Kommunalval – Sundbyberg

Senast uppdaterat: 2013-08-27

Det här är min politiska plattform för kommunvalet i Sundbyberg, och just nu med fokus på vad jag vill föra fram i provvalet. Denna kommer att kompletteras allt eftersom vi närmar oss valet.

Medborgarinflytande

För mig är det inte acceptabelt om demokratin förvandlas till envägskommunikation, där dialogen enbart uppstår under valrörelsen, utan de förtroendevalda måste föra en kontinuerlig dialog med medborgarna. Det är inte bra för samhället, eller samhällsdebatten, om politiker (oavsett om de är heltidspolitiker eller fritidspolitiker) under större delen av mandatperioden huvudsakligen diskuterar med andra politiker eller med proffstyckare.

Därför har jag tidigare drivit frågan om att utöka medborgarinflytandet och medborgarkommunikationen. Det jag skulle vilja göra är att:

 • Inför fler kommunikationskanaler, exempelvis regelbundna chattar med ansvariga politiker och tjänstemän.
 • FÃ¥ ut informationen bättre:
  • Använd det faktum att fullmäktige spelas in och sänd mötena via webbradio. Lagra sedan mötena pÃ¥ hemsidan sÃ¥ att man kan plocka ner det möte eller den beslutspunkt man är intresserad av och lyssna pÃ¥ efterÃ¥t.
  • Webb-sänd tv infördes förra mandatperioden, men här finns utrymme för förbättringar.
  • Inför en Allmänhetens frÃ¥gestund där medborgarna kan ställa frÃ¥gor till politikerna. Denna frÃ¥gestund bör ha en fast tidpunkt.
  • Ge meborgarförslagen en fast tidpunkt sÃ¥ att de som lämnat in förslag vet när deras förslag ska behandlas.
  • När olika beslut presenteras pÃ¥ kommunens hemsida ska det finnas med länkar till de inspelade diskussioner som hör ihop med beslutet.
 • En del förbättringar har gjorts rörande de förtroendevaldas möjligheter att kommunicera pÃ¥ ett enkelt sätt, men mer kan göras.
 • Utestäng inte de som saknar tekniken. Medborgarkontoren och/eller biblioteksfilialerna bör erbjuda en möjlighet att delta även för den som saknar dator och/eller bredband.

Sammantaget så gör detta att den medborgare som vill enklare kan ta del av information och enklare kan föra fram sin åsikt. Det borde ge en mer levande debatt i kommunen och väljarna blir delaktiga även efter valet.

Bostäder

Bostadsfrågan är på många sätt en komplex fråga, med flera inneboende frågeställningar. Jag har valt att bryta ner frågan i flera delar, och att fokusera mig på två delområden.

 • Valfrihet:
  • Idag finns för lite valfrihet inom boendet. Om man bor i Hallonbergen, och vill fortsätta bo i Hallonbergen, sÃ¥ har man bara ett alternativ, hyresrätt, och en hyresvärd, förvaltaren. Under mandatperioden har en viss försiktig ombildning skett, men den är lÃ¥ngt ifrÃ¥n tillräcklig.
  • Jag bor själv i hyresrätt (hos Förvaltaren, i Rissne) och trivs med hyresrätt, men jag vill inte sätta mig själv som norm utan vill att alla ska ha en valfrihet; en rätt att välja. Det handlar inte enbart om att omvandla en del hyresrätter till bostadsrätter (om de boende själva vill det, nÃ¥gra tvÃ¥ngsomvandlingar är inte aktuellt) utan om att det ska byggas alternativa boendeformer, exempelvis ägarlägenheter.
 • Studenbostäder:
  • Idag är det snudd pÃ¥ omöjligt för en student att fÃ¥ en bostad i Sundbyberg, särskilt om man inte redan bor i kommunen. MÃ¥nga bostäder är dessutom för dyra för en student, och det är inte sunt att en student ska behöva lägga hälften (eller mer) av sitt lÃ¥ga studiemedel pÃ¥ boende. Även studenter behöver pengar till mat, kläder och hygienartiklar och till det tillkommer kostnaderna för att studera (litteratur, kÃ¥rmedlemskap, osv).
  • Jag vill därför se fler studentbostäder i Sundbyberg; bostäder med en lÃ¥g hyra och med förtur för studenter. Dessutom vill jag att förvaltaren ska införa s.k. kompiskontrakt, där flera personer delar pÃ¥ kontraktet och där kreditprövningen görs pÃ¥ den sammanlagda inkomsten för de som delar pÃ¥ kontraktet. Därigenom kan 2-4 kompisar dela pÃ¥ en större lägenhet, även om ingen av dem ensamma har tillräckligt stora inkomster för att ha rÃ¥d med hyran.
  • Efter flera Ã¥rs tjatande frÃ¥n mig och Folkpartiet har de styrande partierna äntligen börjat lyssna pÃ¥ oss i den här frÃ¥gan, men det gÃ¥r alldeles för lÃ¥ngsamt och sker alldeles för lite.

