Landsmötesmotioner del 3 – TV-licensen

Jag fortsätter min genomgång av mina motioner till landsmötet, och kommer nu till motion J86. Avskaffa tv-licensen. Om vi börjar med min motion först:

J86. Avskaffa tv-licensen

Motionär: Mattias Lönnqvist, Sundbyberg

Förslag till landsmötesbeslut:

 1. att landsmötet tar ställning för ett avskaffande av tvlicensen
 2. att landsmötet tar ställning för att public service finansieras via avgifter för de som faktiskt brukar tjänsten public service
 3. att landsmötet tar ställning för att ett avskaffande av tv-licensen ska ingå i Folkpartiet liberalernas valplattform 2010 om den vid det laget inte redan är avskaffad

Tv-avgift, även känd som tv-licens, är en statlig skatt eller avgift som tas ut för innehav av tv-mottagare. Enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (tv-avgiftslagen) ska alla hushåll och företag i Sverige som har en tv-mottagare betala tv-avgift. Denna skyldighet att betala tv-licens bestäms liksom avgiftens/skattens storlek av riksdagen och hanteras av indrivningsorganisationen Radiotjänst i Kiruna AB.

Tv-licensen bör ses för vad det är: en historisk kvarleva från en tid då en tv inte fanns i alla hem och då tv:n användes för sitt primära syfte, dvs. att ta emot och visa analoga tvsändningar som skickades terrestriellt och utan möjlighet att begränsa visandet av mottagna signaler. I dag är dock tv:n så mycket mer än detta; den kan användas för att spela upp innehåll från videobandspelare, laserdiskspelare, dvd-uppspelare och blueray-uppspelare. Den kan användas som utenhet för spelkonsoler och dator, liksom användas som väggdekoration genom visande av exempelvis bildspel.

Samtidigt har övergången till digital-tv möjliggjort att man enkelt kan begränsa signalernas visande så att enbart de som har ett abonnemang kan visa public service. Alla som vill kunna titta på marksänd, dvs. terrestriell, tv måste ha tv med digital mottagare eller en separat box, en s.k. set-top-box, för att kunna visa innehållet och det skulle då vara enkelt att ställa om public service så att man måste ha ett abonnemang för att kunna avkoda signalen.

Noterbart är även att tv-licensen, om man inte ser den som en skatt och så som den fungerar i dag, är ett uppenbart exempel på negativ avtalsbildning, dvs. där en vara eller en tjänst levereras till personer som inte uttryckligen beställt dem. Denna typ av avtalsbindning är – på goda skäl – förbjuden i alla övriga fall av tjänster och produkter och bör därmed vara förbjuden även för Sveriges Television.

I inledningen valde jag medvetet att beskriva tv-licensen som en skatt; detta då denna avgift har en obligatorisk karaktär som alla måste betala. Med detta får avgiften en skattelik konstruktion. Till skillnad från skattesystemet i stort, där man genom progressivitet och grundavdrag försöker minska bördan för låginkomsttagare saknas detta helt för tv-licensen.

I dagsläget är avgiften 2 076 kronor per år, vilket blir 173 kronor i månaden. Medellönen för en undersköterska i Skåne ligger på 18 717 kronor mer månad, vilket efter skatt blir drygt 14 000 kronor med skattetabell 30. Det gör att en sjuksköterska lägger mer än en (1) procent av sin lön på tvlicensen. En läkare i Stockholm tjänar i medel 45 668 kronor före skatt, vilket med skattetabell 30 ger drygt 30 000 efter skatt och tv-licensen motsvarar då något mer än en halv (0,5) procent av inkomsten efter skatt.

Ser man tv-licensen som en skatt – vilket jag menar att man bör göra, om inte annat eftersom det annars blir en negativ avtalsbindning – så blir det en väldigt kraftig skatt för låginkomsttagaren jämfört med höginkomsttagaren. Det är ett tydligt fall av omvänd progressivitet i skattesystemet.

