥pekade sÃ¥ finns det mycket som kan göras (och förbättras) när det kommer till mÃ¥ltidsfrÃ¥gor och det är en väldigt viktig trivselfrÃ¥ga. Det finns ingen anledning till att inte lÃ¥ta även de sista Ã¥ren i livet vara trivsamma; eller för att använda Kerstins favorituttryck — det mÃ¥ste vara guldkant pÃ¥ tillvaron.

Intressant är att äldrenämndens ordförande på fullt allvar hävdade att matens tillagning var ointressant utan att det enda som spelade roll för matupplevelsen var dukning och upplägg. Tänk vad enkelt det måste vara att öppna en stjärnrestaurang i socialdemokraternas Sverige.

Uppdatering 5:

En senare frågan var bildandet av ett aktiebolag inför koncernbildning. Det kan finnas två anledningar till att ha ett moderbolag/koncernbolag/ägarbolag och det är:

 • Bättre styrning av bolagen. DÃ¥ ska man dock komma ihÃ¥g att Sundbyberg har ganska fÃ¥ bolag och att socialdemokraterna dessutom vill inrätta ett ägarutskott i kommunstyrelsen just för att styra bolagen.
 • Det andra alternativet är skatteplanering, där man försöker minska skatten genom att lÃ¥na ut pengar till det nya bolaget (i form av en revers) för att de ska kunna köpa de bolag som ingÃ¥r. Sedan tar man ut ränta pÃ¥ reversen. Jag tycker personligen att det är tveksamt när skattefinansierad verksamhet ägnar sig Ã¥t skatteplanering och dessutom verkar det som om det här kryphÃ¥let i skattelagstiftningen är pÃ¥ väg bort.

Från Folkpartiets sida yrkade vi återremiss i första hand och avslag i andra hand.

Uppdatering 6:

Därefter en diskussion kring parkeringsavgifterna. När ärendet drogs i nämnden var beslutsunderlaget egentligen inte tillräckligt. Det är nämligen så att parkeringsavgifterna ska täcka de kostnader som kommunen har för
parkeringarna; varken mer eller mindre. Det påstås att höjningen beror på ökade kostnader, men jag
anser att man kan inte bara slänga ut en siffra och hävda att det beror på kostnadsökningar utan man måste presentera dessa kostnadsökningar också.

För formens skull vill jag pÃ¥peka att parkeringsavgifter för offentlig plats beslutas med stöd av ”Kommunala avgiftslagen”. UtgÃ¥ngspunkten i denna lag är att kommunen tar ut ersättning ”i den omfattning som behövs för att ordna trafiken”. Det finns alltsÃ¥ inte utrymme för att ta ut varken för höga eller för lÃ¥ga parkeringsavgifter.

I kommunstyrelsen försökte vi få ärendet återremitterat för att komplettera beslutsunderlaget men fick nej på detta. I fullmäktige hade dock socialdemokraterna bytt fot och nu gick det helt plötsligt bra att återremittera. Inte mig emot, men kunde vi inte ha gjort det redan på KS?

Uppdatering 7:

Nu följde ett antal klubb-klubb-ärenden, dvs ärenden som bara klubbas igenom utan diskussion. I det här fallet s.k. anmälningsärenden.

Uppdatering 8:

Vid tjugo i tio på kvällen (med 50 minuter kvar av mötestiden, förutsatt att socialdemokraterna tänker hålla ingångna överenskommelser) satte fullmäktige igång med att behandla motioner.

Den första motionen handlade om att inrätta en jourlinje mot klotter; en ambition som jag kan sympatisera med. Dock finns det ett problem, nämligen att kommunen inte är sakägare, dvs kommunen äger (som tur är) inte alla byggnader i kommunen. Därmed kan vi inte åtgärda klotter hur som helst utan vi måste istället se till att inleda ett samarbete med privata fastighetsägare i kommunen. Detta har den borgerliga majoriteten i Uppsala gjort och även om det är för tidigt att utvärdera effekten så verkar det fungera bra.