Skolan

Även inom skolan slÃ¥r min liberala grundideologi igenom, dvs att vi alla är individer och har rätt att behandlas utifrÃ¥n vÃ¥ra egna grundförutsättningar och inte som en grupp. En elev kan mycket väl vara bland de bästa i klassen i ett ämne i trean — och dÃ¥ behöva extra utmaningar — för att senare hamna efter i samma ämne, och dÃ¥ behöva extra stöd.

Den svenska skolan är anpassad till medeleleven; den som varken är bäst eller sämst i klassen. Detta har gjort att de svaga eleverna inte får det extra stöd de behöver samtidigt som de starka eleverna blir understimulerade och därigenom ofta stör ordningen i klassen eller tappar intresset för skolan.

Därför måste skolan vara individanpassad, med två former av stöd:

 • Extra stöd till de elever som behöver det. Det kan handla om extralektioner, läxläsningshjälp eller andra former av stöd. Stödinsatserna mÃ¥ste dessutom sättas in tidigt. Om nÃ¥gon inte kan läsa eller skriva ska detta upptäckas — och Ã¥tgärdas — redan i lÃ¥gstadiet. Ingen ska behöva lämna lÃ¥gstadiet utan dessa kunskaper, eftersom det pÃ¥verkar resten av skolÃ¥ren negativt.
 • NivÃ¥gruppering och extra utmaningar till starka elever. Elever som är duktiga i akademiska ämnen, exempelvis matematik, mÃ¥ste fÃ¥ möjligheten att odla sin talang och sitt intresse, pÃ¥ samma sätt som elever som är duktiga i musik eller idrott fÃ¥r idag. Det behövs därför profilklasser i — exempelvis — matematik och NO-ämnen.

Personlig integritet

Vi är ofta — med all rätt — stolta över att bo i ett öppet och demokratiskt samhälle, men ett sÃ¥dant samhälle mÃ¥ste ständigt försvaras. Som jag tidigare skrivit om sÃ¥ är jag oroad över det övervakningssamhälle som är pÃ¥ väg att växa fram och de attacker som gjorts mot den personliga integriteten; ett omrÃ¥de där tyvärr mitt eget parti bidragit pÃ¥ ett negativt sätt.

Därför är jag restriktiv med att tillåta övervakning. Visst finns det undantagsfall, där nyttan överstiger det negativa intrånget i den personliga sfären, men det ska hanteras med försiktighet och det gäller att undvika ett sluttande plan där man tillåter mer och mer allt eftersom tiden går.

Ett första steg vore att ta fram en policy för kameraövervakning i Sundbyberg, och efter att vi kämpat för detta i flera år har vi äntligen fått igenom det. Det är dock bara ett första steg. Steg två vore att införa en rapporteringsplikt till kommunfullmäktige (för kommunstyrelsen) i övervakningsfrågor.

Stadsbyggnad

För mig handlar stadsbyggnad mycket om balans. Jag tycker att det är rimligt att Sundbyberg växer, att vi blir fler och att vi inte har som ambition att Sundbyberg ska se exakt likadant ut om 10 år. Jag tycker definitivt inte att Sundbyberg är färdigbyggt.

Samtidigt tycker jag inte att man kan bygga vad som helst, var som helst. Det är viktigt att vi bevarar de grönområden som finns jag har genom åren kämpat för en bevarad strandpromenad, för ett bevarande av Kymlinge och för att Golfängarna ska fortsätta vara ett grönområde mitt i staden. Vissa av de striderna (strandpromenaden) har jag förlorat och vissa har jag vunnit, men alla har varit värda att ta.