Som en sammanfattning lider alltså tv-licensen av följande tre problem:

 1. Det är en historisk konstruktion skapad i ett helt annat samhälle och den är inte anpassad till dagens samhälle.
 2. Om man ser det som en skatt så har denna skatt en omvänd progressivitet där skatten blir högre ju mindre man tjänar.
 3. Väljer man att betrakta det som en avgift i stället för en skatt så blir den ett exempel på negativ avtalsbindning.

PÃ¥ detta svarar partistyrelsen (PS) :

I motion J86 yrkar motionären för ett avskaffande av tv-licensen samt att public service finansieras via avgifter för dem som brukar public service samt att ett avskaffande av tv-licensen ska ingå i Folkpartiets valplattform 2010 om den då inte redan är avskaffad.

Yttrandefriheten kräver fria, oberoende, medier. Fria och oberoende medier som granskar den politiska makten är avgörande för en demokrati. En liberal mediepolitik bygger därför på att staten upprätthåller full frihet för medieföretag i konkurrens samtidigt som den tar ansvar för att stötta public service och kvalitetsproduktioner. Staten bör dock inte äga produktionsföretag och på så sätt själv vara en av aktörerna.

Folkpartiet menar att det är av yttersta vikt att public serviceutbudet präglas av kvalitet och har ett tydligt bildningsperspektiv. Folkpartiet föreslog i en rapport från 1999 efter att ha sett över det statliga ägandet och börsutvecklingen av flera företag att pengarna vid en eventuell försäljning av statliga bolag kunde gå in i en s.k. public service-fond vilken i sin tur skulle finansiera public service bolagen. Det ekonomiska läget har sedan dess ändrats och Folkpartiet har därför i praktiken
övergivit denna ståndpunkt i regeringssamarbetet.

Under våren lade regeringen fram en proposition till riksdagen där en radio- och tv-avgift föreslås. Lagen innebär att alla apparater som kan ta emot tv-sändningar kommer att vara avgiftsskyldiga men att det fortsättningsvis bara kommer att vara en mottaggare per hushåll, myndighet eller företag som kommer att vara avgiftsskyldig. Radiotjänst i Kiruna föreslås fortsättningsvis ha kontrollansvar för betalning av radio- och tv-avgift.

Landsmötet 2007 slog fast att Folkpartiet anser att tvlicensen ska behållas så länge den fungerar. Det system som vi i dag har med tv-avgift fungerar fortfarande utifrån den aspekten att människor som har en tv-mottagare betalar in den avgift de är skyldig. Betalningsviljan i det nuvarande systemet är hög. Men den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Då SVT direktsänder på nätet räknas även en dator, som fungerar som sändningsmottagare, som avgiftsskyldig. Med anledning av
detta föreslår flera av motionärerna att avgiften i stället ska gå via Skatteverket.

Bland de olika argument mot det nuvarande systemet som framförs, urskiljer partistyrelsen framför allt två huvudlinjer: att systemet skulle vara föråldrat nu när möjligheterna att se på tv har ökat, samt att hanteringen av avgiften via ett separat företag är opraktisk eller t.o.m. ett intrång i privatlivet (skyldigheten att uppge tv-innehav).

Partistyrelsen kan instämma med flera av motionärerna att förutsättningarna för tv-licensen har förändrats, men menar samtidigt att de förändringar som gjorts är tillräckliga för att systemet ska vara fortsatt stabilt och ge förutsättningar för en självständig public service-sektor. Partistyrelsen kan inte uppbåda någon upprördhet över att fler hushåll skulle bli betalningsskyldiga om och när avgiftsskyldigheten utvidgas till att omfatta datorer. Grunden för denna förändring är ju att man kan ta del av public serviceutbudet via datorn. Samtidigt är det givetvis möjligt att äga en tv-mottagare utan att någonsin se på sändningar från SVT eller UR.

Konstruktionen är en sedan länge fungerande kompromiss mellan målet att ta in en avgift av dem som utnyttjar public service-media och att inte göra alltför stora inskränkningar i den enskildes integritet. Det är därför knappast aktuellt att övervaka alla Internetanvändare för att se vem som ser på SVT via nätet och vem som inte gör det.