Motion nummer två handlade om att kommunen ska arbeta för att dubbdäck används i mindre utsträckning i kommunen; dock helt utan förbud utan genom att kommunen föregår med gott exempel. Från Folkpartiets sida ville vi dels inleda en försöksverksamhet för kommunens bilar, men vi lyfte även frågan kring tyst asfalt; en fråga där Socialdemokraterna säger sig vara positiva men i handling röstat emot varje gång de fått chansen. Även på fullmäktige påstod sig Jan Jogell (S) vara positiv till tyst asfalt men när det kom till handling så röstade man återigen emot. Nu finns det dessutom röstprotokoll på att Jan Jogell röstat emot att ens överväga tyst asfalt i framtida ärenden kring vägbeläggning. Även V & MP röstade emot och Moderaterna fegade ut och avstod från att rösta.

Dessutom börjar det bli tröttsamt att MP & S alltid hänvisar till klimat- och hållbarhetsrådet när det kommer till olika miljöåtgärder. Det framstår allt mer som om klimat- och hållbarhetsrådet har skapats för att gömma undan miljöfrågor så att miljöpartiet ska kunna fortsätta bedra sina väljare och agera som ett värre betongparti än socialdemokraterna.

Uppdatering 9:

Ytterligare en C-motion; den här gången om att ställa om alla kommunens fordon till miljöfordon. Tydligen hade Robert Ahl glömt att hans parti satt i majoritet 2006 eftersom han gnällde över att den dåvarande majoriteten avslog förslaget om en miljöbilspool 2006.

Här valde fullmäktige att ”anse motionen besvarad” vilket ofta är lite av ett blaha-blaha-svar.

Övriga motioner bordlades eftersom klockan var 22.15 och det därmed bara var 15 minuter kvar av fullmäktige enligt arbetsordningen.

Uppdatering 10:

Lite formalia igen; denna gång redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag som remitterades till de nämnder där de ska besvaras.

Ett antal valärenden följde, men det var inga direkt spännande ärenden där.

Slutligen bordlades en interpellation, inkomna interpellationer rapporterades och fullmäktige avslutades 22.21.

24 thoughts on “Livebloggning: Kommunfullmäktige 2008-10-20

 1. Men det var ju nu inte matlagningen som skulle centraliseras – vilket vi var flera som var uppe och sas. Utan det handlar om hur de som lagar maten (ute i verksamheten eller i centralkök) ska organiseras. Ska en rektor vara chef för dem eller ska en kostchef vara det. Det är faktiskt vad det hela handlar om.

 2. Men det var ju nu inte matlagningen som skulle centraliseras – vilket vi var flera som var uppe och sas. Utan det handlar om hur de som lagar maten (ute i verksamheten eller i centralkök) ska organiseras. Ska en rektor vara chef för dem eller ska en kostchef vara det. Det är faktiskt vad det hela handlar om.

 3. Du är på hugget idag :em16:

  Problemet med att centralisera beslutandet är att det brukar leda till centralisering av verksamheten. Ergo, mer central tillagning av mat.

  Hade ni inte hållit med om den kopplingen hade ni ju knappast varit uppe i talarstolen och påpekat hur dåligt skick en del kök är i.

 4. Du är på hugget idag :em16:

  Problemet med att centralisera beslutandet är att det brukar leda till centralisering av verksamheten. Ergo, mer central tillagning av mat.

  Hade ni inte hållit med om den kopplingen hade ni ju knappast varit uppe i talarstolen och påpekat hur dåligt skick en del kök är i.

 5. Jag tänkte att en livebloggning behövde lite livekommentarer 🙂
  Men ni skulle ju gärna se en mer statlig koppling till skolan. Det innebär väl ändå inte att undervisningen bedrivs statligt?

  Men på grund av att köken är i så dåligt skick så kan det också centralt ske investeringar i dessa kök. Exempelvis det som Kajsa var uppe och berättade om när det gäller Lötsjögården. Då ligger inte beslutet lokalt. När det gäller köken i förskolor och skolor handlar inte bara om skicket. Det ställs helt andra krav idag än när de byggdes. Så även om alla var i perfekt skick så skulle det krävas stora investeringar.