Jag har inga problem med att man bygger nytt och bygger om i centrala Sundbyberg, men planeringen måste ta hänsyn till de boende också. De som bor på Landsvägen har fått se sina hem omgivna av en byggarbetsplats i ett antal år, och så fort som ett projekt blivit klart så har nästa påbörjats. Det är inte rimligt. Jag har också i flera år tjatat om att Landsvägen kommer att råka ut för en trafikinfarkt och nu ser vi just det resultatet; en fullständig trafikinfarkt. Det hade inte gått att undvika helt, men det hade gått att minska effekterna.

Nu ser vi hur det socialdemokratiska styrets planer för Rissne riskerar att leda till en trafikinfarkt på Rissneleden, men varningarna från mig (och andra) viftas bort av Socialdemokraterna. Jag hoppas att jag får fel i den här frågan, men det mesta pekar på att vi kommer att få ytterligare en infarkt här.

Rissne

När jag ändÃ¥ är inne pÃ¥ Rissne sÃ¥ upplever jag det — bÃ¥de som politiker och som boende i Rissne — att Rissne blivit väldigt styvmoderligt behandlat de senaste Ã¥ren. De styrande lyssnar inte pÃ¥ de boendes Ã¥sikter, utan trots ett fortsatt intresse för ombildningar har ombildningsprocessen stoppats helt i Rissne. VÃ¥ra grönomrÃ¥den betraktas av styret som avlastnings- och byggplatser (framförallt dÃ¥ Rissne ängar) och man vill placera den nya soptippen i Rissne trots att kommunens egna undersökningar visar pÃ¥ att det finns flera platser som är bättre. Detta kommer dessutom att styra om massa trafik frÃ¥n Sundbyberg och Solna till Rissneleden, som redan i dagsläget är överbelastad vid högtrafik.

Jag kommer fortsätta att ha ett Sundbybergsperspektiv, och se till vad som är bra för hela staden, men detta perspektiv behöver kompletteras med ett Rissneperspektiv. Detta då Rissne framstår som den glömda stadsdelen som ingen vill prioritera.

Kultur, fritid och idrott

Det kan tyckas underligt att ha kultur, fritid och idrott sist. Detta då det är de frågor som jag jobbat mest med de senaste åren. Men, jag tycker att det är lämpligt att avsluta med ett starkt område, där jag vill och tycker mycket.

Många ändringar har gjorts på det här området de senaste åren, och en hel del har varit bra, men det finns mycket mer att göra. Framförallt behöver stödet till våra föreningar fortsätta förändras så att det i högre grad flyttar makten över verksamheten från politiker till föreningarna. Det är min bestämda uppfattning att våra föreningar är bättre på att avgöra vilken verksamhet som behövs än vad vi som politiker kan avgöra.

Jag vill ocksÃ¥ fortsätta satsa pÃ¥ bÃ¥de kultur, fritid och idrott. Samtidigt tycker jag att vi som politiker mÃ¥ste vÃ¥ga prioritera och välja. Sundbyberg är en liten kommun, till ytan, och vi kommer aldrig att ha plats med anläggningar för alla idrotter. Vi mÃ¥ste ibland vÃ¥ga välja bort en verksamhet för att istället kunna satsa pÃ¥ andra. Det är ocksÃ¥ besynnerligt att alla kommuner i Stockholms län verkar tycka att samma anläggningar behövs pÃ¥ alla ställen. Det borde gÃ¥ att ordna samarbeten där — exempelvis — Solna är duktiga pÃ¥ lokaler för ishockey (och samarbetar med Sundbyberg där) samtidigt som Sundbyberg är duktiga pÃ¥ lokaler för Baseboll (och samarbetar med Solna där). Det borde helt enkelt vara möjligt för flera kommuner att samarbeta om anläggningar, särskilt med tanke pÃ¥ hur pass korta restiderna är mellan exempelvis Solna, Sundbyberg och Sollentuna.

Inom musiken skulle jag vilja utöka musikskolans verksamhet genom att införa en kultur- och musikskolecheck, som skulle kunna locka fler aktörer att etablera sig i kommunen och samtidigt avlasta den kommunala musikskoleverksamheten.

Slutligen ser jag det som viktigt att värna biblioteksverksamheten. I detta värnande ingår att inse att huvudbiblioteket är ett viktigt nav i denna verksamhet. Om resurserna smetas ut allt för mycket blir verksamheten lidande av detta.