Att ta in tv-avgiften via Skatteverket vore förvisso ingen teknisk omöjlighet, men det skulle ge upphov till minst lika stora integritetsförluster. Det skulle inte heller öka effektiviteten, snarare tvärtom då möjligheten att avsätta resurser för kontroll av en liten sidoverksamhet inom en stor myndighet kan förutses vara små. Det skulle inte heller förändra den ”orättvisa” som motion J83 beskriver, om inte konstruktionen förändrades. Men partistyrelsen kan inte se några övertygande skäl att göra tv-avgiften till en inkomstberoende skatt.

Dagens konstruktion med en fast avgift tycker partistyrelsen är väsentligen rättvisare. Konstruktionen med ett intag av en avgift, via Radiotjänst AB, till ett statligt konto som direkt överförs till en utgiftspost, är unik i den svenska förvaltningen. Detta särskilda system har tillkommit för att garantera public service mediernas fristående ställning. Detta ska inte underskattas. Att bekosta anslaget via den allmänna skatteuppbörden skulle ge större utrymme för en regering att i smyg skära ned på anslaget.

Därmed skulle en grundläggande förutsättning förändras. Det skulle riskera att göra public service mer styrda och beroende av den för tillfället rådande majoritetens inställning. Om det inte finns några garantier för deras självständighet, det då något skäl att fortsätta med public service? Partistyrelsen tror inte det skulle vara önskvärt eller lämpligt att fatta ett sådant beslut på grundval av de skäl som motionärerna anfört. Public service har ett mycket starkt stöd och partistyrelsen vill starkt avråda från att göra så genomgripande förändringar i själva fundamentet för denna verksamhet utan mycket starka skäl.

Partistyrelsen anser med detta att motion J81, J83 och J86 bör avslås, medan motion J82, J85 och J84, ska anses besvarade.

Inledningsvis kan man väl säga att jag pÃ¥ mÃ¥nga sätt gillar Folkpartiet; annars skulle jag inte vara aktiv i partiet. Men, Folkpartiet har ”alltid” (dvs Ã¥tminstone sÃ¥ länge som jag varit medlem) haft en lÃ¥g teknisk kompetens och det saknas i stora delar en förstÃ¥else för hur utvecklingen ser ut. Denna kunskapsbrist framstÃ¥r extra tydligt i partistyrelsen som fortfarande tycks leva kvar i hur verkligheten sÃ¥g ut i mitten av 80-talet. De tycks verkligen inte förstÃ¥ hur medialandskapet förändrats de senaste 10 Ã¥ren eller hur digital-tv faktiskt fungerar.

Det stora problemet med PS argumentation är att de inte förstått följande:

 1. TV sänds inte okodat i luften längre
  1. Det innebär att för att kunna se på SVT1+2 behöver man en digital-tv-box
  2. I dagsläget sätter man bara FTA[1]-flaggan till noll så ingår inte kanalen bland gratiskanalerna längre
  3. Då kan man begränsa så att enbart de som vill ha kanalen och vill betala för kanalen får se den. Det går inte att påstå att den som har en tv-mottagare kan se på SVT1+2 längre eftersom det helt enkelt inte är sant.
 2. TV-licensen är antingen en skatt eller en avgift.
  1. Om det är en avgift sÃ¥ handlar det om negativ avtalsbindning vilket — pÃ¥ goda skäl — är förbjudet. Förordar PS att SVT ska bryta mot lagen och är man beredd att blunda för detta lagbrott? Vad säger Johan Pehrsson som brukar föresprÃ¥ka lag och ordning?
  2. Om det är en skatt så är den regressiv i sin konstruktion, dvs ju lägre inkomst man har desto större blir skatteuttaget. Jag är ingen större fan av progressiv skatt, men jag tycker ännu mer illa om regressiv skatt.
 3. Tv-tittande är en relik
  1. Ju yngre åldersgrupp, desto mindre tittar man på tv.
  2. Konstruktionen med TV-licens kanske känns relevant om man är över 40 och tittar på Rapport varje kväll, men jag trodde att vi skulle försöka nå ut till väljare under 40 också?
  3. Bara för att sätta siffror på det. I gruppen 60+ tittar man på SVT1+2 99 minuter per dag, i gruppen 40-59 år tittar man 48 minuter per dag och i gruppen 25-39 år tittar man 28 minuter per dag (och siffran blir ännu lägre för under 25 år, men där har jag inte siffrorna tillgängliga just nu)

Eller i korthet; tv-licensen är en relik från 60-talet. Det är dags för PS att vakna upp och inse att världen har förändrats en del sedan dess.