  Idag hÃ¥lls en hög kvalitet pÃ¥ vÃ¥r mat i förskolor och skolor. Det är garanterat näringsriktig – vilket inte alltid varit fallet när man styrt över det själv.

 6. Jag tänkte att en livebloggning behövde lite livekommentarer 🙂
  Men ni skulle ju gärna se en mer statlig koppling till skolan. Det innebär väl ändå inte att undervisningen bedrivs statligt?

  Men på grund av att köken är i så dåligt skick så kan det också centralt ske investeringar i dessa kök. Exempelvis det som Kajsa var uppe och berättade om när det gäller Lötsjögården. Då ligger inte beslutet lokalt. När det gäller köken i förskolor och skolor handlar inte bara om skicket. Det ställs helt andra krav idag än när de byggdes. Så även om alla var i perfekt skick så skulle det krävas stora investeringar.

  Idag hÃ¥lls en hög kvalitet pÃ¥ vÃ¥r mat i förskolor och skolor. Det är garanterat näringsriktig – vilket inte alltid varit fallet när man styrt över det själv.

 7. Visst, mer centraliserad styrning måste inte innebära centraliserad verksamhet, vilket skolan skulle kunna vara ett exempel på.

  I fallet med måltidsverksamhet ser jag en uppenbar risk för det dock, och framförallt om man lyssnade på en del av de argument som framfördes från vänstra halvan i fullmäktige och då särskilt från Kajsa Adenbäck.

 8. Visst, mer centraliserad styrning måste inte innebära centraliserad verksamhet, vilket skolan skulle kunna vara ett exempel på.

  I fallet med måltidsverksamhet ser jag en uppenbar risk för det dock, och framförallt om man lyssnade på en del av de argument som framfördes från vänstra halvan i fullmäktige och då särskilt från Kajsa Adenbäck.

 9. Hade webbsändningarna fungerat som de skulle så hade jag kunnat plocka fram ordagranna citat, och vem de kom ifrån, men det framfördes bland annat att det var viktigare hur det dukades än att maten var varm eller god.

 10. Hade webbsändningarna fungerat som de skulle så hade jag kunnat plocka fram ordagranna citat, och vem de kom ifrån, men det framfördes bland annat att det var viktigare hur det dukades än att maten var varm eller god.

 11. Men det är ingen som sagt att det är VIKTIGARE. Men det är en viktig trivselfaktor. För barn, för äldre, ja för de flesta faktiskt. Jag tror – och jag tror att du ocksÃ¥ tror det – att vi är överens om att mat ska vara varm och god.

 12. Men det är ingen som sagt att det är VIKTIGARE. Men det är en viktig trivselfaktor. För barn, för äldre, ja för de flesta faktiskt. Jag tror – och jag tror att du ocksÃ¥ tror det – att vi är överens om att mat ska vara varm och god.

 13. :em51: SÃ¥ trevligt att se Nathalie ha tid med att kommentera bloggar. Jag trodde Du hade fullt upp med annat, familj och barn och sÃ¥. Och ett eller annat arvoderat sammanträde. För om Du hade haft tid sÃ¥ hade väl Du som ordförande i den nya kulturnämnden självklart sällat Dig till den 300-hövdade skaran som köade för att se ett skojigt kultuevenemang. Att hÃ¥lla sig lite up-to-date med vad som händer och kanske ocksÃ¥ se med egna ögon det som man sÃ¥ ofta tror sig ”veta” en massa om och dessutom besluta om är inte fy skam. Var den 300-hövdade skaran fanns? Jo utanför Fredsgatan 4 där man öppnade en stor stojig, skojig utställning om Sumpans 50-tal. Men Du var ju inte född dÃ¥ sÃ¥ Du kanske inte alls var intresserad. Rosander däremot, han var ju med pÃ¥ den tiden, sÃ¥ han kom, sa vackra ord och klippte med saxen sidenbandet. Förresten skymtade nog en eller annan kompis till Mattias där ocksÃ¥, bl a herr och fru Nilsson.

  Fast det är klart. Det utgår väl inget arvode om man inte kan kalla det tjänsteärende bara för att det ligger på en lördag.