Så fort som den sidan är uppe kan du även diskutera detta på Landsmötesbloggen.[1] Free-To-Air, dvs kanaler som skickas ut okodade och därmed kan ses gratis av alla som har en digital-tv-box. [I ärlighetens namn kommer jag inte ihåg exakt vilken flagga som ska sättas eftersom det var 10 år sedan jag jobbade med digital-tv, men det är gjort på en kaffe-rast]

6 thoughts on “Landsmötesmotioner del 3 – TV-licensen

 1. Du är en modig man. Att försöka få bort Radiotjänst är som att försöka förbjuda andning. PS kanske kan förklara hur man först anmäler SVT för att vara vänstervridet samtidigt som man påstår att RTJ är en garant för att SVT inte ska vara politiskt styrt. Det har uppenbart inte fungerat så bra va? Jag skiter egentligen i vilket, för min del kan de gärna vara kvar eftersom jag inte betalar men jag anmälde dem till JO för trakasserier av min fru som inte kan svenska. De har dessutom två gånger skrivit innehav på personer de aldrig talat med. En gång talade de med mig och en inneboende fick räkning. En annan gång fick de ett samtal på knagglig engelska med en väninna (ja, jag gav luren till henne för att jävlas) och skrev in min fru som kund. JO sa i princip att detta är OK. Jag ska kanske börja göra likadant. Jag ringer upp slumpvis personer, ser till att det inte är rätt person jag talar med och tecknar ett avtal med någon annan som bor på samma adress.

 2. Du är en modig man. Att försöka få bort Radiotjänst är som att försöka förbjuda andning. PS kanske kan förklara hur man först anmäler SVT för att vara vänstervridet samtidigt som man påstår att RTJ är en garant för att SVT inte ska vara politiskt styrt. Det har uppenbart inte fungerat så bra va? Jag skiter egentligen i vilket, för min del kan de gärna vara kvar eftersom jag inte betalar men jag anmälde dem till JO för trakasserier av min fru som inte kan svenska. De har dessutom två gånger skrivit innehav på personer de aldrig talat med. En gång talade de med mig och en inneboende fick räkning. En annan gång fick de ett samtal på knagglig engelska med en väninna (ja, jag gav luren till henne för att jävlas) och skrev in min fru som kund. JO sa i princip att detta är OK. Jag ska kanske börja göra likadant. Jag ringer upp slumpvis personer, ser till att det inte är rätt person jag talar med och tecknar ett avtal med någon annan som bor på samma adress.

 3. Bongoman: motionen om att granska SVT för vänstervridning lades av två moderater, tyvärr. Skulle ha önskat att det var mitt eget parti som uppmärksammat SVT:s uppenbara vänstervridning, men så var inte fallet.

  Sedan vet jag inte om jag känner mig så modig; för mig skulle det kännas modigare att slåss mot det orimliga i tv-licensen genom att idka civil olydnad, dvs helt enkelt vägra betala. Jag nöjer mig istället med att motionera till landsmötet vilket inte känns så modigt.

 4. Bongoman: motionen om att granska SVT för vänstervridning lades av två moderater, tyvärr. Skulle ha önskat att det var mitt eget parti som uppmärksammat SVT:s uppenbara vänstervridning, men så var inte fallet.

  Sedan vet jag inte om jag känner mig så modig; för mig skulle det kännas modigare att slåss mot det orimliga i tv-licensen genom att idka civil olydnad, dvs helt enkelt vägra betala. Jag nöjer mig istället med att motionera till landsmötet vilket inte känns så modigt.

Comments are closed.