 14. :em51: SÃ¥ trevligt att se Nathalie ha tid med att kommentera bloggar. Jag trodde Du hade fullt upp med annat, familj och barn och sÃ¥. Och ett eller annat arvoderat sammanträde. För om Du hade haft tid sÃ¥ hade väl Du som ordförande i den nya kulturnämnden självklart sällat Dig till den 300-hövdade skaran som köade för att se ett skojigt kultuevenemang. Att hÃ¥lla sig lite up-to-date med vad som händer och kanske ocksÃ¥ se med egna ögon det som man sÃ¥ ofta tror sig ”veta” en massa om och dessutom besluta om är inte fy skam. Var den 300-hövdade skaran fanns? Jo utanför Fredsgatan 4 där man öppnade en stor stojig, skojig utställning om Sumpans 50-tal. Men Du var ju inte född dÃ¥ sÃ¥ Du kanske inte alls var intresserad. Rosander däremot, han var ju med pÃ¥ den tiden, sÃ¥ han kom, sa vackra ord och klippte med saxen sidenbandet. Förresten skymtade nog en eller annan kompis till Mattias där ocksÃ¥, bl a herr och fru Nilsson.

  Fast det är klart. Det utgår väl inget arvode om man inte kan kalla det tjänsteärende bara för att det ligger på en lördag.

 15. Chely: om kommentaren är riktad till mig sÃ¥ var det en aktivitet som jag inte hade kännedom om. Sedan vet jag inte om jag hade kunnat komma ändÃ¥; jag lägger sÃ¥ pass mycket av min (obetalda) fritid pÃ¥ politiken att jag brukar försöka reservera helgerna till annat, sÃ¥som social kontakter, tvättning, städning och — i viss mÃ¥n — Ã¥terhämtning.

  Om kommentaren var riktad till Nathalie så hade du antagligen fått snabbare svar på hennes blogg.

 16. Chely: om kommentaren är riktad till mig sÃ¥ var det en aktivitet som jag inte hade kännedom om. Sedan vet jag inte om jag hade kunnat komma ändÃ¥; jag lägger sÃ¥ pass mycket av min (obetalda) fritid pÃ¥ politiken att jag brukar försöka reservera helgerna till annat, sÃ¥som social kontakter, tvättning, städning och — i viss mÃ¥n — Ã¥terhämtning.

  Om kommentaren var riktad till Nathalie så hade du antagligen fått snabbare svar på hennes blogg.

 17. SÃ¥ trevligt om du hade skrivit utan att vara anonym.
  I övrigt kan jag faktiskt hänvisa till Mattias svar, som i mycket överensstämmer med mig.
  Sedan går det ju att se utställningar vid andra tidpunkter om just den inte passar.
  Vänligen Nathalie

 18. SÃ¥ trevligt om du hade skrivit utan att vara anonym.
  I övrigt kan jag faktiskt hänvisa till Mattias svar, som i mycket överensstämmer med mig.
  Sedan går det ju att se utställningar vid andra tidpunkter om just den inte passar.
  Vänligen Nathalie

 19. :em80: Nej Mattias, den var inte alls vänd mot Dig. Det tycker jag att man kunde utläsa. Att den hamnade här berodde nog på att det var just här det upptäcktes att Nathalie yttrande sig på nätet.
  :em05:

  Ã… Du Nathalie, Chely är väl ungefär lika anonymt som Dina inlägg ovan där Du bara signerat med Nathalie…. det finns mÃ¥nga Nathalie… sÃ¥ det tog lite scrollande för att vara säker pÃ¥ att det var rätt Nathalie. :em45:

 20. :em80: Nej Mattias, den var inte alls vänd mot Dig. Det tycker jag att man kunde utläsa. Att den hamnade här berodde nog på att det var just här det upptäcktes att Nathalie yttrande sig på nätet.
  :em05:

  Ã… Du Nathalie, Chely är väl ungefär lika anonymt som Dina inlägg ovan där Du bara signerat med Nathalie…. det finns mÃ¥nga Nathalie… sÃ¥ det tog lite scrollande för att vara säker pÃ¥ att det var rätt Nathalie. :em45:

Comments are closed.